Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats


 

D’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander sobre el programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats», es convoquen catorze beques de mobilitat per un import unitari de 3.000 euros, per fer una estada en una universitat de l'Argentina, Brasil, Mèxic o Xile durant el curs acadèmic 2017-18.

Informació general

 

Aquesta convocatòria té per objecte oferir 14 places de mobilitat per tal que l’alumnat de grau matriculat a la UIB que hagi obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o superat íntegrament i de manera satisfactòria els dos primers cursos en el moment de fer la sol·licitud, faci una estada en una universitat de l’Argentina, Brasil, Mèxic, o Xile durant el curs acadèmic 2017-18, d’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander.

La matrícula del curs 2017-18 s'haurà d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts d'abonar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Països i universitats de destinació

Ajuts econòmics

 

L'import de cadascuna de les quinze beques és de 3.000 euros.

 

Aquestes beques són compatibles amb altres ajuts, i el seu import es destinarà a compensar les despeses de desplaçament, assegurança de viatge, manutenció, allotjament i, si escau, la matrícula.

 

La beca es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte corrent obert a nom del beneficiari en una oficina del Banc Santander.

Requisits per fer la sol·licitud

  • Ser alumne/a de grau, matriculat/ada a la UIB, i haver obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o haver superat íntegrament i satisfactòria els dos primers cursos en el moment de lliurar la sol·licitud.
  • Acreditar els coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la universitat de destinació (es recomana visitar la pàgina web de la Universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell d'idioma que es requereix).

Sol.licitar plaça

Procediment de per demanar plaça

1r. Abans d’emplenar la sol·licitud, els alumnes interessats han de contactar amb el responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre o amb el coordinador d’intercanvi de cada estudi, per poder seleccionar la universitat que s’adeqüi més bé al seu perfil curricular i als seus interessos.

2n. La sol·licitud Beques Santander s’ha d’emplenar a través d’UIBdigital de la UIB. A la mateixa sol·licitud es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.

3r. És requisit imprescindible per a la participació dels estudiants als processos de selecció que s’hagin inscrit mitjançant l’enllaç a la pàgina www.becas-santander.com, disponible a la web del SRI.

4t. Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

a)Còpia completa del DNI/NIE (obligatori)

b)Document justificatiu de coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la universitat de destinació, si escau..

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el tutor el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida.

 

Procediment de selecció

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per a possibles esmenes.

 Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als coordinadors acadèmics perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, el certificat del nivell d’idioma per a la universitat de destinació sol·licitada i l’adequació del programa d’intercanvi al perfil curricular.

La resolució  provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital.

 

Procediment d’acceptació o renúncia de la plaça

Una vegada publicada la resolució provisional, s’obrirà un termini de 3 dies perquè els alumnes acceptin la plaça atorgada o hi renunciïn, a través d’UIB digital. En cas de renúncia, se n’haurà d’especificar el motiu.

 

En qualsevol cas, la concessió de la plaça no serà definitiva fins que no es rebi l’acceptació formal de la universitat de destinació corresponent. En cas de no obtenir aquesta acceptació, l’estudiant podrà optar a les places que hagin quedat vacants a les altres universitats que hagi demanat a la sol·licitud.

 

Convocatòria 2017-2018

 

 Bases de la convocatòria extraordinària NOU

 

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació/ renúncies

Del 8 al 2 2de maig de 2017

 5 dies

12 de juny 2017

del 13 al 15 de juny 2017

 

 

Bases de la convocatòria nou

  

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació/ renúncies

Del 10 de febrer al 6 de març de 2017

 10 dies

3 d’abril 2017

del 4 al 6 d’abril 2017

 

 

 

 

Convocatòria 2016-2017

 

Bases de la Convocatòria Extraordinària 

Resolució ampliació termini 

Resolució provisional 

 

resolucioResolució definitiva nou

 

 Condicions d'acceptació de plaça

 

Presentació de sol·licituds

Nova data

Esmenes

Resolució

Acceptació/ renúncies

2 al 20  de maig de 2016

  5 dies

30 de maig de 2016

31 de maig al 2 de juny de 2016

 

 

 Bases de la Convocatòria

  

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació/ renúncies

7 al 23 març 2016

5 dies

15 d’abril 2016

18 al 20 d’abril 2016

 

Resolució provisional

 

jfhmfhmg Resolució definitiva dsfewfe

 

Impressos d'utilitat