Convenis d'intercanvi

Vols estudiar més enllà de la Unió Europea? Ho pots fer a través dels convenis d'intercanvi d'estudiants que la UIB té firmats amb universitats dels Estats Units, el Canadà, l'Argentina, el Brasil, Mèxic, Xile, Taiwan, la República Dominicana, Colòmbia, Xile, Índia, Suïssa, Japó, Kazakhstan, la Federació Russa i la Xina.

A través d'aquests convenis, pots cursar part dels teus estudis en una altra universitat, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis són d'un semestre o d'un curs acadèmic complet, d'acord amb el calendari acadèmic de cada universitat de destinació, que sol ser diferent del de la UIB.

Si vols demanar una plaça, has de lliurar la teva sol·licitud a través de la plataforma "UIBdigital" el curs abans de partir, durant el període en què estiguin obertes les convocatòries.

Sol·licitar una plaça d'intercanvi

Requisits per sol·licitar una plaça

Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic en que es presenta la sol·licitud i cursar-hi estudis oficials d’ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut en el moment en què es presenta la sol·licitud

Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.

Acreditar tenir el nivell d’idioma que requereix la universitat de destinació. En qualsevol cas es recomana consultar la pàgina web de la universitat que es sol·licita per tenir més informació sobre el nivell d’idioma que es requereix

Què has de fer per sol·licitar una plaça?

Els estudiants han de seguir els passos següents:

 1. Informar-se i decidir a quina universitat volen anar, d’acord amb l’oferta que s’estableix per als seus estudis a la web del SRI (http://www.uib.cat/internacionals/).
 2. Complir els requisits establerts a la convocatòria.
 3. Parlar amb el coordinador acadèmic per veure quina plaça s’adequa més al propi perfil curricular.
 4.  Emplenar la sol·licitud «Convenis d'intercanvi d'estudiants» a través d’UIBdigital de la UIB. Es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.
 5. L’apartat de "Nivell d’idioma" de la sol·licitud només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d’idioma. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir:
  • Mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. 

És imprescindible la presentació l’acreditació del punt 5è per a aquelles universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb la informació de la web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

 • ­Fotocòpia del DNI.
 • Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a les universitats que se sol·liciten, d’acord amb el que s’hagi indicat a l’apartat de "Sol·licitud".

Queden exclosos d'ajuntar la documentació referent al coneixement d'idioma els sol·licitants per als quals ja consti l'acreditació del nivell corresponent a l'expedient acdèmic, com s'indica al camp "Obtenció del nivell de coneixement de llengua estrangera", llevat que la persona interessada vulgui presentar altres tipus de certificat, cas en què ho ha d'indicar a l'apartat següent.

Els estudiants que no hagin emplenat aquesta casella a l’apartat de "Sol·licitud", no hauran de presentar aquesta documentació.

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el coordinador acadèmic el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

Procediment de selecció

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies per a possibles esmenes.

Finalitzat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als coordinadors acadèmics per a què en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, la certificació del nivell d’idioma i la universitat de destinació sol·licitada. També es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.

L'adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital en la data especificada a la convocatòria.

Un cop seleccionat/ada has de...
 • Acceptar la plaça concedida, o renunciar-hi, per UIBdigital dins el termini establert a la convocatòria.

 • Enviar, dins els terminis que estableix la universitat de destinació, la documentació de sol·licitud que aquesta requereixi i "l'acord d'estudis previ" signat per l'estudiant i per la UIB. Al SRI podem ajudar-te a realitzar aquest tràmit.

 • Quan la universitat de destinació rebi la teva sol·licitud, t’enviarà una carta d’acceptació, aquesta et facilitarà la sol·licitud del visat.

 • Cercar allotjament al país de destinació a través de la universitat de destinació.

 • Sol·licitar, si escau, el teu visat a l’ambaixada o el consolat del país de destinació a corresponent i gestionar una assegurança mèdica o d’accidents que et cobreixi els incidents durant el viatge i l’estada a l’estranger. 

Convocatòria 2018-19

Convocatòria de març de 2018

Termini de sol·licitud Adjudicació provisional Acceptacions / renúncies / reclamacions
del 19 de febrer al 09 de març de 2018 11 d'abril de 2018 del 12 fins al 18 d'abril de 2018

La sol·licitud s'ha de fer íntegrament per UIBdigital. No serà vàlida cap sol·licitud presentada en paper.

 • Bases de la convocatòria.
 • Els estudiants de la UIB interessats en sol·licitar una plaça d'intercanvi en el marc de la convocatòria de Convenis d'intercanvi d'estudiants per al curs 2018-19, poden optar a les següents universitats (llista de places disponibles segons el país):
 • Idioma a la universitat de destinació. L'apartat de Nivell d'idioma de la sol·licitud només s'ha d'emplenar en cas que l'estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d'idioma en el termini màxim de sol·licitud. L'acreditació es pot aconseguir mitjançant certificació d'acord amb la taula d'equivalències respecte del Marc europeu de referència comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. Se recomana visitar la pàgina web de les universitats que se sol·liciten per saber quin és el nivell d'idioma que se requereix.

Punts d'informació en els edificis del campus durant el termini de la convocatòria.

Condicions d'acceptació de la plaça.


Convocatòria de novembre de 2017 (tancada)

Termini de sol·licitud Resolució provisional Acceptacions / renúncies / reclamacions
del 30 d'octubre al 15 de novembre de 2017 15 de desembre de 2017 del 18 al 22 de desembre de 2017

La sol·licitud s'ha de fer íntegrament per UIBdigital. No serà vàlida cap sol·licitud presentada en paper.

 • Bases de la convocatòria
 • Llista de places disponibles
 • Idioma a la universitat de destinació. L'apartat de Nivell d'idioma de la sol·licitud només s'ha d'emplenar en cas que l'estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d'idioma en el termini màxim de sol·licitud. L'acreditació es pot aconseguir mitjançant certificació d'acord amb la taula d'equivalències respecte del Marc europeu de referència comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. Se recomana visitar la pàgina web de les universitats que se sol·liciten per saber quin és el nivell d'idioma que se requereix.

Condicions d'acceptació de la plaça

Informació per alumnat seleccionat

Manual informatiu.

Recomanacions de viatge - Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació.

Impresos d'utilitat

Convocatòries anteriors