Convenis d'intercanvi

 

Vols estudiar més enllà de la Unió Europea? Ho pots fer a través dels convenis d’intercanvi d’estudiants que la UIB té firmats amb universitats dels Estats Units, el Canadà, l’Argentina, el Brasil, Mèxic, Xile, Taiwan, la República Dominicana, la Federació Russa i Xina.

A través d’aquests convenis, pots cursar part dels teus estudis en una altra universitat, sense haver de pagar la matrícula allà.

Els intercanvis són d’un semestre o d’un curs acadèmic complet, d’acord amb el calendari acadèmic de cada universitat de destinació, que sol ser diferent del de la UIB.

Si vols demanar una plaça, has de lliurar la teva sol·licitud el curs abans de partir, durant el període en què estiguin obertes les convocatòries.

 

Sol·licitar una plaça d'intercanvi

Requisits per sol·licitar una plaça

Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic 2016-17 i cursar-hi estudis oficials d’ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut en el moment en què es presenta la sol·licitud

Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.

Acreditar tenir el nivell d’idioma que requereix la universitat de destinació. En qualsevol cas es recomana consultar la pàgina web de la universitat que es sol·licita per tenir més informació sobre el nivell d’idioma que es requereix

Què has de fer per sol·licitar una plaça?

Els estudiants han de seguir els passos següents:

1r. Informar-se i decidir a quina universitat volen anar, d’acord amb l’oferta que s’estableix per als seus estudis a la web del SRI (http://www.uib.cat/internacionals/).

2n. Complir els requisits establerts al punt 2 d’aquesta convocatòria.

3r. Parlar amb el coordinador acadèmic per veure quina plaça s’adequa més al propi perfil curricular.

4t. Emplenar la sol·licitud «Convenis d’intercanvi d’estudiants» a través d’UIBdigital de la UIB. Es poden demanar fins a cinc universitats, classificades per ordre de preferència.

5è L’apartat de Nivell d’idioma de la sol·licitud només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d’idioma. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir:

  • ­Mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. 
  • ­Certificat expedit per la Facultat/Escola corresponent d’haver assolit el nivell el coneixement de llengua anglesa, d’acord amb el que disposa l’Acord executiu 11456/2015, de 28 de juliol de 2015 pel qual es modifica l’Acord executiu 10990/2014, de 15 d’abril, pel qual s’aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (FOU núm. 418, de 31 juliol) - http://estudis.uib.cat/grau/coneix_idioma/. Aquest document només tindrà validesa a la UIB.

És imprescindible la presentació l’acreditació del punt 5è per a aquelles universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb la informació de la web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit.

Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

  • ­Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a les universitats que se sol·liciten, d’acord amb el que s’hagi indicat a l’apartat de Sol·licitud.

Els estudiants que no hagin emplenat aquesta casella a l’apartat de Sol·licitud, no hauran de presentar aquesta documentació.

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el coordinador acadèmic el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

Procediment de selecció

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies per a possibles esmenes.

Finalitzat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als coordinadors acadèmics per a què en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment l’expedient acadèmic de l’alumne, la certificació del nivell d’idioma i la universitat de destinació sol·licitada. També es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.

Un cop seleccionat/ada has de...
  • Acceptar la plaça concedida, o renunciar-hi, per UIBdigital dins el termini establert a la convocatòria.
  • Enviar, dins els terminis que estableix la universitat de destinació, la documentació de sol·licitud que aquesta requereixi i el contracte d'estudis previ signat per l'estudiant i per la UIB. Al SRI podem ajudar-te a realitzar aquest tràmit.
  • Quan la universitat de destinació rebi la teva sol·licitud, t’enviarà una carta d’acceptació, aquesta et facilitarà la sol·licitud del visat.
  • Cercar allotjament al país de destinació a través de la universitat de destinació.
  • Sol·licitar, si escau, el teu visat a l’ambaixada o el consolat del país de destinació a corresponent i gestionar una assegurança mèdica o d’accidents que et cobreixi els incidents durant el viatge i l’estada a l’estranger. 

Convocatòria 2017-18

 

Convocatòria de març 2017

Termini de sol·licitud: 27 de febrer al 17 de març

Enguany, com a novetat, la sol·licitud s'ha de fer íntegrament per UIBdigital. No serà vàlida cap sol·licitud presentada en paper.

Bases de la convocatòria

Llista de places disponibles

Idioma a la universitat de destinació. L'apartat de Nivell d'idioma de la sol·licitud només s'ha d'emplenar en cas que l'estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d'idioma en el termini màxim de sol·licitud. L'acreditació es pot aconseguir mitjançant certificació d'acord amb la taula d'equivalències respecte del Marc europeu de referència comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. Se recomana visitar la pàgina web de les universitats que se sol·liciten per saber quin és el nivell d'idioma que se requereix.

Data de resolució provisional: 26 d'abril de 2017

Termini d'acceptació / renúncia / reclamació: 27 d'abril al 4 de maig

Condicions d'acceptació de la plaça 

Convocatòria de novembre 2016 (tancada)

Termini de sol·licitud: 16 de novembre a 9 de desembre de 2016

Bases de la convocatòria

Data de resolució provisional: 27 de gener de 2017

Termini d'acceptació / renúncia / reclamació: 30 de gener a 3 de febrer de 2017

Condicions d'acceptació de la plaça

Informació per alumnat seleccionat

Reunió informativa per alumnes seleccionats a la convocatòria de març 2017:

Data i hora: divendres 30 d'11 a 12.30

Lloc: segon pis Cas Jai

 

Manual informatiu

Recomanacions de viatge - Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació

 

Impresos d'utilitat

 

Informació cursos acadèmics anteriors