Japó

Universitat Places Idioma Observacions
Universitat internacional de Kibi  4 semestrals   Grau de Turisme i grau de Llengua i Literatura Anglesa.