ERASMUS + PrÓctiques KA103

logo erasmus+

El Parlament Europeu ha aprovat el nou programa ERASMUS+ per al període 2014-20. Aquest programa entra en vigor el dia 1 de gener de 2014 i s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més de Youth in Action. El programa es divideix en tres Accions principals: Acció 1 Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, Acció 2 Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, Acció 3 Recolzament a la reforma de les polítiques.

La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Educació Superior s'inclou dins l'Acció 1 del programa ERASMUS+.

 

Informaciˇ General

El Programa ERASMUS+ pràctiques permet l’estada durant un període de temps en una entitat d’acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir a que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Com trobar una entitat on realitzar un període pràctic

La recerca de l'entitat o l'empresa d'acollida és responsabilitat de l'estudiant interessat en realitzar un període pràctic en el marc del programa ERASMUS+ pràctiques. El Servei de Relacions Internacionals posa a disposició dels alumnes un "cercador de pràctiques" a la nostra plana web per aquest propòsit.

Els estudiants han d' aportar el contacte directe amb una empresa que hagi cercat per compte propi.

Cada estudiant haurà de tenir assignat un tutor acadèmic, responsable d’ajudar l’alumne pel que fa al reconeixement acadèmic de les seves pràctiques. 

Serà el coordinador de mobilitat qui confirmarà a l’alumne si el tutor serà ell mateix o bé un altre. Els alumnes de màster i doctorat hauran de contactar amb el director del màster o bé amb el coordinador del doctorat i els dirà qui pot ser el seu coordinador de mobilitat. 

Modalitats de pràctiques

-Pràctiques curriculars: són les pràctiques que tenen l’origen en els diversos plans dels estudis oficials de la UIB.

-Pràctiques extracurriculars: són les pràctiques que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i que no estan incloses en els seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement per part de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits. En tot cas, i d’acord amb la legislació vigent, aquestes pràctiques podran tenir la corresponent menció al suplement europeu al títol o en qualsevol altre document que escaigui.

-Pràctiques per a recent titulats: - Els estudiants matriculats al darrer curs de la seva titulació podran participar en aquesta convocatòria sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any acadèmic següent a la finalització dels seus estudis. Aquests alumnes no podran sol·licitar l'expedició del títol fins que no hagin finalitzat el seu període de pràctiques. 

Durada

El període d’estada mínim és de dos mesos i el màxim de dotze mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster i doctorat).

Els estudiants que ja han realitzat un ERASMUS anteriorment, podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades per cicle d'estudis.

No es podrà gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ estudis i ERASMUS+ pràctiques. Sols serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+, quan el període d'estada per estudis i pràctiques es faci de forma consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates.

Els alumnes podran sol·licitar allargar la seva estada sempre que no es superi el màxim de 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris que s'estableixin a la convocatòria.

Matrícula

Per a la realització d’un determinat programa de pràctiques, curriculars o extracurriculars, els estudiants han d’estar matriculats a la titulació a la qual estiguin vinculades les seves competències bàsiques, genèriques o específiques (excepte els recent titulats).

Els alumnes seleccionats que vulguin tenir un reconeixement acadèmic del seu període pràctic hauran de matricular-se als Serveis Administratius de la UIB corresponents(excepte els recet titulats).

Assegurances

Assegurança Mèdica

L’estudiant ha de tramitar la targeta sanitària europea abans de l’inici de la mobilitat i de validesa màxima pel temps d’estada. Si és necessari, l’estudiant haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança obligatòria que li requereixi l’entitat de destinació, amb inclusió de les cobertures que determini

Assegurança d'Accidents

En el cas que aquesta cobertura no estigui coberta per l'empresa o entitat de destí, l'alumne es compromet a contractar, abans de la seva estada, una assegurança d'accidents que cobreixi com a mínim els danys que li puguin ser causats per causes relacionades amb les tasques a realitzar al seu lloc de pràctiques.

Assegurança de Responsabilitat Civil

Els estudiants que portin a terme les seves pràctiques en el marc del programa ERASMUS+ pràctiques estaran coberts per l'assegurança de responsabilitat civil que la UIB té subscrita i té com a beneficiaris a tots els alumnes matriculats a la Universitat.

Pàgines d'interès

 

Pa´sos i entitats de destinaciˇ

Els vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea, els països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), Turquia i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia.

Les organitzacions d'acollida podran ser empreses, centres de formació, centres de recerca o altres organitzacions. No es consideraran entitats d'acollida elegibles les institucions europees, les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE (per evitar possibles conflictes d'interès i / o finançament compartit), i la representació diplomàtica nacional (ambaixada, etc.) del país de l'estudiant en el país d'acollida.

Les pràctiques s'hauran de dur a terme en una entitat amb seu en un dels països participants en el programa ERASMUS + pràctiques, excepte Espanya.

Ajuts econ˛mics

La beca ERASMUS+ pràctiques constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. Aquestes ajudes dependran del país de destinació d'acord amb els grups següents, classificats segons el nivell de vida:

  País de destinacióQuantitat mensual dels ajuts

Grup 1

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia400€
Grup 2 Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia350€
Grup 3 Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i l'antiga República Ioguslava de Macedònia.300€

 A més, els estudiants amb menys recursos econòmics, podran rebre un increment de 75euros/mes. Tota aquesta informació se publicarà en les convocatòries corresponents.

La beca ERASMUS + cobrirà fins a un màxim de 3 mesos per curs acadèmic, segons els requisits que s'especifiquen a la convocatòria que publica l'Agència Nacional ERASMUS. Els alumnes que no rebin ajut econòmic, podran fer la seva mobilitat amb recursos propis, el que es diu mobilitat "Beca 0".

Els alumnes també podran allargar sempre que no superin el màxim de 12 mesos, però la beca ERASMUS+ no podrà cobrir el finançament de la totalitat dels mesos, d'acord amb el punt anterior.

 

Beques i ajuts complementaris

SolĚlicitar una plaša a la convocat˛ria del Servei de Relacions Internacionals

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB durant el curs en què es demana l’estada i durant tot el període del curs en què es fan les pràctiques; excepte en el cas dels alumnes matriculats al darrer curs de la titulació que no hauran d'estar matriculats durant el seu període de pràctiques.
 • Els estudiants han d’haver obtingut almenys el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir la titulació corresponent, excepte els estudis que només tinguin una durada d’un any acadèmic es podran regir pels requisits establerts al seu pla d'estudis. 
 • Els estudiants de màster han de tenir un informe favorable del director de màster. A més, si aquest ho considera oportú, podrà consultar la comissió acadèmica pertinent. Els estudiants de doctorat han de tenir un informe favorable del director de tesi així com del coordinador del doctora. Ambdós també podran consultar la comissió acadèmica si ho consideren oportú. 
 • Els estudiants matriculats al darrer curs de la titulació sempre que la mobilitat de pràctiques es dugui a terme dins l’any acadèmic següent a la finalització dels seus estudis i no hagin sol·licitatr l'expedició del seu títol.
 • Tenir nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels Estats participants a  ERAMUS+. 
 • Haver estat acceptat per una organització pública o privada, ubicada en qualsevol dels països participants, per realitzar un període de pràctiques durant l'any 2017, i tenir l’autorització del coordinador de mobilitat a partir de la valoració positiva del Learning Agreement for Traineeships.
 • Acreditar un nivell mínim de B1 segons el Marc europeu comú de referència de l'idioma del país de destinació o de l'idioma establert per l’organització d’acollida, sense prejudici que aquesta pugui sol·licitar un nivell superior. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de lliurar la sol·licitud al registre.
 • No haver completat anteriorment un període de 12 mesos en el Programa ERASMUS, en la modalitat d'estudis o de pràctiques per al cicle en què es demana la plaça.
 • No gaudir simultàniament d’una beca ERASMUS+ estudis. Serà possible gaudir de les dues modalitats de beca ERASMUS+ sempre que la realització de l'estada per estudis i pràctiques es faci de manera consecutiva, és a dir, no poden coincidir en dates, i a més, sempre haurà d'atendre el que estableix la normativa de mobilitat de la UIB. 

Tots els estudiants seleccionats estaran obligats a fer una prova de nivell en línea, abans i en tornar de la seva estada, d’acord amb el que s’estableixi des de l’Agència Nacional ERASMUS.

 Com sol·licitar plaça

1). Esser acceptat a l’entitat o empresa d’acollida on es volen dur a terme les pràctiques.

2). Comprovar que es reuneixen els requisits establerts a la convocatòria publicada.

3). Presentar al Registre General de Cas Jai o Son Lledó, la documentació següent en el termini establert a la convocatòria:

a) Imprès de sol·licitud.

b) Fotocòpia del DNI / NIE.

c) Certificació acadèmica dels estudis realitzats fins a la data.

d) Un informe favorable del director de màster o del coordinador de doctorat i director de tesi pertinent, si escau.

e) Certificat acreditatiu del nivell B1 de l'idioma requerit.

f) Learning Agreement for Traineeship degudament signat per totes les parts.

Procediment de selecció

El responsable dels programes internacionals i de mobilitat del centre i el Servei de Relacions Internacionals faran la selecció de sol·licituds d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat tenint en compte especialment l'expedient acadèmic, el nivell d'idioma requerit i l'adequació del programa de pràctiques al perfil curricular.

La llista d'alumnes seleccionats es farà pública a la web del SRI de la UIB.

Procediment d’acceptació o renúncia de la plaça

L’acceptació o la renúncia de la plaça concedida s’ha de fer per escrit, d’acord amb els formularis disponibles a la pàgina web del SRI i en el termini establert.

En cas d’acceptar la plaça, s’ha de presentar la fotocòpia de la primera pàgina d’una llibreta bancària de la qual l’alumne figuri com a titular i on s’inclogui l’IBAN.

 

Convocat˛ria per al curs 2017-18

Erasmus+

Per primera vegada la UIB ofereix dos programes per poder sol.lcitar mobilitats Erasmus+ Pràctiques.

Aquestes mobilitats son compatibles sempre que no es realitzin a la vegada ni superin els dotze mesos entre les estades i per cicle d'estudis (incloent les estades de Erasmus+Estudi)


importantLLEGIU CADA CONVOCATORIA (tenen procediments de sol·licitud de plaça diferents)

 

Convocat˛ria per al curs 2016-17

Erasmus+

3ra Convocatòria Extraordinària d'Abril 2017

convocatòria   Bases de la convocatòria

 

                   Resolució definitiva nou

 

2na Convocatòria Extraordinària de Març 2017

convocatòria   Bases de la convocatòria 

Les pràctiques podran iniciar-se a partir del dia 1 de maig de 2017 i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2017.

Termini per fer la sol·licitud: del 10 de febrer al 6 de març de 2017.

Lloc de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, al Registre General de Son Lledó o als registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14

 

Calendari de la convocatòria:

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació /renúncies

10 de febrer - 6 de març de 2017

10 dies

3 d'abril de 2017

4-6 d'abril de 2017

  

Sol·licituds admeses a tràmit:

 

 •  Resolució provisional 
 •  Model d'instància per esmenes a la sol·licitud. S'obri un termini de 10 dies hàbils per esmenar les deficiències de la sol·licitud, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional. La instància s'ha lliurar al Registre de Cas Jai, de Son Lledó o de les seus de Menorca o Eivissa.
 
Convocatòria  Extraordinària  de setembre 2016

convocatòria   Bases de la convocatòria

 Les pràctiques podran iniciar-se a partir del mes de gener de 2017 i han de finalitzar abans del 31 de desembre de 2017.

Termini per fer la sol·licitud: del 26 de setembre al 21 de novembre  de 2016

Lloc de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, al Registre General de Son Lledó o als registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14

  Full de sol·licitud

 

Calendari de la convocatòria:

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació /renúncies

26 de setembre - 21 de novembre de 2016

5 dies

19 de desembre de

2016

20-22 de desembre de

2016

Sol·licituds admeses a tràmit:

 

 Condicions d'acceptació de la plaça
 
Convocatòria de març 2016

convocatòria Bases de la convocatòria

Les pràctiques podran iniciar-se a partir de 1 de juliol de 2016 i finalitzar al 30 de setembre de 2017

Termini per fer la sol·licitud: del 7 de març al 2 de maig de 2016

Lloc de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent: Registre General de Cas Jai, al Registre General de Son Lledó o als registres de les seus de Menorca i Eivissa.

Horari del Registre: de dilluns a divendres de 9 a 14

Full de sol·licitud

Calendari de la convocatòria:

Presentació de sol·licituds

Esmenes

Resolució

Acceptació /renúncies

7 de març - 2 de maig de 2016

5 dies

6 de juny de 2016

7-10 de juny de 2016

  

Sol·licituds admeses a tràmit:
 • Resolució provisional 
 • Model d'instància per esmenes a la sol·licitud. S'obri un termini de 5 dies hàbils per esmenar les deficiències de la sol·licitud, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució provisional. La instància s'ha lliurar al Registre de Cas Jai, de Son Lledó o de les seus de Menorca o Eivissa.

 

Informaciˇ alumnes seleccionats

Erasmus+

 Carta de l'estudiant ERASMUS+ 

Instruccions bàsiques           

Manual informatiu  darrera actualització 30.06.2016 

Normativa de per a alumnes de mobilitat de la UIB


Online Linguistic Suport - OLS 

El Suport Lingüístic en Línia (OLS) s'ha desenvolupat per ajudar els participants en el programa ERASMUS+ a millorar el coneixement de la llengua que utilitzaran per estudiar o treballar a l'estranger, per tal d'eliminar obstacles per a la participació en els programes de mobilitat.

Novetats per a la convocatòria 2016: hi haurà possibilitat de fer l'avaluació i seguir cursos en les llengües següents: alemany DE, francès FR, anglès EN, italià IT i neerlandès NL, del nivell A1 al nivell C2; txec CA, danès DK, grec EL, polonès PL i suec, només nivell A1; i portuguès PT, nivells entre A1 i B2.

Presentació oficial

 

 

Impressos d'utilitat