Condicions d'acceptació de la plaça ERASMUS+ PRÀCTIQUES


1. Acceptar les normes reguladores dels programes d’intercanvi de la UIB, de la universitat o empresa de destinació i del programa ERASMUS+ Pràctiques.

2. Complir els requisits d’idioma que estableixi la UIB i la universitat o empresa de destinació, d’acord amb la seva normativa.

3. Contractar abans de l’inici de la mobilitat una assegurança d’accidents que cobreixi com a mínim els danys que puguin ser causats a l’alumne/a per cuses relacionades amb les tasques a realitzar en el lloc de pràctiques, sempre que no estigui coberta per l’empresa de destí.

4. Respectar el període d’estada mínima de 2 mesos ja que en cas contrari l’alumne/a haurà de tornar l’ajut ja abonat.

5. Realitzar a l’entitat de destinació el pla de pràctiques acordat al Learning Agreement for Traineeship durant el període en què duri l’intercanvi.

6. Seguir les instruccions sobre lliurament de documentació que es vagin indicant segons els terminis que estableixi el nou programa ERASMUS+ Pràctiques.

7. Signar el conveni de subvenció facilitat pel SRI abans de començar l’estada.

8. En cas de renúncia fora dels terminis establerts, informar-ne per escrit el Servei de Relacions Internacionals.

 

L’acceptació d’aquesta plaça no implica l’obtenció d’una beca econòmica associada. Per a això s’haurà d’estar pendent de les resolucions que en aquest cas prenguin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), i el SRI informarà en el moment que les beques es facin públiques.

 

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides seran incloses en diversos fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la plaça de l’alumne. Les dades de la sol·licitud són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

 

Així mateix, amb l’acceptació d’aquestes condicions s’atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les dades a la universitat de destinació per a la finalitat esmentada, consentiment que es pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals l’alumne s’ha d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.