ERASMUS+ estudis KA103

 Erasmus +                                                                        PIC-999846707

El Parlament Europeu ha aprovat el nou programa ERASMUS+ per al període 2014-20. Aquest programa entra en vigor el dia 1 de gener de 2014 i s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més de Youth in Action. El programa es divideix en tres Accions principals: Acció 1 Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, Acció 2 Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, Acció 3 Recolzament a la reforma de les polítiques.

La mobilitat d'estudiants de les institucions d'Educació Superior s'inclou dins l'Acció 1 del programa ERASMUS+.

Carta ERASMUS per Educació Superior 2014-20 (28542-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-ECHE)

Erasmus Policy Statement

Informació General

El programa ERASMUS+ té permet cursar una part dels teus estudis a una universitat europea amb la qual hi hagi un acord d'intercanvi signat per cada estudi.

Durada

El període d'estada mínim a la universitat de destinació és de 3 mesos, i el màxim, de 12 mesos per cada cicle d'estudis (grau, màster i doctorat), inclòs un període complementari de pràctiques. Els estudiants que hagin realitzat un ERASMUS anteriorment, podran sol·licitar una altra mobilitat sempre que no se superin els 12 mesos entre les dues estades i per cicle d'estudis.

A més, els alumnes que realitzin una estada el primer semestre del curs, podran sol·licitar allargar l'estada fins a 12 mesos, d'acord amb els requisits i criteris que s'estableixin a la convocatòria.

Matrícula

La matrícula del curs s'ha d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts d'abonar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Els alumnes seleccionats podran fer la matrícula de les assignatures a cursar a la UIB per UIBdigital en el termini de matrícula que s'especifiqui. La matrícula de les assignatures/crèdits que vulguin cursar a destinació, s'hauran de fer directament als Serveis Administratius corresponents.

Requisits d'idioma

Les universitats de destinació poden recomanar o exigir un determinat nivell d'idioma. El requisit d'idioma s'ha de complir en el moment de fer la sol·licitud per UIBdigital.

Podreu trobar la informació del requisit d'idioma directament a la web de cada universitat o a Informació sobre idiomes, tot i que se recomana visitar sempre la web de la universitat de destinació pels possibles canvis que hi pugui haver sobre aquest requisit.

Assegurança mèdica 

Alumnes amb necessitats especials

http://www.sepie.es/necesidades_especiales.html

Pàgines d'interès

Països i universitats de destinació

Els vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea, els països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), Turquia i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia. La destinació definitiva dependrà, però, dels acords interinstitucionals signats per cada estudi.

La UIB té acords bilaterals amb més de 250 universitats europees. La llista definitiva d'universitats i places disponibles es publicarà una setmana abans de cada convocatòria de sol·licitud de plaça de mobilitat.

 

Llista general amb informació sobre l'idioma i comentaris relacionats: enllaç

 

Ajuts econòmics

La beca ERASMUS+ constitueix una contribució de la UE a les despeses de viatge i manutenció dels participants. Aquestes ajudes dependran del país de destinació d'acord amb els grups següents, classificats segons el nivell de vida:

 Curs acadèmic 2017-18 País de destinacióQuantitat mensual dels ajuts

Grup 1

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit i Suècia300€
Grup 2 Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia250€
Grup 3 Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i l'antiga República Iugoslava de Macedònia200€

 

A més, els estudiants amb menys recursos econòmics o amb necessitats especials, podran rebre un increment de 175 euros/mes. Tota aquesta informació se publicarà en les convocatòries corresponents.

La beca ERASMUS+ cobrirà un màxim de 7 mesos per curs acadèmic (des del  curs 2016-17), depenent dels requisits que s'especifiquin a la convocatòria que publicarà l'Agència Nacional ERASMUS (SEPIE). Els alumnes que no rebin ajut econòmic i aquells que allarguin la seva estada, podran fer la seva mobilitat amb recursos propis, però dins el marc del programa ERASMUS+.

Es podran complementar aquestes ajudes amb cofinançament d'altres organismes públics:

Beques i ajuts complementaris

 

Sol·licitar una plaça

Requisits

 • Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic actual i el curs acadèmic en el qual es realitza l'estada.
 • Cursar a la UIB estudis oficials d'ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut o un títol reconegut de nivell superior, inclòs el doctorat.
 • Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud i estar matriculat en el segon any d'estudis d'ensenyament superior (excepte estudiants de màster i de doctorat).
 • Tenir la nacionalitat espanyola o ser resident en un país de la Unió Europea o de qualsevol altre estat membre del programa ERASMUS+.
 • Tenir nacionalitat de tercers països no membres del programa i estar en possessió d'un permís de residència vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. En aquest cas, el sol·licitant és responsable de gestionar els visats o permisos corresponents al seu desplaçament al país de destinació.
 • Acreditar el nivell d'idioma que requereix la universitat de destinació, si escau, d'acord amb l'annex II de la convocatòria. És imprescindible presentar el document acreditatiu corresponent en el moment de fer la sol·licitud, d'acord amb la taula d’equivalències amb la taula respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. (Consultar la informació sobre examen oficial CertiUni, Servei Lingüístic de la UIB). En qualsevol cas, es recomana visitar la pàgina web de la universitat que es vol sol·licitar.

Els estudiants seleccionats estaran obligats a fer una prova de nivell en línia, abans i en tornar de la seva estada, a la plataforma OLS. (vegeu apartat Informació alumnes Erasmus+ seleccionats).

Procediment per sol·licitar plaça

 1. Comprovar que es reuneixen els requisits per participar en aquest programa.
 2. Informar-se i decidir a quina universitat es vol anar, d’acord amb l’oferta de places que s’estableix en cada convocatòria.
 3. Parlar amb els tutors ERASMUS+ o amb els coordinadors de mobilitat per saber quina plaça s’adequa més al propi perfil.
 4. Emplenar la sol·licitud ERASMUS+ a través d’UIBdigital. Es poden seleccionar fins a un màxim de 5 universitats i per per ordre de preferència.
 5. L’apartat de Nivell d’idioma de la sol·licitud només s’ha d’emplenar en cas que l’estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d’idioma. L’acreditació de l’idioma es pot aconseguir mitjançant certificació d’acord amb la taula d’equivalències respecte del Marc europeu de referencia comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB.
 6. És imprescindible la presentació de l’acreditació del punt 5è per a aquelles universitats que puguin exigir un certificat, d’acord amb l’annex II de la convocatòria i d’acord amb la informació de la web d’aquestes universitats pel que fa al nivell d’idioma requerit.

  Una vegada emplenada la sol·licitud, s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent a través d’UIBdigital:

  a) Còpia completa del DNI/NIE (obligatori)

  b) Certificat del nivell de coneixement d’idioma que es demana a les universitats que se sol·liciten, d’acord amb el que s’hagi indicat a l’apartat de Sol·licitud. Queden exclosos d'adjuntar la documentació referent al coneixement d'idioma els sol·licitantas per als quals ja consti l'acreditació del nivell corresponent al seu expedient acadèmic, com s'indica al camp de la sol·licitud "Obtenció del nivell de coneixement de llengua estrangera", llevat que la persona interessada vulgui presentar altres tipus de certificat, cas en què ho ha d'indicar a l'apartat següent.

  Els estudiants que no hagin marcat la casella del certificat de nivell de coneixement d'idioma, només hauran de presentar la documentació del punt a).

  L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud i el tutor el podrà consultar directament a través d’UIBdigital. L’estudiant no l’ha de presentar en cap cas.

Procediment d'adjudicació de places

Una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, el Servei de Relacions Internacionals (SRI) en farà la revisió corresponent i s’obrirà un termini de 5 dies hàbils per a possibles esmenes.

Acabat el període d’esmenes, les sol·licituds que compleixin els requisits s’enviaran als tutors perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment; la universitat de destinació sol·licitada, l’expedient acadèmic de l’alumne, la certificació del nivell d’idioma i l'adequació curricular entre la UIB i la universitat de destinació. En cas d'empat, també es tindrà en compte el nombre de crèdits superats.

La adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital en la data especificada al calendari de terminis de la convocatòria.

Procediment d’acceptació o renúncia de la plaça

Una vegada l'alumne rep l'adjudicació provisional, s’obrirà un termini de 5 dies per acceptar o renunciar a aquesta adjudicació a través d’UIBdigital. En cas de renuncia, se n’haurà d’especificar el motiu. A més, durant aquest termini també es podran fer les reclamacions que l’estudiant consideri oportunes, referides únicament a durada o període d’estada. Transcorregut el termini de reclamacions, s’obrirà un període d’acceptació de les places en llista d’espera que hagin quedat vacants.

En qualsevol cas, l’acceptació de la plaça no comporta que l’estudiant beneficiari sigui automàticament acceptat a la universitat de destinació, que és la que en última instància ha d’acceptar-lo. S’ha de tenir en compte que per ser admès és necessari emplenar tots els documents que requereixi la universitat de destinació i lliurar-los dins els terminis fixats.

Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes d’intercanvi, només podran gaudir d’una plaça per any acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant després de concloure tots els processos de selecció dels programes de mobilitat per al proper curs acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides.

 

 

Convocatòria per al curs 2018-19

Erasmus+

Convocatòria de febrer-març 2018 NOU

Termini de sol·licitud

Adjudicació provisional Acceptació / renúncia / reclamació
19 febrer a 9 de març de 2018
11 d'abril de 2018
12 a 18 d'abril de 2018

Aquesta convocatòria és per a realitzar mobilitats durant el segon semestre del curs acadèmic 2018-19.

 • Bases de la convocatòria per a mobilitats ERASMUS+ estudis segon semestre 2018-19.
 • Annex I -Places disponibles classificades per pla d'estudis.
 • Annex II - Idioma a la universitat de destinació. L'apartat de Nivell d'idioma de la sol·licitud només s'ha d'emplenar en cas que l'estudiant pugui acreditar documentalment el coneixement d'idioma en el termini màxim de sol·licitud. L'acreditació es pot aconseguir mitjançant certificació d'acord amb la taula d'equivalències respecte del Marc europeu de referència comú, publicada pel Servei Lingüístic de la UIB. Es recomana visitar la pàgina web de les universitats que se sol·liciten per saber quin és el nivell d'idioma que se requereix.
 • Sol·licitud - Es poden sol·licitar un màxim de 5 universitats. La sol·licitud i el lliurament de la documentació corresponent s'ha de fer íntegrament per UIBdigital. No serà vàlida cap sol·licitud presentada en paper. A més, es recomana parlar amb el professorat responsable que figura a la llista d’universitats de l’annex I per tenir informació sobre les característiques i els requeriments que cada universitat pugui establir.

Punts d'informació en els edificis del campus durant el termini de la convocatòria

Condicions d'acceptació de la plaça


Convocatòria de novembre 2017 (tancada)
Termini de sol·licitud Resolució provisional Acceptació / renúncia / reclamació
30 d'octubre a 15 de novembre de 2017 15 de desembre de 2017 18 a 22 de desembre de 2017

Condicions d'acceptació de la plaça

Convocatòries cursos anteriors

Informació per alumnes Erasmus+ seleccionats

Erasmus+

 Carta de l'estudiant ERASMUS+ 

Instruccions bàsiques           

Manual informatiu  darrera actualització 09/06/2017

Normativa de per a alumnes de mobilitat de la UIB

Com fer la matrícula a la UIB

La matrícula s'ha de formalitzar en els terminis establerts al calendari de matrícula. L'alumnat Erasmus+ seleccionat s'ha de matricular dels crèdits o assignatures que apareguin al seu contracte d'estudis previ (learning agreement) directament als Serveis Administratius de la UIB. Només es pot fer automatrícula de les assignatures que es vulguin cursar a la UIB.

Les assignatures detallades al contracte d'estudis previ i les seves modificacions s'han de cursar a tots els efectes a la universitat de destinació durant l'any acadèmic corresponent a l'intercanvi i seguint la normativa. Per tant, els criteris i les convocatòries d'avaluació de les assignatures seran els de la universitat de destinació.

Les assignatures que l'estudiant cursi a la universitat de destinació i no figurin al contracte d'estudis no formen part del programa d'intercanvi, i per tant, no són objecte de reconeixement acadèmic a la UIB ni poden motivar per si mateixes ajuts econòmics a la mobilitat.

Online Linguistic Suport - OLS 

El suport lingüístic en línia (OLS) s'ha desenvolupat per ajudar els participants en el programa ERASMUS+ a millorar el coneixement de la llengua que utilitzaran per estudiar o treballar a l'estranger, per tal d'eliminar obstacles per a la participació en els programes de mobilitat.

Tots els alumnes estan obligats a fer una avaluació de competències lingüístiques a l’inici i final de la mobilitat. A més, hi haurà la possibilitat de fer un curs en línia d’acord amb els idiomes següents i d’acord amb el resultat obtingut a l’avaluació de competències lingüístiques: 

Idioma Prova de nivell Nivells de cursos disponibles
A1 A2 B1 B2 C1
Alemany (DE) X X X X X X
Anglès (EN) X X  X  X  X X
Búlgar (BG) X X -- -- -- --
Croata (HR) X X -- -- -- --
Danès (DA) X X -- -- -- --
Eslovac (SK) X X -- -- -- --
Finlandès (FI) X X -- -- -- --
Francès (FR) X X X X X X
Grec (EL) X X -- -- -- --
Hongarès (HR) X X -- -- -- --
Italià (IT) X X X X X X
Neerlandès (NL) X X X X X X
Polonès (PL) X X -- -- -- --
Portuguès (PT) X X X X X --
Romanès (RO) X X -- -- -- --
Suec (SV) X X -- -- -- --
Txec (CS) X X -- -- -- --

Presentació oficial

Allargar estada 

Només poden allargar estada els alumnes ERASMUS+ que realitzen una estada el primer semestre del curs acadèmic.

Per obtenir la autorització per allargar estada, l'alumne haurà de presentar al Servei de Relacions Internacionals el document de sol·licitud d'estada degudament emplenat i signat i el contracte d'estudis corresponent a les assignatures a cursar durant el segon semestre (mínim 18 crèdits) signat per la universitat de destinació i per la UIB.

El termini màxim per presentar la documentació per allargar estada acaba el dia 10 de març de 2018 (per alumnes del curs 2017-18).

L'alumne que obtingui l'autorització per allargar estada s'haurà de matricular dels crèdits establerts al contracte  d'estudis previ del segon semestre.

D'acord amb la normativa, la beca ERASMUS+ es concedeix per un màxim de 7 mesos d'estada i, per això , el període de temps que quedi fora d’aquest nombre de mesos serà reconegut com a ERASMUS+ amb beca zero i no percebrà beca, tot i que constarà com a període d’estada ERASMUS+.

Sol·licitud d'ampliació d'estada

Contracte d'estudis previ

Impressos d'utilitat

 

Model de renúncia de la plaça

Contracte d'estudis previ - imprescindible per fer la matrícula a la UIB

Canvis al contracte d'estudis previ - enviar al SRI en un termini de 4/7 setmanes

Certificat d'incorporació - només s'ha de lliurar en el cas que no se facin modificacions al contracte d'estudis previ.

Model per ampliació d'estada

Certificat d'estada - presentar al SRI el mes de març pels estudiants de primer semestre i fins 31 de juliol els estudiants de segon semestre. El certificat d'estada ha de ser document original. No s'acceptaran fotocòpia escanejada ni fotocòpia en paper.