Condicions d'acceptació de la plaça ERASMUS+

 

1. Acceptar les normes reguladores dels programes d’intercanvi de la UIB, de la universitat de destinació i del programa ERASMUS+.

2. Complir els requisits d’idioma que estableixi la universitat de destinació, d’acord amb la seva normativa.

3. Visitar la pàgina web de la universitat de destinació per informar-se dels tràmits a seguir i dels terminis en què s’ha de presentar la sol·licitud i altra documentació que puguin demanar. Aquesta documentació s’ha de lliurar en el termini que aquesta universitat de destinació indiqui.

4. Cursar a la universitat de destinació el que estableixi l’acord d’estudis definitiu durant el període de l’intercanvi.

5. Signar el conveni de subvenció facilitat pel SRI abans de començar l’estada

6. Gestionar el contracte d’estudis previ, l’acord d'estudis definitiu i el certificat d’estada, d’acord amb els que s’estableixi i en els terminis que s’indiquin.

7. Tenir una assegurança mèdica i/o farmacèutica suficient durant la totalitat del període d’estada, i de repatriació en cas d’accident, malaltia greu o mort.

8. En cas de renúncia fora dels terminis establerts, informar-ne per escrit el Servei de Relacions Internacionals.

 

L’acceptació d’aquesta plaça no implica l’obtenció d’una beca econòmica associada. Per a això s’haurà d’estar pendent de les resolucions que en aquest cas prenguin el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), i el SRI informarà en el moment que les beques es facin públiques.

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides seran incloses en diversos fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és gestionar la plaça de l’alumne. Les dades de la sol·licitud són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquestes condicions s’atorga el consentiment perquè la UIB cedeixi les dades a la universitat de destinació per a la finalitat esmentada, consentiment que es pot revocar en qualsevol moment. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals l’alumne s’ha d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.