Declaració de política ERASMUS+

 

La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi de conformitat amb la legislació vigent.

La UIB té per missió el desenvolupament de la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

A) L'establiment de noves relacions bilaterals amb universitats o altres institucions d'educació superior, del marc europeu o de la resta del món, és el resultat dels contactes personals entre el PDI de la UIB i de la institució contrapart, o bé de la política institucional marcada pel Rectorat de la Universitat.

Els últims anys s'ha frenat la signatura d'acords de col·laboració que no duguessin aparellat cap projecte o pla d'activitats que permetés l'enfortiment de les relacions bilaterals i s’ha posat l'èmfasi a reactivar els convenis subscrits anteriorment amb institucions de prestigi reconegut i més afins a la UIB.

B) Tradicionalment i històricament, els vincles de la UIB s'han establert amb institucions de l'espai iberoamericà ―sobretot amb l'Argentina, Mèxic, Cuba, el Brasil, Veneçuela i Colòmbia― i de l'entorn europeu ―Alemanya, Itàlia, França, Finlàndia, Suècia i Bèlgica, i els últims anys Polònia ha guanyat molt de terreny, ja que ofereix programes impartits en anglès.

Els darrers cinc anys la UIB ha consolidat la seva participació en l'acció 2 del programa ERASMUS Mundus i ha obert la col·laboració a zones geogràfiques amb les quals havia tingut una escassa o nul·la relació anterior: és el cas dels països del Magreb, els Balcans i l'Àsia central. Al marge d'aquests programes, també s'ha convertit en país estratègic per a la UIB la Xina. El potencial d'estudiants que ofereix aquest país, unit a la possibilitat que els estudiants de la UIB puguin realitzar les pràctiques dels seus estudis en centres d'alt prestigi, intensifica la signatura de convenis amb universitats xineses.

C) L'objectiu general dels nous convenis és doble: 1. D'una banda, establir compromisos bilaterals d'intercanvi d'alumnat, de grau i postgrau, que permetin als alumnes cursar, durant un semestre o un curs acadèmic complet, part dels seus estudis universitaris a la universitat contrapart o bé la realització d'un període de pràctiques en empreses i multinacionals de perfil internacional, i que els donen l'oportunitat de conèixer, de primera mà, un sistema educatiu i empresarial diferent de l'espanyol, millorar i perfeccionar-se lingüísticament i assolir competències, destreses i coneixements, així com créixer personalment i vitalment; 2. D'altra banda, es pretén l'enfortiment de les relacions entre el PDI de les universitats que els subscriuen, el desenvolupament i la participació en projectes de recerca competitius d'àmbit nacional i internacional i en projectes de cooperació acadèmica, el desenvolupament curricular de matèries, assignatures i programes de grau i postgrau i la participació en fòrums, conferències i sessions, entre d'altres.

Si bé és cert que el PAS de la Universitat s'ha beneficiat en menor mesura que el PDI dels programes i accions d'internacionalització de la UIB, sobretot a causa de la dificultat de coordinació amb altres universitats i pel nivell d'idioma exigit, la Gerència de la Universitat ha apostat per introduir la mobilitat en el programa de formació anual i oferir cursos d'idiomes específics per al personal administratiu.

D) El disseny i implantació de títols dobles, múltiples o conjunts s'està treballant més al nivell d'estudis de postgrau (màster i doctorat) que de grau, principalment perquè els estudis de postgrau permeten més flexibilitat en el seu disseny. Els últims anys s'han subscrit cinc acords de doble titulació, per a estudis de màster i doctorat.