Convenis i acords marc

PROTOCOL GENERAL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER INSTRUMENTAR EL COMPROMÍS DE CESSIÓ DEL FONS ESPECIALITZAT DE LA BIBLIOTECA DE L’IBD A LA UI

Palma, 17 de juliol de 2014

PARTS

Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

Isabel Llinàs Warthmann, directora de l’Institut Balear de la Dona (IBD) en virtut del Decret 32/2013, de 14 de juny, pel qual es nomena la directora d’aquesta institució (BOIB núm. 85, de 15 de juny), en l’exercici de les competències que atorguen a la Direcció de l’Institut la Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, i el Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de la Dona, modificat pel Decret 21/2012, de 16 de març, que desenvolupa la disposició legal esmentada.

ANTECEDENTS

Les dependències de l’IBD són objecte, en aquests moments, d’una reordenació d’espais d’ampli abast, que fa necessari cercar un lloc idoni per albergar-hi el seu fons bibliogràfic especialitzat, que podria veure’s optimitzat quant a l’ús en l’àmbit de la investigació i l’estudi en matèria d’igualtat de gènere si es reubicàs al campus de la UIB.

La UIB disposa d’una biblioteca important, un dels punts de servei de la qual és la biblioteca de col·leccions especials, que alberga fons bibliogràfics amb prou coherència interna per tractar-los al marge de la col·lecció general perquè conformin una unitat bibliogràfica. Així mateix, entre els seus investigadors i alumnes hi ha grups especialment interessats en l’estudi dels temes relacionats amb la igualtat de gènere als quals pot resultar molt útil disposar amb immediatesa i proximitat del fons bibliogràfic especialitzat de l’IBD esmentat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest protocol, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1, L’IBD, per tal de donar la màxima difusió al seu fons bibliogràfic especialitzat, es compromet a cedir-lo a la UIB, a través del procediment que resulti aplicable de conformitat amb la legislació reguladora del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La UIB, una vegada ultimada la cessió, destinarà el fons bibliogràfic a l’estudi i la investigació per part de les persones interessades en la matèria d’igualtat entre homes i dones. S’hi donarà el mateix ús i destinació que als fons especialitzats de la biblioteca universitària.

3. El fons bibliogràfic especialitzat, la cessió del qual a la UIB és l’obligació que contrau l’IBD en virtut d’aquest document, està classificat segons el tesaurus Mujer de l’Institut de la Dona del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Es distribueix en disset famílies temàtiques: administració de l’Estat, ambient sociodemogràfic, benestar social, ciències, cultura, dret/normativa, documentació / mitjans de comunicació, economia, educació, família, violència, política, salut i treball. També hi ha un apartat on es classifica tot el material que fa referència a les Illes Balears. El sistema de catalogació és l’INNOPAC. La cessió d’aquest fons comprèn tots els volums de la col·lecció, excepte els corresponents a la família 06 Cultura.

4. La biblioteca forma part de la Xarxa de Centres de Documentació i Biblioteques dels organismes d’igualtat, per la qual cosa l’IBD es compromet a lliurar a la UIB les publicacions i el material didàctic de què l’organisme autònom, com a integrant de la xarxa esmentada, sigui receptor, per, d’aquesta manera, continuar nodrint els fons de la col·lecció.

5. La cessió del fons bibliogràfic de què es tracta es formalitzarà amb caràcter indefinit, sens perjudici que si els béns cedits no es destinen a l’ús previst a l’acte que autoritzi la cessió, o deixin d’estar-ho posteriorment, es consideri revocada la cessió, i aquells, amb els tràmits previs que pertoquin, revertiran al patrimoni de l’administració que ho ha cedit.

6. La UIB es compromet a conservar la unitat de la col·lecció en un mateix espai, en el qual es destacarà que és una biblioteca de gènere cedida per l’IBD, tot evitant la dispersió del fons. També l’ha de mantenir visible al catàleg i accessible als usuaris que la vulguin consultar, dins els horaris i condicions del punt de servei en el qual estigui ubicada.

7. La cessió, quan es formalitzi, anirà associada a l’atribució a la UIB de la facultat d’esporgar, en funció de criteris tècnics i sense que en cap cas pugui alterar-se la uniformitat de la col·lecció, aquells elements integrants del fons que, por la seva irrellevància o ús escàs o nul, dificultin la recerca de la informació en conjunt.

8. Anualment, la UIB lliurarà un informe a l’organisme d’igualtat de la Comunitat Autònoma de la dinàmica d’ús entre la comunitat universitària, els investigadors i el públic en general, del fons especialitzat cedit a la institució acadèmica.

9. Totes les despeses inherents a la infraestructura i les operacions de trasllat de la col·lecció esmentada al campus de la UIB aniran a càrrec de la institució acadèmica.

10. Per desenvolupar més bé les actuacions previstes en aquest protocol, es crea la comissió de seguiment, integrada per dos representants de l’IBD i dos representants de la UIB. En ambdós casos es designaran titulars i suplents. Té encomanades les funcions d’impuls i desenvolupament d’aquest protocol i fer un seguiment general de les actuacions programades, per a les quals es poden proposar mesures correctores per aconseguir els objectius prevists.

11. Aquest protocol tindrà efectes des del dia en què se signi i vigirà fins que la cessió esmentada s’hagi formalitzat i desplegui els seus efectes, en el termes que estableix la legislació reguladora del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12. Aquest protocol es pot modificar, si en aquest sentit concorren les voluntats de totes dues parts, mitjançant la subscripció d’un acord a aquest efecte, sempre que es formalitzi abans que acabi el termini de vigència de l’instrument de col·laboració de què es tracta.

13. Es pot resoldre el protocol abans que es compleixi el termini de vigència per:

a) El mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
b) L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del protocol.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.

En aquests casos, les parts han de garantir la continuïtat de les actuacions imprescindibles perquè no hi hagi cap tipus de menyscapte de l’interès públic.

Com a prova de conformitat, signam aquest protocol en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Rector

 Per l’Institut Balear de la Dona,
Isabel Llinàs
Directora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de juny de 2014 i el va ratificar el Consell de Govern en data 22 de juliol de 2014, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).