Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Rotary Club Palma Junípero Serra per a la concessió del Premi Juníper Serra al millor expedient acadèmic a atorgar entre els alumnes de la Universitat que han realitzat intercanvi acadèmic fora de l’àmbit universitari nacional 

Palma, 22 de desembre de 2015

REUNITS 

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, la senyora M. del Pilar Maldonado Sanguesa, com a presidenta del Rotary Club Palma Junípero Serra, amb domicili al carrer de Francesc Vidal i Sureda, 23, 07015 Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

EXPOSEN 

  1. La UIB i el Rotary Club Palma Junípero Serra volen manifestar el seu esperit de col·laboració en la línia de l’excel·lència acadèmica, i per això col·laboren des de l’any 2009 a través de la concessió d’un premi (premi Juníper Serra) per premiar els millors treballs d’investigació sobre la figura de fra Juníper Serra.
  2. Aquesta col·laboració s’ha reflectit en la signatura de distints convenis, el primer dels quals es va signar el 26 de febrer de 2010 (ref. 2026), i el segon, el dia 22 de març de 2013 (ref. 2675).
  3. El Rotary Club Palma Junípero Serra proposa, amb la firma d’aquest nou conveni i amb la voluntat de mantenir l’esperit emprenedor de Juníper Serra i la seva transcendència fora de les nostres fronteres, mantenir la col·laboració amb la UIB i dotar d’un nou contingut aquest premi, que a partir d’aquest conveni tindrà com a principal objecte promoure la internacionalització dels alumnes de la UIB amb la concessió del premi Juníper Serra al millor expedient acadèmic, a atorgar entre els alumnes de la Universitat que han realitzat un intercanvi acadèmic dins l’àmbit internacional a través de les següents

CLÀUSULES

Primera. Línies d’actuació de l’acord i finalitat

El Rotary Club Palma Junípero Serra concedirà el premi Juníper Serra als estudiants més destacats per la comissió avaluadora que hagin realitzat un intercanvi en qualsevol universitat dins l’àmbit internacional.

La finalitat d’aquests premis és estimular la internacionalització i augmentar l’experiència acadèmica i la interculturalitat, així com l’excel·lència i l’esforç dels estudiants universitaris, per la qual cosa la Universitat es compromet a difondre entre l’alumnat i la comunitat universitària, amb tots els mitjans al seu abast, el manteniment d’aquests premis, l’objectiu que es pretén aconseguir i l’entitat que els concedeix.

Segona. Alumnat beneficiari

Poden ser beneficiaris d’aquest acord els estudiants dels diferents estudis de grau que s’imparteixen a la UIB i que tenen al seu abast la possibilitat de realitzar un intercanvi acadèmic, anual o semestral en una universitat estrangera i que compleixin en el moment de resoldre els ajuts corresponents a aquest acord les condicions següents:

  1. Ser residents a les Illes Balears com a mínim durant els últims tres anys.
  2. Estar matriculats del darrer curs dels estudis de grau que s’imparteixen a la UIB.
  3. Haver superat abans de la seva estada en una universitat estrangera un mínim de 180 ECTS.

Tercera. Selecció d’alumnes

El alumnes premiats seran avaluats per una comissió que serà formada per la Vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, el cap del Servei de Relacions Internacionals i dos membres del Rotary Club Palma Junípero Serra, d’entre el quals, un dels dos membres serà sempre el president de l’any acadèmic que correspongui.

La valoració dels expedientes es farà atesa la mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumne i de la nota obtinguda durant el període de d’intercanvi a la universitat estrangera i d’acord amb els criteris que estableixi la comissió, la qual recollirà aquests criteris a l’acta corresponent.

Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

El Rotary Club Palma Junípero Serra atorgarà, atès el contingut de l’acta elaborada per la comissió avaluadora dels premis:

  • 800 euros a l’alumne més destacat per la comissió avaluadora, atesa la mitjana del seu expedient a la UIB i de la valoració de l’intercanvi anual realitzat en una universitat estrangera.
  • 400 euros al segon alumne més destacat per la comissió avaluadora, atesa la mitjana del seu expedient a la UIB i de la valoració de l’intercanvi semestral  realitzat en una universitat estrangera.

Cinquena. Resolució

El Rector i la presidenta del Rotary Club Palma Junípero Serra seran els encarregats d’atorgar els diplomes entre els millors expedients i d’acord amb el que estableix la clàusula tercera d’aquest conveni, diplomes que seran lliurats als seleccionats en el transcurs d’un acte dins la UIB. El Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat i el Servei de Relacions Internacionals notificaran, prèviament, la selecció als alumnes premiats i publicarà als mitjans de difusió de la UIB l’existència d’aquest premi, així com els seleccionats i que es farà l’acte de lliurament.

Sisena. Obligacions dels estudiants premiats

Els estudiants premiats adquireixen el compromís d’assistir a l’acte de lliurament dels diplomes.

Setena. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present conveni és d’un any, corresponent a l’any acadèmic 2015-16, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts de forma expressa.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d’aquest conveni, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Rotary Club Palma Junípero Serra,
M. del Pilar Maldonado
Presidenta

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de desembre de 2015 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de desembre de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).