Convenis i acords marc

Conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i la Universitat de les Illes Balears per a la col·laboració en el recompte de persones sense sostre a Mallorca

Palma, 11 de juliol de 2016

Parts

D’una banda, la senyora Margalida Puigserver Servera, presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), en virtut del Decret d’organització de la Presidència del Consell de Mallorca del dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), en representació de l’IMAS, per les facultats que li confereix l’article 7.2.f dels Estatuts de l’IMAS, atès l’acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de data 22 de juliol de 2015.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km. 7,5, 07122 Palma.

Antecedents

I. Que l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és un organisme autònom local creat pel Consell de Mallorca, amb personalitat jurídica pròpia, l’objecte del qual és l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.

Tal com detallen els seus Estatuts, l’IMAS té, entre d’altres, les funcions que es detallen a continuació:

  • Coordinar actuacions en matèria de serveis socials.
  • Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials que són pròpies del Consell de Mallorca.
  • Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria de serveis socials.
  • Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca.
  • Impulsar i coordinar diverses iniciatives de caràcter social.

II. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

III. Que la UIB, per acomplir les seves funcions, ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal.

IV. Per dur a terme les relacions institucionals, la UIB, d’acord amb el que estableix l’article 147.1 dels Estatuts, fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d’intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.

V. Que tant l’IMAS com la Universitat estan interessats a col·laborar en recomptes de persones sense sostre. En concret, l'IMAS ja va realitzar el març de 2015 un primer recompte i té previst, amb una periodicitat anual o bianual, seguir-ne realitzant els propers anys.

VI. Des de l'IMAS es valora molt positivament l'aportació de coneixements i recursos per part de la UIB, i aquesta, així, pot ser partícip d'un seguit d'informació molt important per a diversos departaments de la Universitat.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és la col·laboració entre l’IMAS i la UIB des del punt de vista tècnic per coordinar actuacions derivades entre ambdues, entre d'altres els recomptes de persones sense sostre que faci a Mallorca l'IMAS.

2. Àmbit territorial

L’àmbit territorial de les actuacions vinculades a aquest conveni és Mallorca.

3. Aportació econòmica i pagament

No hi ha aportació dinerària, ja que la col·laboració implica l'aportació de personal de totes dues parts, així com l'empriu de locals. L'IMAS aportarà gratuïtament la informació produïda en els distints recomptes i la UIB aportarà, també de manera gratuïta, el treball d'explotació de les dades, i així totes dues entitats aprofitaran el valor afegit que produirà la dita informació.

4. Comissió de seguiment i avaluació

El seguiment i l’avaluació de les actuacions objecte d’aquest conveni es faran a través dels respectius representants, integrants d’una comissió de seguiment formada per dos representants de cada institució, que, a més, haurà de vetllar pel compliment dels objectius comuns de les parts.

La comissió es reunirà una vegada l’any i amb caràcter extraordinari a petició d’una de les parts, amb una antelació de 15 dies.

La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni.

5. Obligacions de les parts

1. L’IMAS, a més del que s’ha exposat fins ara, es compromet a:

a) Fer, amb una periodicitat anual, recomptes de persones sense sostre a Mallorca.

b) Facilitar la informació recollida en els recomptes a la UIB, als professionals i al departament que li indiquin.

c) Editar, com a mínim en suport informàtic, la informació, especificant clarament qui ha fet l'explotació de les dades.

2. La Universitat de les Illes Balears, a més del que s’ha exposat fins ara, es compromet a:

a) Col·laborar en les tasques derivades del recompte, ja sigui amb tasques de formació, de participació dels possibles voluntaris, tant alumnes com professors, tasques informàtiques, etc.

b) Fer l'explotació de les dades que li aporti l'IMAS.

6. Vigència

Aquest conveni té una vigència d'un any, prorrogable per anualitats de mutu acord.

7. Resolució

Aquest conveni s’extingirà per expiració del temps convingut i el pot rescindir qualsevol de les parts mitjançant denúncia, que ha de ser comunicada a l’altra part amb una antelació mínima de quinze dies, o per alguna de les causes següents:

  • El mutu acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit.
  • L’incompliment greu i/o manifest de les obligacions d’una de les parts signants.
  • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.

8. Competència jurisdiccional

Les parts es comprometen a intentar resoldre, de comú acord, les diferències que poden sorgir en l’aplicació i/o interpretació d’aquest conveni. En tot cas, les discrepàncies que, eventualment, se’n puguin derivar, s’han de sotmetre a l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Com a mostra de conformitat, les parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials,
Margalida Puigserver
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de maig de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).