Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la revisió del jaciment de la Balma de Son Matge (Valldemossa)

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Joan Cerdà Rull, conseller executiu del Departament de patrimoni i Identitat Cultural del Consell de Mallorca, amb CIF S-0711002-F i domicili al carrer General Riera, 113 de Palma, amb habilitació expressa de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data 7 de desembre de 2006, assistit per l'Il·lm. Sr. Secretari Tècnic, Miquel Ferrà i Jaume.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, amb CIF Q0718001A i domicili a la ctra. De Valldemossa, Km. 7,5 (edifici Son Lledó), CP 07122, Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar per aquest acte, i

DIUEN

El Consell de Mallorca té les competències en matèria de Patrimoni Històric, en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als Consell Insulars en matèria de Patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports. Entre les competències de patrimoni històric s'inclouen les de fomentar i estimular la realització d'activitats encaminades a l'estudi i conservació del nostre patrimoni històric, entre les quals cal destacar la importància de les excavacions arqueològiques i paleontològiques.

La Balma de Son Matge fou descoberta com a jaciment arqueològic per William H. Waldren el 1968. El fet de comptar amb testimoni d'ocupació que abasten des d'episodis prehumans fins a la romanització, amb breus interrupcions, ha fet que les mostres d'aquest jaciment es fessin servir per fer datacions relatives a la presència humana. Les diferències sorgides sobre aquesta qüestió dins la comunitat d'arqueòlegs i paelontòlegs, confereix a aquest indret una importància especial. L'esbucament de part de les roques que cobreixen la balma l'ha posat en perill de desaparèixer just quan es fa necessari el seu manteniment, precisament per la referència de la polèmica a les mostres que s'hi extragueren.

El projecte de la UIB per a una sola campanya pretén delimitar el jaciment amb claretat més enllà de la zona excavada per W.H.Waldren, valorar el potencial arqueològic i proposar la delimitació i senyalització; tot per mantenir el valor del jaciment mentre s'esbrina la validesa de les diferents hipòtesis.

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

PRIMER

El Consell de Mallorca col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme la revisió del jaciment de la balma de Son Matge, de Valldemossa. El projecte d'intervenció fou aprovat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric a la sessió de dia 5 de maig de 2006.

Les actuacions que comprendrà aquesta excavació es detallen al apartat Objectius de la intervenció arqueològica del projecte d'intervenció arqueològica (ANNEX I).

SEGON

Per a la realització d'aquesta activitat el Consell de Mallorca aportarà SIS MIL EUROS (6.000 ¿) a càrrec a la partida 55.45310.78904 del Pressupost per a l'any 2006, i reserva de crèdit autoritzada núm. 200600022301. El pressupost total de l'activitat és de sis mil euros (6.000 ¿), com s'especifica al projecte (ANNEX I).

TERCER

Aquesta quantitat es farà efectiva prèvia presentació de les factures demostratives de la despesa i la memòria de l'activitat dins del termini de justificació que acabarà el 18 de desembre de 2006. Per fer-ne efectiu el pagament, les factures hauran de dur el vistiplau del conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l'activitat esmentada, haurà d'ésser notificada al CIM.

QUART

Una vegada finalitzada la activitat, o conclosa l'obra o servei o actuació, objecte de subvenció, el servei responsable de Patrimoni Històric emetrà informe d'avaluació i de comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present conveni.

CINQUÈ

Seran obligacions de la universitat de les Illes Balears:

  1. Acreditar la realització de l'activitat, el compliment de les condicions, i les modificacions que s'hagin produït.
  2. Comunicar al Consell de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.
  3. Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell de Mallorca.
  4. Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.
  5. Fer en llengua catalana, si n'és el cas, la publicitat de l'activitat subvencionada.
  6. Fer constar que l'activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell de Mallorca
  7. El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció
  8. Sotmetre's a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell de Mallorca i del Tribunal de Comptes.
  9. Fer constar la percepció i l'aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi.

SISÈ

Els òrgans competents del Consell de Mallorca podran anul·lar total o parcialment la subvenció concedida en el cas d'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions establertes, el qual vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis. El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l'interessat a l'audiència.

SETÈ

El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

NOVÈ

Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2006.

Així ho acorden ambdues parts, firmen per duplicat i a un sol efecte el present conveni de col·laboració.

Palma, 12 de desembre de 2006

El conseller executiu de Departament
de Patrimoni i Identitat Cultural

El rector de la UIB

Joan Cerdà Rull
Avel·lí Blasco i Esteve

El secretari tècnic

Miquel Ferrà Jaume
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).