Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, la Fundació Rigoberta Menchú Tum, la Fundació Iberostar i la Fundació Sa Nostra, de 7 de Desembre de 2005

Palma, 7 de septiembre de 2006

Reunits

El M. H. Sr. Jaume Matas Palou, president del Govern de les Illes Balears,

la Sra. Rigoberta Menchú Tum, premi Nobel de la pau i presidenta de la Fundació Rigoberta Menchú Tum,

la Sra. Francisca Bennàssar Tous, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma,

el Sr. Miquel Fluxà Rosselló, president de la Fundació Iberostar,

el Sr. Fernando Alzamora Carbonell, president de la Fundació Sa Nostra,

el Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears.

Antecedents

I. El dia 7 de desembre de 2005 es va signar el conveni marc de col·laboració entre les institucions següents:

El Govern de les Illes Balears

L'Ajuntament de Palma

La Fundació Rigoberta Menchú Tum

La Fundació Iberostar

La Fundació Sa Nostra

II. El dia 19 de desembre de 2005, el rector de la Universitat de les Illes Balears va enviar un escrit al president del Govern balear en què sol·licitava la seva incorporació formal i de fet al conveni marc esmentat, que es fonamenta en el paper que ha tingut la Universitat de les Illes Balears en la cooperació per al desenvolupament amb universitats de països empobrits.

III. Els signants del conveni esmentat en l'antecedent I han donat la seva conformitat a la incorporació de la Universitat de les Illes Balears com a part d'aquest.

D'acord amb aquests antecedents,

Acorden

Únic

Incorporar la Universitat de les Illes Balears com a part signant del Conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, la Fundació Rigoberta Menchú Tum, la Fundació Iberostar i la Fundació Sa Nostra , datat el 7 de desembre de 2005.

I com a prova de la seva conformitat amb tot el que precedeix, se subscriu aquest conveni en el lloc i la data indicats a l'encapçalament, i en queda un exemplar en poder de cada part.

El president del Govern de les Illes Balears

Jaume Matas Palou

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palma

Francisca Bennàssar Tous

La presidenta de la Fundació Rigoberta Menchú Tum

Rigoberta Menchú Tum

El president de la Fundació Iberostar

Miquel Fluxà Rosselló

El president de la Fundació Sa Nostra

Fernando Alzamora Carbonell

El rector de la Universitat de les Illes Balears

Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de desembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).