Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Laboral de la Construcció Balears

Palma, 22 de febrer de 2007

REUNITS

D'una banda, El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides en escriptura.

De l'altra, el senyor Manuel Gómez López, com a president de la Fundació Laboral de la Construcció Balears (FLCB), que actua en representació d'aquesta entitat, amb domicili a la cra. de Puigpunyent, 72, 07011 Palma.

EXPOSEN

  1. Que la UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar els objectius esmentats.
  2. Que la FLCB és una entitat sense afany de lucre constituïda per les entitats més representatives del sector. Els seus objectius principals son el foment de la formació professional, la investigació, el desenvolupament i la promoció d'actuacions dirigides a la millora de la salut laboral i la seguretat en el treball, així com la promoció d'actuacions dirigides a la millora de l'ocupació.
  3. Que tant la FLCB com la UIB estan d'acord a establir una col·laboració en els camps científics, tecnològics i docents d'interès comú.

Tenint en compte el que s'acaba d'exposar, la UIB i la FLCB

CONVENEN

Establir el marc de col·laboració entre la UIB i la FLCB en matèria de formació professional. Concretament, els objectius del conveni són els següents:

1) Promoure relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre la UIB i la FLCB
2) Dur a terme activitats de docència, investigació i difusió de les matèries d'interès comú en ambdues institucions.
3) Desenvolupar programes de formació de formadors.
4) Fomentar l'intercanvi recíproc d'informació sobre temes d'investigació, llibres, publicacions i altres matèries d'interès per ambdues institucions.
5) Fomentar el debat i l'intercanvi d'experiències sobre tots els temes que puguin beneficiar ambdues institucions.

Així mateix acorden que:

6) Cada una de les possibles actuacions enumerades anteriorment tindrà forma concreta en un protocol addicional que n'indicarà els objectius i valorarà les aportacions de cada institució.
7) En un termini d'un mes a partir de la firma d'aquest acord marc, es crearà una comissió mixta de seguiment formada per sis persones, tres de la Fundació Laboral de la Construcció Balears i tres de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, que es reunirà, com a mínim, un cop cada any acadèmic.
8) Aquest acord té una validesa de tres anys, període que es renovarà automàticament si cap de les parts no comunica de forma fefaent a l'altra la intenció de donar-lo per acabat amb tres mesos d'antelació a la data d'acabament de l'acord. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

Totes dues institucions expressen conjuntament la voluntat que en el termini de sis mesos, a partir de la data de la signatura, s'hagi iniciat, almenys, una actuació conjunta de les esmentades en el document corresponent.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Fundació Laboral de la Construcció Balears,

Manuel Gómez
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).