Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i "Sa Nostra" Caixa de Balears, per a la consolidació o el desenvolupament del Centre de Recerca Econòmica (UIB-"Sa Nostra")

Palma, 16 de febrer de 2007

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, d'universitats (LOU), de 21 de desembre, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pere J. Batle Mayol, Director General de "SA NOSTRA", Caixa de Balears, amb NIF G07013154 i domicili a Palma, carrer del Ter, 16 (Polígon de Son Fuster), de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari de Mallorca (núm. 6030) Sr. Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol, que actua en representació d'aquesta.

Ambdues parts, en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer . Que ambdues institucions valoren molt positivament el resultat de la col·laboració establerta en el marc del Protocol signat el passat 21 de desembre de 2001 per impulsar la recerca i la formació d'especialistes en economia, i pel qual es creà el Centre de Recerca Econòmica (UIB-"SA NOSTRA"), en la mesura que ha permès a ambdues institucions:

 • Refermar el compromís social en matèria d'investigació i formació.
 • Contribuir al desenvolupament, cada vegada amb més extensió, d'una cultura econòmica compartida entre la majoria de la societat balear.
 • Vincular el món acadèmic amb l'empresarial, donant prioritat a una investigació compromesa amb la realitat, en què els treballs serveixin d'orientació i suport a aquells que han de prendre decisions tant a nivell macroeconòmic com en el terreny més específic de l'empresa, acreditant al mateix temps una elevada productivitat en els cercles acadèmics.

Segon . Que ambdues institucions tenen interès a potenciar encara més l'abast de les actuacions del Centre de Recerca Econòmica (CRE d'ara endavant), en un intent de:

 • Aprofitar les sinergies existents en matèria d'investigació i formació.
 • Compartir els elevats costs d'una investigació i d'una formació cada vegada més complexa i tecnificada.
 • Estimular el personal investigador d'ambdues institucions i formar-ne de nou.
 • Fer una investigació econòmica molt aplicada, tot i que ben fonamentada teòricament.
 • Generar economies de gamma en el procés d'investigació en comptes de tendir cap a la polarització en determinades línies de recerca.
 • Potenciar el debat i els processos de crítica gràcies a la publicació i difusió de la investigació, en comptes d'admetre'ls sense discussió.

Tercer . Que una vegada analitzades les distintes vies per tal de garantir l'òptim desenvolupament del CRE i la seva consolidació, ambdues institucions estimen oportú adaptar-lo a la figura d'institut de recerca propi a l'empara de l'acord normatiu de 25 de juliol de 2006 pel qual s'aprovà la normativa reguladora dels instituts de recerca propis de la UIB (FOU 270, de 22 de setembre de 2006).

Quart . Que, mitjançant la formalització d'aquest document, ambdues institucions pretenen donar compliment als articles 1.3 i 10 de l'esmentada normativa, on es posa de manifest que la creació d'un institut de recerca propi requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre les parts.

Partint de tot el que s'ha exposat i atès que en els plans estratègics de la UIB i de SA NOSTRA es preveu potenciar la investigació dels aspectes relacionats amb el turisme i el medi ambient, així com la consolidació d'estructures de recerca, ambdues parts, d'acord mutu, han decidit subscriure aquest conveni i l'han sotmès a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és la regulació de la col·laboració entre la UIB i "SA NOSTRA", Caixa de Balears, en el desenvolupament i consolidació del CRE, com a institut de recerca propi de la UIB.

Segona. Àmbit

Pel que fa a l'àmbit d'actuació del CRE, aquest serà el territori de les Illes Balears, encara que per les característiques pròpies de la recerca tindrà un marc d'actuació més ampli, establirà lligams amb altres centres de recerca i farà possible el reconeixement o acreditació del CRE com a estructura de recerca per part d'organismes d'investigació d'àmbit estatal, europeu o altres.

El CRE podrà tenir diverses seus, ubicades tant a la UIB com a les dependències que SA NOSTRA disposi a l'efecte.

Tercera. Objectius

 1. Executar i fomentar la investigació de qualitat en l'àrea de coneixement de l'economia aplicada i, més concretament, en les subdisciplines de l'economia del turisme, l'economia del medi ambient i l'economia regional (balear).
 2. Organitzar i desenvolupar els seus plans d'investigació i, en particular, els projectes i protocols que desenvolupin els grups d'investigació que l'integrin.
 3. Relacionar i coordinar la seva activitat en investigació amb la de centres i entitats homòlegs, nacionals i estrangers, amb referència especial als que depenen de les institucions signants.
 4. Afavorir l'articulació d'equips multidisciplinaris en les qüestions relacionades amb les seves línies d'investigació.
 5. Concórrer amb ofertes idònies a les convocatòries publiques i privades d'investigació més convenients per al desenvolupament de les seves línies d'investigació.
 6. Prestar serveis de suport, estudi, obtenció de dades, assessorament científic o tècnic, capacitació i informació a col·lectius acadèmics i empresarials en l'àmbit de les seves línies d'investigació de manera que s'aporti la valoració científica necessària.
 7. Cooperar en la formació universitària en aspectes relacionats amb la recerca en ciències econòmiques, o bé a través de cursos de postgrau o bé a través de l'organització de cursos d'especialització i d'actualització professional en l'àmbit de les seves línies d'investigació d'acord amb el programa Càtedra UNESCO/SA NOSTRA per a la gestió empresarial i el medi ambient.
 8. Qualsevol altra activitat que tingui per objecte fonamental complir les finalitats fundacionals del CRE, de la UIB i de SA NOSTRA.

Quarta. Obligacions de les parts

SA NOSTRA i la UIB, pel que fa a aquest conveni, assumiran les obligacions següents:

 1. Nomenaran dos interlocutors en el si dels seus respectius consells de Direcció, que actuaran com a vocals del Consell Rector de l'Institut.
 2. Facilitaran els mitjans necessaris que permetin la consecució dels objectius acordats a la clàusula tercera d'aquest conveni, sempre que l'actuació sol·licitada pugui desenvolupar-se amb el mitjans normals d'ambdues institucions.
 3. Permetran l'accés als fons bibliogràfics i documentals i programes de software al personal del CRE i difondran les activitats d'aquest a través de les seves respectives pàgines web, memòries anuals o qualsevol altre tipus de mitjà de comunicació que estimin adient.
 4. Totes aquelles que estableixi el Consell Rector.

Cinquena. Obligacions de pagament

El CRE actuarà sota el principi d'obtenir el màxim grau d'autofinançament, i en aquest sentit vetllarà per recaptar els recursos econòmics per fer front al seu finançament. Tanmateix, el CRE rebrà anualment:

 1. Una subvenció de 100.000 euros amb càrrec al pressupost que SA NOSTRA dedica a les obres socioculturals, amb subjecció a les normes contingudes a l'Ordre ministerial de 19 de juny de 1979 per la qual s'estableixen els models de balanç i compte de pèrdues i guanys per a les entitats de finançament, i a l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats (LOU), de 21 de desembre. Aquesta subvenció s'actualitzarà segons l'increment del cost de la vida.
 2. Així mateix, SA NOSTRA es compromet a finançar la contractació del personal necessari per al compliment del programa anual d'activitats aprovat pel Consell Rector, el qual inclourà, entre d'altres, l'elaboració de les publicacions periòdiques de conjuntura i l'informe econòmic i social de les Illes Balears.

Sisena. Organització

Els òrgans de govern del CRE són de dos tipus:

 1. Col·legiats: Consell Rector i Consell de l'Institut.
 2. Unipersonals: director, sotsdirector, secretari i coordinador de projectes.

Setena. Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del CRE i és format pel president, el vicepresident i quatre vocals:

 1. La presidència del Consell Rector correspon al Rector de la UIB, que gaudeix de la representació d'aquest Consell i en dirigeix les deliberacions.
 2. La vicepresidència del Consell Rector correspon al director general de SA NOSTRA i substituirà el president en les seves funcions en cas d'incapacitat o absència.
 3. Són vocals del Consell Rector dos representants del Consell de Direcció de la UIB i dos representants del Consell de Direcció de SA NOSTRA.
 4. El director del CRE actuarà com a secretari del Consell Rector i com a tal estendrà acta de les sessions del Consell i els certificats dels acords adoptats amb el vistiplau del president, i serà el responsable de la documentació i de fer els tràmits preceptius. Té veu, però no vot.

Vuitena. Acords i reunions del Consell Rector

El Consell Rector, que es reunirà com a mínim una vegada a l'any i tantes vegades com ho demanin el president o els representants de les institucions d'aquest, adoptarà els acords per majoria i amb participació positiva d'ambdues institucions. El Consell Rector podrà, a més, constituir entre els seus membres una comissió permanent. Les funcions d'aquesta comissió seran les que li delegui el Consell Rector.

Novena. Funcions del Consell Rector

 1. Establir les línies estratègiques de recerca del CRE.
 2. Aprovar el reglament de funcionament que regularà la composició i l'estructura de l'institut, així com la participació de tots els col·lectius implicats en els òrgans de govern de CRE.
 3. Proposar al Rector de la Universitat de les Illes Balears el nomenament i el cessament del director del CRE.
 4. Crear, a petició del director, altres òrgans unipersonals de gestió de l'institut, ateses les peculiaritats i característiques de les activitats que s'hagin de dur a terme, com és el cas de sotsdirector, secretari o coordinador de projectes, i establir les funcions que aquests han de desenvolupar.
 5. Aprovar el pressupost, el programa anual d'activitats, la Memòria anual i els comptes anuals del CRE.
 6. Aprovar l'adscripció o el cessament dels investigadors, personal de suport científic, personal d'administració i serveis i dels grups d'investigació de l'institut proposats pel Consell de l'Institut.
 7. Donar el vistiplau als convenis i contractes que, si s'escau, subscrigui el CRE.
 8. Totes les altres qüestions i incidències que afectin la composició, el funcionament i l'estructura del CRE.

Desena. Consell de l'Institut

El Consell de l'Institut és l'òrgan de participació de tots els membres del CRE, a excepció dels investigadors visitants, que no en formaran part. La presidència del Consell de l'Institut correspon al director de l'institut. En cas que s'hagi nomenat un sotsdirector i un secretari, també en formaran part d'acord amb les seves atribucions. Les funcions del Consell de l'Institut i la seva composició exacta seran les que estableixi el Consell Rector i quedaran recollides al Reglament de funcionament del centre.

Onzena. El director

El director del CRE, que haurà de ser doctor i tenir, almenys, un sexenni d'investigació reconegut, serà elegit entre els investigadors integrats en alguns dels grups de recerca que componen l'institut. El director ha de formar part necessàriament d'algun dels col·lectius que componen el personal acadèmic de la UIB. Serà nomenat pel Rector de la UIB a proposta del Consell Rector per un període de quatre anys. El cessament del director podrà ser efectuat pel Rector de la UIB a proposta del Consell Rector. Les funcions del director seran les que estableixi el Consell Rector i quedaran recollides al Reglament de funcionament del centre.

Dotzena. Personal

El CRE serà format per:

 1. Investigadors. Professionals de les entitats signants o contractats amb càrrec als seus pressuposts que tenen una dedicació total o parcial a la investigació, integrats en algun dels grups d'investigació reconeguts pel CRE. Aquesta categoria requereix la ratificació explícita per part del Consell Rector del CRE. Es pot fer un conveni amb altres institucions d'investigació sobre l'adscripció d'investigadors o grups d'investigació.
 2. Investigadors en formació. Personal que pugui acreditar aquesta condició i que desenvolupi la seva recerca en línies afins al CRE.
 3. Investigadors associats. Participants de projectes d'investigació concrets, que no formen part d'un grup d'investigació reconegut al CRE.
 4. Investigadors visitants. Investigadors de centres d'investigació nacionals o estrangers, sabàtics, etc., que desenvolupin estades breus i clarament limitades en el temps al CRE.
 5. Personal de suport científic. Adscrits al CRE des de les institucions participants o contractats amb càrrec als seus pressuposts per complir aquestes funcions.
 6. Administració i serveis. Adscrits al CRE des de les institucions participants o contractats amb càrrec als seus pressuposts per complir aquestes funcions.

Tretzena. Adscripció i contractació de personal

 1. Per al compliment de les seves funcions, d'acord amb el Reglament de funcionament, es podrà adscriure al CRE personal provinent de la UIB i de SA NOSTRA degudament autoritzat i per un temps limitat. La pertinença al CRE es declararà per resolució dels respectius consells de Direcció, amb l'informe previ del departament o centre al qual estigui adscrit el personal.
 2. Les incorporacions i baixes del personal adscrit provinent de les dues institucions signants es regiran pel Reglament de funcionament del CRE i seran aprovades pel Consell Rector.
 3. El personal de cada entitat seguirà depenent administrativament de cada institució i mantindrà tots els deures i les obligacions inherents a aquestes adscripcions. Les adscripcions al CRE es revisaran cada tres anys i seran renovables d'acord amb els criteris que fixi el Consell Rector.
 4. Els investigadors que pertanyin a un grup de recerca reconegut per la UIB no es podran incorporar individualment al CRE, llevat que es donin de baixa del grup de recerca al qual pertanyen i s'adscriguin a un dels grups de recerca que formi part del CRE.
 5. El CRE podrà seleccionar, a través del seu director i amb càrrec als seus pressuposts, personal que serà contractat per les institucions signants, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, la Fundació SA NOSTRA o les empreses del Grup SA NOSTRA.

Catorzena. Gestió pressupostària (servei de caixa)

El CRE podrà executar per si mateix els recursos dels quals disposi per a l'adquisició de béns (inventariables o fungibles), pagament de serveis (impremta, enquestació, representació, desplaçament...), per al bon desenvolupament de la seva activitat.

La UIB i SA NOSTRA prestaran per si mateixes, o a través de les empreses del grup SA NOSTRA, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears o la Fundació SA NOSTRA, el servei de caixa d'aquelles partides que figurin en el seus pressuposts i estiguin associades directament a l'activitat del CRE.

Així mateix, el Consell Rector podrà proposar a la UIB i a SA NOSTRA que la gestió economicoadministrativa del CRE la porti a terme una empresa, amb indicació de les condicions de l'encàrrec i d'acord amb els òrgans d'administració d'aquesta. En aquest cas, el director gerent de l'empresa podrà formar part del Consell Rector, amb veu però sense vot, amb les condicions que es determinin.

Quinzena. Capacitat de contractar o subscriure convenis

Els convenis que el CRE tingui interès a subscriure amb particulars o entitats públiques o privades orientats a subvencionar la seva activitat, compartir informació i esforços d'investigació i prestar serveis de suport, estudi, assessorament científic o tècnic hauran de ser signats per la UIB i/o SA NOSTRA.

Tots els ingressos obtinguts pel CRE que es derivin dels convenis subscrits estaran subjectes a l'article 83 de la LOU, excepte en aquelles quantitats que explícitament es destinin a la contractació de becaris d'investigació. Els projectes d'investigació competitius tindran el tractament habitual.

Setzena. Comunicació i imatge

La denominació de l'institut de recerca propi de la UIB objecte d'aquest conveni és Centre de Recerca Econòmica (UIB - "SA NOSTRA"). Aquesta denominació, la sigla (CRE) o el seu logotip figuraran juntament amb el de les entitats creadores en tots els documents, convenis, publicacions, projectes i contractes d'investigació, etc. promoguts pel CRE.

El CRE haurà de tenir actualitzada una pàgina web a la pàgina oficial de la UIB i de SA NOSTRA.

El Consell Rector podrà proposar que la política de comunicació del CRE la porti a terme el gabinet de comunicació d'una de les entitats signants amb indicació de les condicions de l'encàrrec i d'acord amb aquest.

Dissetena. Propietat intel·lectual

SA NOSTRA i la UIB es reserven el dret de fer ús de les bases de dades generades i del contingut de la investigació desenvolupada a l'institut o realitzada per tercers amb càrrec als pressuposts del CRE.

SA NOSTRA i la UIB es reserven el dret d'editar, reproduir i distribuir, amb càrrec als seus pressuposts, les investigacions, sens perjudici del que estableixi la legislació en matèria de drets d'autor.

Divuitena. Seguiment i durada

El Consell Rector serà l'encarregat d'assegurar la coordinació d'ambdues institucions i de vetllar per la consecució dels objectius que s'exposen a la clàusula tercera i dels acords expressats al conveni.

S'estableix una vigència de quatre anys, comptats a partir de la data de la signatura d'aquest conveni. No obstant això, si quan finalitzi el termini establert cap de les parts no el denuncia prèviament, amb una antelació mínima de tres mesos a la data d'acabament, s'entendrà que el conveni resta prorrogat per un nou període fins que qualsevol de les parts el denunciï amb l'antelació mínima indicada.

Qualsevol de les parts també podrà rescindir el conveni abans de la data d'acabament o de la data d'acabament de qualsevol de les pròrrogues, si n'hi ha, per incompliment greu de les obligacions convencionals descrites en aquest document, per impossibilitat material de continuar la relació acordada o per força major.

S'entén per incompliment greu, a l'efecte d'aquest conveni, aquell que afecti la seva continuïtat i la relació jurídica entre les parts, la manca d'acord en l'elaboració del Reglament de funcionament del CRE o les discrepàncies insalvables en la seva aplicació, l'alteració dels objectius i altres de similars.

Dinovena. Modificació o interpretacions del conveni

SA NOSTRA i la UIB col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè aquest conveni es pugui desenvolupar amb èxit i podran, de mutu acord, modificar-lo o completar-lo mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si s'escau, puguin sobrevenir.

Per a qualsevol contingència que pugui sorgir, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma i renuncien al seu fur, si aquest és distint.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per "SA NOSTRA", Caixa de Balears,

Pere J. Batle
Director general

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).