Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat de les Illes Balears per a l'encomanda de gestió de programes d'ajuts en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació

REUNITS

D'una part, el Secretari d'Estat d'Universitats i Investigació, Sr. Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

I de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, en representació d'aquesta, segons el que estableix la Llei oOrgànica 6/2001, de 21 de desembre, d''universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Uuniversitat.
Excm. Sr. SR. ______________, Rector Magnífic de la Universitat de _______, amb CIF ______, nomenat per Decret ___/_____ de ____ de ____ (BO__ núm. -__ de __ de ____), i actuant en funció de les competències que té assignades d'acord amb l'article ____ dels Estatuts de la Universitat de _______, aprovats per decret ____/_____ de __ de _____. (BO__ núm. ___, de ___ de ____)

EXPOSEN

Que el Reial Decret 1553/2004, del 25 de juny, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Educació i Ciència, li atribueix , la formació, la mobilitat, el perfeccionament i l'actualització de coneixement en postgrau i postdoctorat, així com també del personal docent i investigador universitari.

Que pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació, es configura un nou règim jurídic, la finalitat del qual és preveure per als últims anys de la formació d'investigador, una relació jurídica laboral endins el marc normatiu general vigent.

Que, d'acord amb aquest nou règim jurídic, el Reial Decret 63/2006 assenyala, en el al seu article 8.3 que l'entitat que convoca el convocant del corresponent programa d'ajuda a la investigació corresponent ha d'abonar als organismes, centres o universitats d'adscripció del personal investigador en formació de contracte la quantitat global de l'ajut i, incloent en l'aportació el cost de la Seguretat Social. L'esmentat precepte també és aplicable igualment, de conformitat amb la Disposició adicional sisena, als ajuts destinats a la investigació per doctors.

Que en el conjunt d'accions que ve desenvolupant el Ministeri d'Educació i Ciència, hi ha programes d'ajuts la finalitat dels quals és promoure la formació, el perfeccionament i l'actualització de coneixement en postgrau i postdoctorat, en organismes, universitats i institucions de solvència investigadora i formativa, en àrees del coneixement científic que en facilitin la seva futura incorporació al sistema espanyol d'educació superior i d'investigació científica. Els ajuts esmentats es caracteritzen sobretot per la dimensió formativa i, en conseqüència, per ser la persona que porta a terme l'activitat qui fonamenta l'atorgament de la subvenció, amb l'assumpció de responsabilitats d'acord amb les diferents etapes del projecte formatiu o d'actualització docent o investigadora.

Que la Universitat de les Illes Balears realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, de conformitat amb la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Que en matèria de formació de postgrau i postdoctorat compta amb els programes, recursos humans i materials adequats per portar a bon terme la capacitació adequada de persones que puguin dedicar-se en el futur a la investigació científica, la docència universitària o l''activitat professional altament especialitzada.

Que en l'exercici 2006 hi ha adscrits a centres de la Uuniversitat, beneficiaris d'ajuts de diferents programes gestionats per centres directius del Ministeri d'Educació i Ciència. Així mateix és un objectiu prioritari de la Universitat el fet de continuar donant suport a la concurrència de candidats per als als ajuts convocats pel Ministeri d''Educació i Ciència, com mitjà de per millorar la formació del professorat universitari i la producció científica, així com l'actualització de coneixement en postgrau i postdoctorat.

Que ambdues parts consideren que, per raons d'eficàcia en la gestió i a fi d'aconseguir la millor prestació de serveis als beneficiaris dels ajuts, i de conformitat amb els articles 12 a 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, consideren és procedent la signatura del present Conveni de col·laboració procedent l'encomanda de gestió, de conformitat amb l'article 11 de la Llei 30/1992, de 26 novembre 1992. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per tot l'exposatel que s'ha exposat anteriorment, ambdues parts reconeixen que existeix el marc jurídic que permet la realització de fer convenis entre institucions i que tenen la capacitat legal i la competència suficients per formalitzar un cConveni de Cooperació cCol·laboració entre elles, d''acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu del Conveni

Aquest conveni té l'objectiu d'establir el marc general de col·laboració entre les entitats sotasignants per a l'aplicació de l'Estatut del personal investigador en formació, aprovat pel Reial decret 63/2006, de 27 de gener.

La iniciativa de les activitats concretes derivada d'aquest conveni ha de ser, indistintament, d'una de les parts i per al seu desenvolupament ha de tenir, en qualsevol cas, la conformitat de l'altra part.

El present Conveni té per objecte fixar el marc general de col·laboració entre les entitats signants i l'encomanda de gestió per a l'aplicació de l'Estatut del personal investigador en formació, aprovat pel Reial Decret 63/2006, de 27 de gener.

La iniciativa de les activitats concretes derivades del present conveni serà, indistintament, d'una de les parts convenients, i per al seu desenvolupament requerirà, en tot cas, de la conformitat de l'altra part.

Segona. Condicions per al Ministeri d'Educació i Ciència

En el marc del present conveni, li correspon al Ministeri d'Educació i Ciència, a través de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació o els seus centres directius, el següent:

2.1. Determinar, de conformitat amb el citat Reial Decret 63/2006, els programes inclosos en l''àmbit de la seva aplicació i els beneficiaris dels ajuts que es concedeixin per les resolucions de les respectives convocatòries respectives i en particular les incloses en el ncloses en el marc d''aplicació del citat del Reial Decret 63/2006 esmentat.

2.2. Assumir la condició d'entitat convocant i les funcions i responsabilitats dels diferents programes inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 63/2006. El conveni de col·laboració de gestió no suposarà l'alteració de la titularitat de la competència i, afectant únicament els elements del seu exercici previstos en aquest conveni o com a conseqüència de l'aplicació pràctica de les tasques que requereixi.

2.3. Aplicar als beneficiaris d'ajuts concedits per convocatories anteriors a l'entrada en vigor del Reial Decret 63/2006, els beneficis que en el mateix s'hi regulen, de conformitat amb el que disposa la Disposició transitòria única.

2.4. Abonar a la Universitat la quantitat global de l'ajut que es concedeix als beneficiaris de les mateixes, que inclou el cost de la Seguretat Social i les pagues extraordinàries en el cas dels contractes, tot això de conformitat amb el Reial Ddecret 63/2006 i les respectives convocatòries dels programes afectats.

Igualment i de conformitat amb el l'article 16, número 3 m ) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, la Universitat ha de rebre, com a compensació econòmica pels costos derivats de la seva participació en la gestió de les beques i contractes, una subvenció proporcional al nombre de beneficiaris actius, la quantiatat de les quals es fixarà anualment pel Ministeri d'Educació i Ciència, a través d'una de resolució del Secretari d'Eestat d'Universitats i Investigació. La universitat rebrà com a contribució als costos derivats per la seva participació en l'encomanda de gestió una subvenció anual de 125,00 ¿, per beneficiari de l'ajuda a cada exercici.

2.5.Comunicar a la Uuniversitat la relació dels beneficiaris dels ajuts en fase de beca i de contracte, tant dels afectats durant l''exercici 2006, com dels que obtinguessin l'esmentada condició en la resolució de convocatòries durant la vigència del conveni, així com la informació relativa als canvis que puguin produir-se durant la vigència dels ajuts.

2.6. Concretar els procediments establerts en les convocatòries, que permetin l'adequada aplicació del disposat en les respectives convocatòries, tenint en compte les característiques i necessitats de cada programa, i designar els òrgans, comissions o experts que estimi necessaris per realitzar les oportunes actuacions de seguiment i comprovació de l'aplicació dels ajuts, així com sol·licitar la informació complementària que es es requereixi en cada cas sobre el compliment dels objectius dels ajuts.

2.7. Comptar amb del consentiment de la Universitat sobre els ajuts que es concedeixin i que la considerin com a organisme d'adscripció i, en particular, aquelles destinades a la formalització de contractes.

Tercera. Obligacions Condicions per a la Uuniversitat

La Universitat, com a entitat d'adscripció dels beneficiaris dels ajuts corresponents a programes acollits en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 63/2006, li correspon a la Universitat:

3.1. Assumir la condició d'entitat col·laboradora, als efectes del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a tots els beneficiaris als quals qui es refereix l'article 4.1. b ) i la Disposició Adicional sisena del Reial Decret 63/2006 d'acord amb el que estableix en la seva disposició transitòria única.

Assumir, a partir de l'1 de gener abril de 2007, la condició d'entitat col·laboradora encomanda ofereix per a la gestió dels ajuts concedits als beneficiaris de d'ajuts dels programes inscrits dins el marc de l''Estatut del personal investigador, durant la fase de beca a la qual què es refereix l'el seu article 4.1. a ).

3.2. Formalitzar la relació contractual amb les pràctiques com a personal investigador en formació persones incloses en les relacions de beneficiaris a les que quals fa referència l'article anterior, d''acord amb el règim jurídic que els sigui aplicaplicable, amb la durada que s'indiqui en les relacions de beneficiaris i la retribució que correspongui segons les resolucions de convocatòria o de les actualitzacions posteriors.

3.3. Incloure en els contractes i documents que es formalitzin, en aplicació del punt anterior, la referència al finançament d'aquests dels mateixos per part del Ministeri d''Educació i Ciència. Igualment vetllarà perquè en les publicacions i altres resultats als quals puguin donar lloc els treballs i investigacions realitzades a l''empara dels programes acollits a aquest present conveni , es faci referència al l'esmentat finançament.

3.4. Posar a disposició dels beneficiaris del personal investigador en formació contractat les instal·lacions i els mitjans materials necessaris per al desenvolupament normal del seu projecte formatiu o d''actualització, així com a garantir-los, dins del règim intern de la Universitat, els drets i prestacions de què gaudeix el personal del Centre de similar categoria.

3.5. Comunicar als centres directius gestors dels programes d'ajuts, les renúncies, interrupcions i altres incidències dels ajuts vosaltres contractes finançats amb càrrec a aquests programes en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació. Termini màxim de 15 dies naturals des de la data en la qual es produeixin.

3.6. Realitzar el seguiment cientificotècnic i del projecte formatiu que porti a terme el personal contractat subjecte al present conveni i facilitar la informació oportuna als centres directius responsables dels programes, de conformitat amb el que s'estableix en les convocatòries respectives.

3.7. Complir els requisits que disposa recollits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com facilitar tota quanta informació que els sigui requerida per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat i pel Tribunal de Comptes.

3.8. En general, assumir les obligacions a les quals fa referència l''article 7 del Reial dDecret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació.

Quarta. Finançament i pagament dels ajuts

4.1. Aquest conveni està exclòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d'acord amb el que estableix l'article 3.1. c ), segons la redacció donada pel Reial Decret Lllei 5/2005, d'11 de març.

4.2. El Ministeri d'Educació i Ciència, a través de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació o els seus centres directius, ha de finançar els ajuts que corresponguin per l'aplicació del Reial decret 63/2006, amb càrrec als crèdits dels exercicis pressupostaris per als quals es concedeixin els ajuts en les resolucions respectives.

4.3. El pagament dels ajuts s'ha d'efectuar a la Uuniversitat un cop acreditadat davant del centre directiu que correspongui la formalització dels contractes o l'alta en el cas de les beques. La Uuniversitat haurà de remetre els documents a les altes o, si escau, una fotocòpia dels contractes en el termini de quinze dies naturals des de la seva formalització. També comunicaran, en el l'esmentat termini, les incidències de baixes o de suspensió dels contractes que es produeixin durant el període de vigència dels mateixos.

Per poder efectuar el pagament a l'entitat esmentada , haurà d'acreditar prèviament que està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

4.4. Durant l''any 2006, primer any de l'aplicació del Reial Decret 63/2006, de 27 de gener, s'efectuarà un lliurament per la quantitat total dels ajuts corresponent als beneficiaris amb contractes subscrits amb la Universitat, que inclourà l'import des de la data del contracte fins al 31 de desembre de 2006.

Durant l'any 2007 i següents, el pagament del Ministeri d'Educació i Ciència a la Universitat , s'efectuarà a les quantitats que corresponguin tant per als beneficiaris d'ajuts en fase de beca com per als beneficiaris de contractes.

4.5. Amb la finalitat d'assegurar a la Uuniversitat la provisió de fons necessaris i garantir l'aplicació adequada del Reial Decret, els pagaments del Ministeri d'Educació i Ciència a la Universitat s'efectuaran d'acord amb el següent calendari:

a ) Per als primers dies de cada any, s'efectuarà el pagament anticipat dels ajuts en fase de beca i de contracte dels beneficiaris d''ajuts en actiu, corresponents als mesos de gener a setembre de l''any que s'inicia.

b ) El següent pagament, corresponents als ajuts d''octubre a desembre, s'efectuarà el mes d'octubre, considerant els ajuts corresponents al període d'octubre a desembre. En l'esmentat pagament poden aplicar-se les compensacions que corresponguin en funció de la justificació de l'execució de la despesa del primer semestre. El llliurament esmentat quedarà condicionat a la justificació de la despesa executada per la Uuniversitat en el període de gener a juny de l''any en curs.

c ) Els ajuts corresponents a les altes que es produeixin durant l''exercici , s'han d'abonar a partir de la incorporació real dels beneficiaris, en el termini màxim dels tres mesos següents.

4.6. Sense perjudici del que s'ha assenyalat en els apartats del punt anterior, els centres directius han de lliurar per anticipat la bestreta, sempre dins de les disponibilitats pressupostàries, una quantitat parcial de l'import total corresponent als ajuts per a beques i contractes acreditats davant del mateix per al curs acadèmic iniciat. Tals lliuraments s'han d'efectuar durant l'últim trimestre de cada exercici.

4.74. Els romanents que poguessin produir-se al final de cada període d'execució, podran ser compensarts en els lliuraments que correspongui realitzar en els períodes següents i, si escau, en l''exercici següent. Igualment és procedent el reintegrament o podran ser compensats els fons corresponents en els supòsits d'incompliment de les condicions i obligacions establertes per a la concessió dels ajuts als beneficiaris.

4.85. Per la seva part, la Universitat es farà càrrec de les despeses del personal propi i de la gestió derivades dels ajuts als quals es refereix aquest conveni.

Cinquena. Justificació.

5.1. La Universitat, semestralment i una vegada executades les actuacions objecte d'aquest conveni, haurà de presentar la memòria justificativa de l'execució dels fons rebuts, davant dels centres directius responsables dels programes, de conformitat amb el que disposa l'establert a l''article 30 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

5.2. Els terminis per presentar la justificació són:

a ) En els mesos de febrer a març, la corresponent al segon semestre de l'any anterior.

b ) En els mesos de juliol a setembre, la corresponent al primer semestre de l'any en curs.

5.3. Als efectes de la millor gestió les dades relatives a la Benaurança i dels beneficiaris, ambdues parts han d'establir la manera d'intercanviar informació en les formats electrònics que subministrin els centres directius, previ acord amb la Universitat.

5.4. La Uuniversitat remetrà als centres directius gestors dels diferents programes d''ajuts, la certificació de la incorporació dels imports dels ajuts a la seva comptabilitat.

Sisena. Seguiment i control

6.1. Correspon als centres directius, del Ministeri d'Educació i Ciència, el seguiment dels ajuts corresponents als programes que gestionen, per a la qual cosa establiran els procediments adequats en col·laboració amb la Universitat.

6.2. L'avaluació dels informes de seguiment dels beneficiaris dels ajuts, de conformitat amb l'establert en les respectives convocatòries és determinant per mantenir-ne la continuïtat en el finançament dels mateixes.

6.3. La Universitat també queda subjecta igualment a les accions de control que portin a terme les institucions facultades amb aquesta finalitat per la Llei General de Subvencions.

Setena. Comissió de seguiment

7.1. Per al seguiment d'aquest conveni s'ha de constituir una Comissió de caràcter paritari constituïda pels següents membres: El Director General d''Universitats i el Rector de la Universitat o les persones en qui deleguin, que han de copresidir la Comissió; un vocal designat pel Ministeri d'Educació i Ciència i un vocal designat per la Uuniversitat.

Un dels vocals, designat per la Comissió, ha d'actuar com a Secretari.

7.2. La Comissió de Seguiment s''haurà de constituir en el termini de 30 dies hàbils des de la signatura d'aquest Conveni.

7.3. La Comissió de Seguiment tindrà les següents funcions:

a ) Examinar el desenvolupament del conveni i el grau de compliment dels seus objectius.
b ) Proposar a les parts les modificacions o millores en el sistema de gestió del programa de formació que considerin oportunes.
c ) Resolució de controvèrsies sobre la interpretació i l'execució del conveni..

Vuitena. Durada i revisions del Conveni

8.1. Aquest Conveni tindrà una durada de quatre anys i entrarà en vigor l'endemà de la seva firma, sense perjudici de la seva aplicació des de l''entrada en vigor del Reial Decret 63/2006, que aprova l'Estatut del personal investigador, en la part que afecti els beneficiaris adscrits a la Uuniversitat. Podrà ser prorrogart per períodes successius d'igual durada, si així ho acorden les parts.

8.2. Les disposicions d'aquest Conveni podran ser modificades parcialment o totalment per acord de les parts. Les modificacions acordades s''han d'adjuntar com a addenda al text del Conveni.

8.3. Qualsevol de les parts potdrà denunciar el Conveni amb un avís previ de sis mesos. En el cas del qual les parts es comprometen a mantenir els compromisos adquirits fins a l'acabament del període complet dels ajuts concedits als beneficiaris dels contractes.

Novena. Jurisdicció Competent

Per conèixer de les controvèrsies que puguin sorgir en l'aplicació del present Conveni, serà competent la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Les controvèrsies sobre la interpretació del present Conveni se sotmetran una vegada exhaurida la via de la Comissió de Seguiment prevista en el mateix, a l'Advocacia General de l'Estat-Direcció del Servei Jurídic de l'Estat en els termes previstos a l'article 5 de la llei 52/1997, de 27 de novembre, d'Assistència Jurídica a l'Estat i Institucions Públiques.

I com a prova de conformitat, signen el present Conveni per duplicat en el lloc i la data que s'indiquen més avall:

El Secretari d'Estat d'Universitats i Investigació

El Rector de la Universitat de les Illes Balears

 

Palma/ Madrid..........................,, 18....... de desembre .................. ___ de 2006.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).