Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la vuitena Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera per a l'any acadèmic 2006-2007.

Eivissa, 9 de febrer de 2007

REUNITS

D'una banda, l'Hble. Sr. Pere Palau Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (en endavant, CIEF), actuant en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I de l'altra, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), actuant en nom i representació d'aquesta entitat, segons el que estableixen l'art. 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni i

EXPOSEN

 1. Que la Constitució Espanyola disposa, al seu art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.
 2. Que la Universitat Oberta per a Majors (UOM) té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a la gent gran. La UOM s'estructura en un cicle de conferències i en un títol propi de la UIB de formació bàsica.
 3. Que entre els objectius de la UOM destaquen els següents:
  • Integrar les persones majors dins el context sociocultural de la Universitat, trencant d'aquesta manera els guetos per raons d'edat.
  • Potenciar una altra percepció i imatge de les persones majors.
  • Possibilitar l'intercanvi de coneixements i experiències entre les persones majors.
  • Fer possibles les relacions intergeneracionals.
  • Divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura.
  • Integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears.
 1. Que ambdues institucions públiques tenen intenció de col·laborar en aquesta matèria perquè les persones majors d'Eivissa i Formentera puguin adquirir, actualitzar, completar o ampliar la seua formació o els seus coneixements i les aptituds per al seu desenvolupament.
 2. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per part dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic es preveu expressament a l'art. 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts

ACORDEN

Primer.- És objecte del present conveni establir els termes i les condicions de la col·laboració entre el CIEF i la UIB per reforçar la formació de les persones majors de les illes Pitiüses durant el període de l'any acadèmic 2006-2007, mitjançant la celebració de la vuitena UOM a Eivissa i Formentera 2006-2007.

Segon.- El nombre màxim d'alumnes serà segons la capacitat de les aules i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys, o menors de cinquanta-cinc prejubilats o jubilats.

Tercer.- L'organització de la UOM serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

Quart.- La UIB executarà les accions objecte del present conveni, fent constar la col·laboració del CIEF amb la imatge corporativa, en lloc destacat, a totes les publicacions que faci amb motiu de l'acció objecte del present conveni.

Cinquè- Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la vuitena UOM a Eivissa i Formentera 2006-2007, el CIEF col·laborarà econòmicament en la celebració d'aquesta edició de la UOM amb l'aportació màxima de cinc mil euros (5.000 ¿), amb càrrec a les partides 4220 45100 i 3130 45100 dels pressupostos de l'any 2007. L'import de 5.000 ¿ es desglossa de la següent manera:

 • 3.000 ¿ de la partida 4220 45100 dels pressupostos del Departament de Cultura
 • 2.000 ¿ de la partida 3130 45100 dels pressupostos del Departament de Sanitat i Benestar Social

El pagament d'aquesta quantitat es farà efectiu a la UIB de la següent forma: els cinc mil euros (5.000 ¿) quan la UIB presenti certificació de la Secretaria acreditativa que s'han realitzat despeses durant l'any acadèmic 2006-2007 que pugen, com a mínim, fins a la quantitat concedida pel CIEF.

S'estableix com a data màxima de justificació fins al dia 30 de novembre de 2007.

Sisè.- El CIEF es reserva el dret a disminuir proporcionalment la seua aportació, en la mesura que estimi convenient, en el supòsit d'incompliment d'alguna part dels termes del conveni, o bé en el cas que les despeses justificades no arribin al total de les despeses pressupostades.

Setè. - Aquest conveni tendrà vigència des de la seua signatura fins al 30 de novembre de 2007.

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, en exemplar duplicat, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

El President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
El Rector de la Universitat de les Illes Balears
Pere Palau Torres
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).