Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, s'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la Fundació IBIT i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament i la implantació del projecte de inclusió de gent gran a la Societat de la Informació dins el marc del conveni de desenvolupament del Pla Avanza.

Palma, 26 de febrer de 2007

REUNITS

L'Honorable Sra. Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports, càrrec pel qual fou nomenada mitjançant Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears i segons les funcions atribuïdes pel Decret 1/2004, de 2 de gener, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Presidència i Esports.

El Sr. Antonio Serra Torres, que actua en representació de s'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, en endavant s'Institut, amb CIF Q-0700448-D i seu al carrer del General Riera, 67, 07010 Palma, en virtut de la condició de president d'aquest Institut, d'acord amb el Decret de nomenament de data 21 de juny de 2004 (BOIB ext. núm. 88, de 22 de juny de 2004).

L'Hble. Sr. Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell, president de la Fundació IBIT, segons escriptura autoritzada pel notari de Palma de Mallorca, el Sr. Miquel Mulet Ferragut, el dia 24 de novembre de 2003, amb el número de protocol 4.411.

L'Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb el Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es nomena rector de la UIB, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat.

MANIFESTEN

  1. Que en data 21 de juliol de 2006 es va signar el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme, Comerç i la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament del Pla Avanza. Aquest Conveni de col·laboració inclou una actuació destinada a la inclusió de ciutadans del col·lectiu de tercera edat en la societat de la informació. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears n'ha encarregat l'execució a la Fundació IBIT. El present conveni contribueix a fer possible el desplegament de la citada actuació en benefici de tots el signants.
  2. Que l'article 10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té les competències exclusives en matèria d'acció social i benestar social
  3. Que en aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 9/1987, d'1 de febrer, d'acció social de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que estableix que la seva finalitat principal és aconseguir el major benestar social possible de manera progressiva i en tots els aspectes, mitjançant un sistema d'acció social integrat per serveis socials i mesures d'assistència social, amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament de la persona dins la societat, prevenir les causes determinants de la seva marginació i promoure'n la integració social plena.
  4. Que mitjançant acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 2003 es va constituir l'organisme autònom Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, el qual té com a objecte fonamental, d'acord amb l'article 2.1 del Estatuts de s'Institut, aprovats per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 15 de setembre de 2003 (BOIB núm. 133 de 23-09-20003), l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i d'esports.
  5. Que s'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca té entre les seves funcions, d'acord amb el que es disposa a l'article 2.1 dels seus Estatuts, atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial als col·lectius més desfavorits, així com impulsar totes aquelles iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social i esportiu que puguin incidir favorablement en el benestar de la població i en la correcció de les desigualtats socials i promoció de l'esport.
  6. Que la Fundació IBIT és un Centre Tecnològic de naturalesa fundacional privada, sense ànim de lucre i amb objectius de finançament competitiu, tal com s'estableix a la seva Carta Fundacional aprovada pel Consell de Govern de les Illes Balears de 20 de febrer de 1998. La seva missió és impulsar iniciatives que facilitin el progrés de les Illes Balears en el camps de la societat del coneixement i la innovació tecnològica.
  7. Que la Universitat de les Illes Balears compta amb el grup de recerca "educació i ciutadania", encapçalat pel Dr. Jaume Sureda, amb reconeguda experiència en els usos socials de les noves tecnologies de la informació aplicades a l'educació, el disseny i desenvolupament de mitjans didàctics i la avaluació de projectes educatius i entorns virtuals de formació.
  8. Que és voluntat de totes les parts signants d'aquest conveni de col·laboració unir esforços per desenvolupar un programa d'acció conjunta en matèria d'informàtica per a persones majors. I pretenen col·laborar amb les tasques que les són pròpies, amb els seus recursos i en la mesura de les seves posibilitats en aquest programa.

En virtut de l'exposat, les parts signants acorden subscriure aquest conveni que es regeix per les següents

CLÁUSULES

Primera.- L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Conselleria de Presidència, s'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, la Fundació IBIT i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un programa d'alfabetització digital i d'apropament de les tecnologies de la informació i les comunicacions al sector de les persones majors, en el marc del Pla Avanza.

Més concretament, el programa d'actuacions a realitzar dintre d'aquest conveni consistirà en:

Creació de telecentres dotats amb ordenadors i banda ampla.

Instal·lació de Sistema Operatiu LINUX i el paquet ofimàtic OPENOFFICE

Creació d'un sistema de CiberVoluntariat capaç de generar formadors en els telecentres.

Seguiment de voluntaris

Seguiment d´incidencies dels telecentres.

Segona.- S'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca es compromet a:

- Contribuir a la consecució de l'objecte del conveni sense que en cap suposi despesa per part de s'Institut.
- Participar en les reunions de la Comissió de Seguiment que es realitzin.
- Col·laborar en l'avaluació i seguiment del programa d'actuacions.
- Coordinar, amb les associacions adients, la implantació del programa d'actuacions i fomentar la seva participació activa en aquest.

Tercera.- La Fundació IBIT es compromet a:

- Contribuir econòmicament al finançament del programa d'actuacions mitjançant el Conveni per al desenvolupament del Pla Avanza (addenda núm. 1).

En aquest sentit, la contribució econòmica de la Fundació IBIT dintre d'aquest acord serà de 241.950,00 euros, desglossats en:

5.000, 00 euros destinats al grup de recerca de la UIB "educació i ciutadania", per a seguiment pedagògic del projecte, avaluació i coordinació dels formadors.

216.950,00 euros destinats a l'equipament dels centres, el manteniment per un any i el desenvolupament dels cursos presencials.

20.000,00 euros per a les tasques de coordinació i gestió del projecte.

- Participar en les reunions de la Comissió de Seguiment que es realitzin.
- Col·laborar en l'avaluació i seguiment del programa.
- Donar suport actiu en les activitats d'implantació dels equips i solucions informàtiques i del seguiment del voluntariat.
- Coordinar el projecte en el seu conjunt, així com a fer el seguiment econòmic i administratiu que sigui necessari.

Quarta .- La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

- Contribuir a la formació dels cibervoluntaris
- Contribuir al seguiment de les tasques dels voluntaris,
- Contribuir a la creació de mecanismes de compensació per a voluntaris.

En el marc d'aquest conveni, es sol·licitarà a la UIB la convalidació de treballs desenvolupats dins aquest projecte per crèdits lectius per als voluntaris col·laboradors que cursin estudis a la UIB.

Cinquena .- La Conselleria de Presidència i Esports es compromet a:

- Contribuir a la formació dels cibervoluntaris,
- Contribuir al seguiment de les tasques dels voluntaris,

Sisena.- Aquest conveni és vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2007.

No obstant això, podrà produir-se'n la resolució abans que es compleixi aquest termini per mutu acord de les parts, per incompliment o per denúncia d'alguna d'aquestes. En aquest darrer supòsit, la part interessada haurà de posar-ho en coneixement de l'altra, al menys amb un mes d'antelació a la data en que es desitgi deixar-lo sense efecte. En el supòsit d'extinció del conveni per les causes indicades anteriorment o qualsevol altra distinta a l'expiració del termini de vigència, es procedirà a la liquidació econòmica i administrativa de les obligacions concretes fins al moment, sense interrupció d'aquelles actuacions que estiguessin en execució fins a la seva completa finalització.

Setena.- El conveni es podrà prorrogar per acord exprés de les parts signants adoptat abans del darrer mes de vigència.

Vuitena.- Es crea una Comissió de Seguiment per tal d'executar, desenvolupar i interpretar aquest conveni que integren els membres següents:

- Dues persones designades per S'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
- Dues persones designades per la Fundació IBIT.
- Dues persones designades per la Universitat de les Illes Balears.
- Dues persones designades per la Conselleria de Presidència i Esports

Novena.- La Comissió de Seguiment tindrà les funcions següents:

- Seleccionar els beneficiaris del programa.
- Supervisar i controlar el desenvolupament del programa d'actuacions.
- Resoldre els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sense perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Desena.- En qualsevol acte de difusió (conferència, publicació, etc.) i/o aplicació dels treballs portats a terme en l'àmbit de les activitats objecte del present conveni, conclusions i/o resultats del mateix sempre haurà de quedar constància el nom dels organismes signants en el mateix, sense perjudici de les referències als organismes finançadors de l'actuació en el marc del Conveni de Desenvolupament del Pla Avanza (adenda nº1).

Onzena.- Les parts que subscriuen aquest document es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest Conveni. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni. Si això, no és possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest Conveni han de ser del coneixement i de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Aquelles qüestions que per imperatiu legal no puguin ser sotmeses a arbitratge, seran sotmeses, de comú acord i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, als Tribunals de Palma de Mallorca.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l´Institut de Serveis Socials Esportius de Mallorca,
Per la Fundació IBIT
D. Antonio Serra Torres
D. Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell

Per la Universitat de las Illes Balears

Per la Conselleria de Prèsidencia i Esports,
D. Avel.li Blasco Esteve
Dña. Maria Rosa Puig Oliver

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).