Convenis i acords marc signats per la UIB

ANNEX

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per donar suport a la redacció i publicació de l'anuari teatral de les Illes Balears corresponent a l'any 2005

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sra. presidenta del Consell de Mallorca, M. Antònia Munar i Riutort, acompanyada del secretari general, en funcions, del Consell de Mallorca, Jeroni Miquel Mas Rigo, i, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears.

ACTUEN

La primera, en nom i representació del Consell de Mallorca, en virtut del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca en relació amb la llei Autonòmica 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars.

I, el segon, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar i

MANIFESTEN

Primer . Que la història i la teoria teatral és una de les línies de recerca destacada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i, en general, de la historiografia cultural produïda a les Balears i Pitiüses els darrers anys.

Segon . Que en aquests anys s'han llegit almenys set tesis doctorals que hi fan referència així com s'hi han interessat investigadors diversos la qual cosa ha permès que s'hagin pogut dur a terme projectes importants, com l'elaboració del Diccionari del teatre a les Illes Balear .

Tercer . Que per tal d'impulsar i desenvolupar aquesta línia de recerca esmentada, a l'any passat es va constituir la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral que és una unitat de recerca, de documentació i de formació d'investigadors teatrals.

Quart. Que entre els seus projectes més immediats es troba la redacció i publicació de l'Anuari teatral de les Illes Balears que es pretén que es converteixi en un element de rellevància en la difusió del teatre insular.

Cinquè . Que és objectiu del Consell de Mallorca la promoció i difusió de les arts escèniques, en general i, del teatre, en particular. I, en aquest sentit, s'ha d'assenyalar que, durant els anys 1996-2000, el Consell de Mallorca va publicar l' Anuari teatral de Mallorca , una publicació que tingué un impacte important entre els ambients teatrals mallorquins. Aquesta publicació, però, s'interrompé el 2000. Per aquest motiu, atesa la rellevància que va tenir en el seu moment la publicació ressenyada, seria bo que es reprengués l'edició, ja que, en definitiva, la seva continuïtat asseguraria la pervivència de l'única publicació insular de temàtica exclusivament teatral i pot tenir també una funció important de promoció del teatre insular fora de les Illes.

Sisè. Que la consellera executiva de Departament de Cultura, el dia 29 de setembre de 2006, va adoptar la resolució d'aprovar el present conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.

I amb les finalitats de difondre, promoure, apropar i donar a conèixer el món teatral illenc tant en la seva vessant històrica com contemporània,

CONVENEN

1r. El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, concedeix una subvenció de 12.000,00 ¿, a càrrec de la partida pressupostària 20.45130.45101 (número d'ordenat 200600006416), a favor de la Universitat de les Illes Balears per donar suport a la redacció i publicació de l'Anuari teatral de les Illes Balears corresponent a l'any 2005.

El pressupost total de les despeses corresponents a la realització de l'objecte del present conveni és de 24.000,00 ¿.

2n. La Universitat de les Illes Balears lliurarà 100 exemplars de l'anuari esmentat a la Unitat de Publicacions del Departament de Cultura del Consell de Mallorca.

3r. La Universitat de les Illes Balears compromet a fer-ne els programes, cartells i elements publicitaris de l'esmentat projecte cultural en llengua catalana i a incloure-hi el patrocini amb el logotip del Consell de Mallorca.

4r. La Universitat de les Illes Balears haurà d'acreditar davant del Consell de Mallorca la realització del projecte cultural subvencionat i el compliment de les condicions que determina el present conveni mitjançant la presentació de la documentació esmentada en la clàusula següent així com notificar qualsevol modificació que se'n produeixi.

5è. La subvenció es farà efectiva després de la justificació de les despeses derivades de la realització del projecte cultural, sempre abans del dia 15 de novembre de 2006 , i un cop que la secretaria tècnica de Cultura hagi emès l'informe d'avaluació que acrediti que la subvenció s'adequa a la finalitat prevista. La justificació de les despeses i de la realització del projecte cultural s'ha de fer mitjançant la documentació següent:

- Factures originals/acarades, que expressin clarament:

nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora

número i data

concepte

IVA i retenció fiscal (si correspon)

  • Altres justificants
  • Una mostra del material de difusió de les activitats subvencionades: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.
  • Certificat acreditatiu de la realització del projecte cultural subvencionat, en el qual es detallaran, per conceptes, els ingressos i les despeses que se n'han derivat (segons el model de l'annex adjunt).
  • Una memòria explicativa sobre el resultat del projecte cultural dut a terme amb indicació de tots aquells aspectes que puguin ser d'interès.
  • Certificat emès per l'òrgan pertinent de què aquelles factures o els documents justificatius de la despesa no s'han fet servir ni es faran servir per justificar altres subvencions. (Aquest document només s'ha de presentar en el cas que es presentin factures o justificants acarats).

6è.- La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar al Consell de Mallorca qualsevol altre ajut o subvenció pública o privada que rebi per a la realització del projecte cultural, abans del pagament de la subvenció, per tal de poder comprovar que no se supera el cost del projecte cultural subvencionat.

7è. El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

8è. La Universitat de les Illes Balears haurà de complir les obligacions de l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions (Boib nº196 de 31 de desembre de 2005) i les recollides a l'article 10 del Reglament de subvencions del Consell de Mallorca ( publicada la seva aprovació definitiva en el BOIB núm. 132, de 03/11/01).

9è. La present subvenció, d'acord amb l'article 13.1 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132 de 03/11/2001), és revocable i reductible per les causes previstes a les lleis, i al present reglament, i no seran invocables com a precedents. En aquest sentit, el Consell de Mallorca procedirà, si n'és el cas, a anul·lar o revocar la present concessió d'acord amb allò que estableix la legislació vigent quan concorrin alguna de les causes establertes en el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003); en l'article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions; o d'acord amb el que disposa l'apartat 2n de l'article 13 del reglament de subvencions del Consell de Mallorca.

10è. La Universitat de les Illes Balears s'haurà de sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer tant del CIM com del Tribunal de Comptes.

11è.- El Consell de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com tècnicament, el programa objecte de la subvenció.

12è.- El present conveni restarà vigent fins al dia 31 de desembre del 2006.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

Palma, 13 de novembre de 2006

La Presidència del Consell de Mallorca El rector de la Universitat de les Illes Balears
Maria Antònia Munar Riutort Avel·lí Blasco

Jeroni Miquel Mas Rigo, secretari general, en funcions, del Consell de Mallorca, en la meva condició d'assessor i fedatari públic de la corporació, autoritza aquest conveni.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).