Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de Col·laboració CERTICAP UNIVERSIA entre la Universitat de les Illes Balears i portal UNIVERSIA, SA

Palma, 20 de desembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, que actua en representació d'aquesta (d'ara endavant, la UNIVERSITAT), amb domicili social a Palma (Illes Balears), cra. de Valldemossa, km 7,5, i CIF Q0718001A, legitimat per a aquest acte en virtut de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Jaume Pagès Fita, amb DNI 38377963-W, en representació, com a conseller delegat, de Portal Universia, SA (d'ara endavant, UNIVERSIA), entitat amb domicili social a Boadilla del Monte, Av. de Cantabria s/n, amb CIF número A-82726639, constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura atorgada a Madrid el 7 de juliol de 2000 davant el notari senyor Antonio Fernández-Golfín, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 15717, llibre 0, foli 4, secció 8, full número M-264916, en la seva condició de conseller delegat.

Les parts es reconeixen plena capacitat per atorgar el present acord i en virtut d'això

EXPOSEN

I . Que la UNIVERSITAT desenvolupa, amb reconegut prestigi, la seva activitat docent i d'investigació, i està cridada, per raó d'essència, finalitat i objectius, a establir els canals de comunicació que permetin l'intercanvi del coneixement científic i cultural de les persones que pertanyen al món universitari.

II . Que UNIVERSIA és titular del portal / lloc web identificat com a www.universia.net , el qual té com a objecte, entre d'altres, la prestació de serveis per als universitaris, la universitat i els particulars i entitats relacionats amb el món universitari, amb la finalitat de dotar-los de tots els mitjans informàtics, de comunicació, telecomunicacions, serveis d'Internet, autopistes de la informació, comerç electrònic, serveis virtuals i tots aquells mitjans que siguin necessaris per al correcte desenvolupament de tot el que s'ha esmentat, amb vocació i implantació a Iberoamèrica.

III . Que UNIVERSIA ha detectat que en el moment de l'accés dels universitaris al món del treball, les empreses, amb independència de la titulació acadèmica sol·licitada, requereixen una conjunció de competències transversals, com poden ser coneixements informàtics, d'idiomes, capacitat de treball en equip, liderat, sociabilitat, etc., que els facilitin, en el moment de la selecció, la contractació de la persona més adient per al lloc de treball ofert, que reuneixi tant els coneixements acadèmics demanats com el nivell d'adequació òptim al lloc de treball a desenvolupar.

IV . Que després d'una anàlisi del mercat laboral i amb la finalitat de facilitar al màxim nombre d'estudiants que cerquen feina la possibilitat d'obtenir la justificació del nivell d'aptitud que tinguin sobre distints camps de competència, UNIVERSIA ha desenvolupat, sota la denominació de "CERTICAP universia", una eina automatitzada d'avaluació sobre distints camps que actualment coneixen i valoren positivament un elevat nombre d'empreses col·laboradores.

V . Que per al desenvolupament i manteniment de la dita eina s'ha constituït un "Comitè de Desenvolupament CERTICAP universia" integrat per membres del Comitè Editorial d'UNIVERSIA i per representants de les universitats signants d'acords de col·laboració CERTICAP universia.

VI . Que la UNIVERSITAT està interessada a col·laborar amb UNIVERSIA en el projecte "CERTICAP Universia" com a sistema de certificació i acreditació de coneixements, mitjançant la convocatòria i realització, dins els seus centres universitaris, dels exàmens que en formen part, i a lliurar els certificats corresponents.

VII . Que les parts, tenint en compte el que s'ha exposat, formalitzen el present acord de col·laboració de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte de l'acord

L'objecte del present acord de col·laboració és establir les bases que regularan les relacions entre la UNIVERSITAT i UNIVERSIA pel que fa al sistema "CERTICAP universia" i la realització de les seves proves d'avaluació en els centres universitaris de la primera, que permetin a la UNIVERSITAT facilitar als alumnes que ho desitgin una acreditació i/o informe, segons els casos, sobre una sèrie de competències transversals que, incloses en el seu currículum, els facilitin l'accés al primer lloc de treball, reconegudes i valorades per un gran nombre d'empreses que ofereixen llocs de treball.

Segona. Drets i obligacions de les parts

2.1. UNIVERSIA

2.1.1. UNIVERSIA es compromet a aportar el sistema informàtic sobre el qual se suporta tot el sistema d'acreditacions "CERTICAP universia" i fer-ne el manteniment, de manera que la UNIVERSITAT pugui realitzar aquestes proves als alumnes al lloc i en el moment que aquesta determini seguint el procés que s'especifica a "l'Annex I, "Especificacions tècniques" d'aquest acord de col·laboració.

2.1.2. UNIVERSIA, d'acord amb la UNIVERSITAT, donarà la màxima difusió i publicitat possible a les distintes convocatòries que per a la realització de les distintes proves d'avaluació estableixi la UNIVERSITAT a l'empara del present acord de col·laboració.

2.2. De la UNIVERSITAT

2.2.1. La UNIVERSITAT es compromet a realitzar les proves d'avaluació del sistema "CERTICAP universia" d'acord amb les especificacions previstes a "l'Annex I Especificacions tècniques" d'aquest document. Les proves d'avaluació que es determini realitzar seran convocades per la UNIVERSITAT, en la forma que consideri convenient, així com a través del portal www.certicap.universia.es, i serà a través d'aquest que els alumnes que vulguin realitzar les proves hauran de formalitzar la inscripció corresponent. Les proves d'avaluació podran ser dels temes següents:

- Informàtica

- Idiomes

- Competències participatives i personals i qualsevol altre que determinin UNIVERSIA i la UNIVERSITAT.

Realitzades les proves, es lliurarà una acreditació de conformitat amb el que estableix "l'Annex III i Acreditacions" d'aquest acord de col·laboració.

2.2.2. La UNIVERSITAT donarà la màxima difusió i publicitat possible a les distintes convocatòries que per a la realització de les distintes proves d'avaluació s'estableixin a l'empara del present acord de col·laboració, si bé respectant el format i contingut de la denominació "CERTICAP universia" i sense alterar-lo ni formar derivacions per raó del contingut de les proves a realitzar.

2.2.3. La UNIVERSITAT aportarà els recursos materials i humans necessaris per a la coordinació del projecte i participarà a les proves o exàmens presencials d'acreditació que tindran lloc als seus centres, i col·laborarà amb UNIVERSIA en el compliment dels objectius proposats. En particular nomenarà un professor responsable del present acord de col·laboració "CERTICAP universia" a la Universitat, i podrà nomenar un representant en el comitè de desenvolupament "CERTICAP universia", en aquest cas.

2.2.4. La UNIVERSITAT estudiarà la possibilitat de valorar les acreditacions Certicap en el concurs intern de mèrits.

2.2.5. La UNIVERSITAT tindrà la possibilitat de desenvolupar cursos de formació relacionats amb les competències avaluades a "CERTICAP universia".

2.2.6. La UNIVERSITAT ha d'incloure el seu escut, segell o logotip propi a l'anvers de les acreditacions de competències, amb rellevància equivalent al logotip d'UNIVERSIA.

2.3. D'ambdues parts

Les parts es comprometen a cooperar lentament en la consecució dels objectius del present acord de col·laboració. La UNIVERSITAT percebrà per les proves d'avaluació "CERTICAP universia" que es realitzin a les seves aules, els imports que s'especifiquen a "l'Annex II Especificacions econòmiques" en els termes que s'hi estableixen.

Tercera. Comissió de seguiment

Per al desenvolupament, execució, supervisió, compliment i resolució d'incidències que puguin sorgir amb motiu del present acord de col·laboració, es constitueix una comissió de seguiment que serà composta per dos representants designats per cada una de les parts.

La comissió de seguiment es reunirà quan ho considerin oportú els seus membres i com a mínim una vegada cada semestre, amb la finalitat de seguir, supervisar i analitzar el procés de realització i desenvolupament de les proves d'avaluació, així com la resolució d'incidències i, si escau, fer la proposta de possibles noves proves per a noves acreditacions.

Quarta. Durada i denúncia de l'acord

El present acord de col·laboració tindrà una durada d'un any, a comptar de la data de la seva signatura, i es prorrogarà de forma automàtica per iguals i successius períodes de temps, tret que qualsevol de les parts comuniqui per escrit i de manera fefaent a l'altra el seu desig de no prorrogar l'acord, un mes abans del venciment de l'acord de col·laboració o de qualsevol de les seves pròrrogues.

En cas de resolució del present acord de col·laboració, i si en aquest moment existeixen convocatòries realitzades, les parts convenen a realitzar les proves d'avaluació convocades, sempre que hagin inscrit alumnes per a la seva realització, en les dates establertes per a la realització.

Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades

En el marc de les converses mantingudes per a la consecució d'aquest acord de col·laboració i de les accions que a partir d'aquest es decideixin, les parts es podran revelar determinada informació relativa a les seves activitats, així com de desenvolupament i materials, sempre que tot això sigui necessari per a la consecució del present acord de col·laboració. Les parts acorden que la informació que es revelin mútuament (tret que sigui de domini públic, que ja sigui coneguda per una altra part o que es reveli a un tercer per requeriment legal amb obligació de ser atesa) tindrà la consideració de confidencial, per la qual cosa es comprometen a guardar el més absolut secret sobre la informació de l'altra part a la qual tinguin accés, en compliment d'aquest acord de col·laboració.

Els deures de confidencialitat derivats del que estableix el present acord de col·laboració romandran durant el seu període de vigència i subsistiran amb posterioritat a la seva extinció durant tres anys. Així mateix, ambdues parts es comprometen a retornar-se o destruir la informació confidencial en el moment d'extinció de l'acord de col·laboració sense que sigui necessari un requeriment previ.

Les parts es comprometen a no copiar, reproduir o cedir informació o material facilitat per l'altra part, així com a no permetre a cap altra persona física o jurídica la còpia o reproducció o divulgació, sigui total, parcial o de qualsevol forma, de la informació o el material facilitat en qualsevol moment, sense l'autorització prèvia de l'altra part manifestada expressament i per escrit.

Les parts igualment es comprometen, en el que sigui necessari, a complir el que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, i la resta de normes aplicables a aquesta matèria. En aquest sentit els alumnes que vulguin realitzar les proves "CERTICAP universia" hauran d'autoritzar UNIVERSIA per a la cessió de les seves dades personals a la Universitat, amb la finalitat que aquesta pugui dur a terme els exàmens i tractar la informació que se'n derivi.

Sisena. Propietat intel·lectual i industrial

Cada una de les parts conservarà tots els seus drets sobre els seus noms, marques, logotips, bases de dades i altres béns protegits per l'actual legislació referent a propietat intel·lectual o industrial, i cada part declara que n'és titular i que té el títol suficient per al seu ús i explotació.

El present acord de col·laboració no suposa cessió ni traspàs o renúncia als drets que corresponen a cada una de les parts en relació amb els béns regulats per les lleis que regulen la propietat intel·lectual o industrial; cada una conserva tots els drets sobre els seus respectius noms, logotips, marques, bases de dades i qualsevol altre bé protegit per la legislació vigent en matèria tant de propietat intel·lectual com industrial.

Setena. Qüestions litigioses

Les qüestions sorgides entre les parts sobre la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar de l'aplicació i l'execució del present acord de col·laboració, s'hauran de resoldre davant la comissió de seguiment prevista.

Les parts llegeixen el present acord de col·laboració i hi estan conformes, i com a prova d'això el signen en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, dels quals cada una de les parts se'n queda un en cada idioma, i amb un sol efecte al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per Portal Universia,

Jaume Pagès
Conseller delegat

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

La Universitat que adopti el sistema "CERTICAP universia" ha de nomenar un professor responsable, que pot designar un o diversos professors coordinadors, per campus, per competències, o segons el criteri que s'estableixi a la mateixa universitat. Els professors coordinadors, sota la supervisió del professor responsable, o a falta d'aquests el darrer nomenat, seran els encarregats de realitzar el control, la supervisió i l'acreditació de les proves d'avaluació que es realitzin a la Universitat, i aquesta ha de facilitar tots els mitjans tècnics necessaris. El professor responsable o els professors coordinadors rebran d'UNIVERSIA l'orientació i la formació necessàries per al desenvolupament de la seva tasca, i seran els interlocutors davant UNIVERSIA i els alumnes, i en cap cas no pot existir ni es pot admetre l'existència de cap relació laboral entre els dits professors i UNIVERSIA com a conseqüència del que s'ha pactat en el present contracte.

El professor responsable disposarà d'una aplicació que li permetrà controlar el sistema "CERTICAP universia". Gràcies a aquest sistema podrà donar d'alta els professors coordinadors, establir de conformitat amb UNIVERSIA i juntament amb els professors coordinadors les proves d'avaluació a realitzar, determinar les dates i hores d'aquestes mitjançant la creació de les corresponents convocatòries, modificar les dades introduïdes en el sistema, controlar les proves i facilitar les acreditacions justificatives de la realització d'aquestes i dels seus resultats.

Per a la realització de qualsevol prova d'avaluació se'n farà la convocatòria, sempre tenint en compte que hi podrà haver limitacions pel que fa a les dates i al nombre de places a causa de la capacitat dels sistema, i s'establirà la data i hora de la prova i es determinarà el nombre màxim d'alumnes que s'hi puguin inscriure per realitzar-la, cosa que en cada cas pot dependre del nombre de places disponibles, del nombre d'ordinadors possibles, etc.

La Universitat necessitarà disposar d'una aula connectada a Internet, amb les especificacions que en cada moment es determinin per a la realització de cada prova. Cada un dels alumnes que se sotmeti a la realització de les proves haurà de tenir a la seva disposició un ordinador, que utilitzarà per controlar la realització de la prova de què es tracti i imprimir els fulls d'assistència i les acreditacions segons l'annex III.

Tots els ordinadors hauran d'estar connectats a una xarxa local, a més de tenir bona connexió a Internet.

El tràfic generat durant la realització de la prova no requerirà connexions de gran amplada de banda. Si el nombre d'alumnes inscrits per a la realització de la prova és més alt que cinc, seran necessàries línies de més capacitat, com ara ADSL, que superin els 256 KB, i no s'utilitzaran en cap cas mòdems analògics.

El sistema de control del coordinador i la prova es realitzarà utilitzant la interfície web. Els requisits mínims dels equips seran els següents:

  • Hardware: Ordinador compatible PC amb suficient configuració per al correcte funcionament del navegador Microsoft Internet Explorer. Hardware recomanat: Pentium IV, 128 Mb de RAM. Resolució de pantalla mínima: 800 × 600 píxels (recomanat 1024 × 768). Per a la prova d'idiomes seran necessaris cascs.
  • Software: Sistema operatiu Windows 2000 o Windows XP. Navegador Microsoft Internet Explorer versió 5.5 o 6.0 actualitzats amb el darrer Service Pack disponible per a plataforma Win32. Plug-in de Macromedia Flash versió 5.0 o superior. S'haurà de crear un perfil d'usuari que permeti utilitzar solament el navegador, per evitar que l'alumne pugui entrar a les aplicacions informàtiques instal·lades a l'ordinador que siguin susceptibles d'ajudar-lo a fer l'examen.

L'ordinador del coordinador ha de tenir la mateixa configuració hardware i software mencionada, a més d'una impressora en color d'alta qualitat ja sigui d'injecció de tinta o làser, la qual imprimirà els fulls d'assistència i les acreditacions que dissenyades en color requereixen que la impressió sigui de gran qualitat i en fulls de gramatge especial. En cas de competències participatives i personals, la impressora també serà utilitzada, per imprimir l'informe, des dels ordinadors en què s'hagi realitzat la prova.

UNIVERSIA no respondrà dels errors o problemes en la realització dels exàmens que es puguin originar com a conseqüència de la introducció per tercers de virus o continguts no autoritzats a les pàgines web en què es desenvolupin, com a conseqüència d'algun esdeveniment de força major o cas fortuït, per errors a les xarxes de comunicació aliens a UNIVERSIA o per errors de funcionament imputables als ordinadors on aquestes proves es realitzin.

ANNEX II
ESPECIFICACIONS ECONÒMIQUES

I. Preus

Els drets d'inscripció per a la realització de les proves "CERTICAP universia" que els alumnes hauran de satisfer es xifren en els imports següents:

1. Proves d'ofimàtica :

Internet

Word bàsic

Word avançat

Windows

Excel

Acces

PowerPoint

(Versions Windows 2000 i XP)

El preu d'inscripció és de 50 euros, IVA inclòs.

2. Proves de competències :

- Examen bàsic (1 hora i mitja de durada): el preu d'inscripció és de 36 euros IVA inclòs;

- Examen avançat (4 hores i mitja de durada): el preu d'inscripció és de 30 euros IVA inclòs;

3. Proves d'idiomes:

El preu de la inscripció a les proves d'idiomes serà de 60 euros IVA inclòs.

II. Promocions especials. Augment de preus

UNIVERSIA o la UNIVERSITAT podran desenvolupar promocions especials o descomptes amb la finalitat de fomentar les inscripcions als exàmens del sistema "CERTICAP universia", oferint uns preus inferiors als fixats a l'apartat anterior.

Així mateix, i atenent la variació de les circumstàncies existents en el moment de la firma del present contracte, UNIVERSIA es reserva el dret de modificar els preus fixats a l'apartat anterior, havent-ne avisat prèviament la UNIVERSITAT.

III. Percentatge de la UNIVERSITAT

La Universitat percebrà per a cada inscripció formalitzada d'acord amb els preus aplicables segons el que s'ha fixat als apartats anteriors el 35% (IVA inclòs) del seu preu total de venda al públic, imposts inclosos (preu bàsic + IVA).

IV. Facturació

Els preus dels exàmens seran abonats pels alumnes a UNIVERSIA quan s'inscriguin aquests a la seva pàgina web.

Després de realitzar-se l'examen corresponent a cada convocatòria, UNIVERSIA abonarà a la UNIVERSITAT el percentatge que en els ingressos que se'n derivin li correspongui d'acord amb el que s'ha establert anteriorment. Juntament amb l'abonament, UNIVERSIA li remetrà una factura a càrrec seu per l'import del preu corresponent a UNIVERSIA que roman en poder seu, amb la finalitat que la UNIVERSITAT pugui facturar als alumnes les quantitats satisfetes en inscriure's per a la realització dels exàmens.

ANNEX III
ACREDITACIONS

Realitzades les proves, el professor coordinador lliurarà les acreditacions, que com a mínim hauran de reunir les característiques i els elements que figuren en els següents models per a cada una de les possibles proves a realitzar.

Mínims del model d'ofimàtica :

Internet

Windows 2000

Word bàsic

Cara de davant :

Word avançat:

Cara de davant :

Cara de darrere :

A la cara de darrere de cada un d'ells (Word bàsic, Word avançat, Windows 2000 i Internet) s'imprimirà per a l'aplicació informàtica una especificació sobre les habilitats que han estat avaluades a la prova.

Mínims del model d'idiomes :

Cara de davant :

Cara de darrere :

Mínims del model de competències participatives i personals

Cara de davant :

Cara de darrere :

La cara de darrere en blanc.

L'informe de resultats s'ha d'imprimir en paper normal

Condicions de la impressió :

La impressió dels diplomes de cada una de les proves serà de gran qualitat i en fulls de gramatge especial, com a mínim de 160 grams, de color os/crema, o el més semblant.