Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre Ràdio i Televisió de Mallorca SAU i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 9 de febrer de 2007

REUNITS

D'una banda, la societat mercantil RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA, S.A.U. amb NIF A57383705 i domicili a Palma (07001), carrer del Palau Reial, nº 1, representada pel Sr. Antoni Moragues Seguí, com a Director General de la mateixa, en virtut de les competències atribuïdes per l'article 20.f dels estatuts de la societat aprovats definitivament el 7 de novembre de 2005 pel Plenari del Consell de Mallorca, constituïda mitjançant escriptura pública de data 29 de novembre de 2005, davant el Notari de Palma de Mallorca Ciriaco Corral García, amb el número 1594 del seu protocol, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, al Tom 2177, Foli 188, Full PM-52899, Inscripció 1ª.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de formació, investigació, inserció professional i divulgació cultural i científica. Aquests es duran a terme dins el marc de col·laboració entre ambdues entitats, i les parts es comprometen a promoure tots aquells projectes que puguin ser d'interès mutu.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

1. Formació
2. Investigació
3. Inserció professional
4. Divulgació de producció cultural i científica

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues entitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

  1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
  2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  3. La durada del programa projecte.
  4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Cinquena. Condicions financeres

    1. No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
    2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

Cada institució nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Ràdio i Televisió de Mallorca,

Antoni Moragues
Director general

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de direcció de data 9 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).