Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'ampliació de l'acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Calvià i la Universitat de les Illes Balears sobre desenvolupament cultural

Calvià, 1 de desembre de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Carlos Delgado Truyols, que actua en representació i com a batlle de l'Ajuntament de Calvià, amb domicili al carrer de Julià Bujosa Sans, batlle, 1, 07184, de Calvià vila, i NIF P-0701100-J.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per desenvolupar les relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN

Que la UIB i l'Ajuntament de Calvià signaren un acord marc de col·laboració (de 7 de juny de 1996) per tal de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic del municipi, especialment pel que fa a la temàtica lingüística, biblioteques, beques de pràctica i formació per als alumnes universitaris de Calvià, assessorament sobre temes informàtics, intercanvis d'estudiants, programes d'actuació per al desenvolupament esportiu i la utilització conjunta d'instal·lacions, entre d'altres.

Per això, i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure una ampliació d'aquest acord marc de 7 de juny de 1996, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Aquesta ampliació de l'acord marc s'estableix per tal de regular els termes i les àrees de col·laboració entre la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calvià i el Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB.

Segona. Àrees de col·laboració preferents

Seran àrees de col·laboració preferents entre la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calvià i el Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB les següents:

 1. Els tallers i cursos de formació i projecció cultural.
 2. Les arts escèniques i plàstiques.
 3. La normalització lingüística.
 4. La difusió recíproca de les activitats culturals respectives.
 5. Els premis Rei En Jaume.

Tercera. Termes generals de col·laboració

El personal que ofereixin ambdues institucions per a activitats incloses a la clàusula segona haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional i acadèmica per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Protocols específics

Per cada activitat o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols hauran d'incloure la informació següent:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada de l'activitat.
 4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics derivats de les activitats, si escau.
 6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats, si pertoca.
 7. El tipus i els mitjans de difusió de l'activitat, en què hauran de figurar els logotips de les dues institucions.

Cinquena. Coordinació

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calvià i la vicerectora de Projecció Cultural de la UIB, amb l'ajut dels tècnics respectius, es constituiran en comissió de coordinació i seguiment d'aquest protocol.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Sisena. Col·laboracions puntuals

Per raó de l'excepcionalitat del tipus d'activitat, la comissió de coordinació i seguiment de la clàusula cinquena podrà acordar col·laboracions puntuals, sobretot pel que fa a cessió temporal d'ús d'instal·lacions.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el protocol es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les activitats que hi hagi en fase de realització.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per l'Ajuntament de Calvià,

Carlos Delgado
Batlle

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).