Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer i la Universitat de les Illes Balears-IUNICS, en matèria d'ajudes contracte per a investigadors en oncologia

Palma/ Madrid, 11 de juliol de 2006

REUNITS

D'una part la directora de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, senyora Margalida Gili Planas (Resolució 6738/2004, de 5 d'abril ¿FOU núm. 236, de 23 d'abril), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció de la UIB el dia 21 de març de 2006.

I de l'altra, la senyora Isabel Oriol Díaz de Bustamante, directora general de la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer, amb domicili al c/ Amador de los Ríos, 5, 28010 Madrid.

Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica i d'obrar per formalitzar el present conveni.

EXPOSEN

Primer . En data 11 de febrer de 2005, la Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer (d'ara endavant, Fundació Científica) va convocar deu ajudes-contracte destinades a ampliar la formació investigadora de científics espanyols en els diferents àmbits de l'oncologia. En la convocatòria s'especificava que els investigadors seleccionats desenvoluparien la seva labor investigadora en el centre d'investigacions que hagués manifestat prèviament el seu compromís d'admissió.

Segon . Que ha estat seleccionat, entre altres, com a beneficiari d'una ajuda el doctor Príam de Vilallonga Smith, que disposa del compromís d'admissió manifestat per l'equip de la doctora Pilar Roca Salom.

És procedent, per tant, formalitzar el conveni de col·laboració corresponent entre els representants legals d'ambdues entitats, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Aquest conveni té per objecte precisar el règim jurídic en el qual desenvoluparà l'activitat científica a l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears l'investigador admès per l'equip de la doctora Pilar Roca Salom, que ha estat beneficiari de l'ajuda-contracte adjudicada per la Fundació Científica.

Segona. Vinculació laboral dels investigadors

Els investigadors estaran laboralment vinculats a la Fundació Científica, amb la qual formalitzaran el contracte laboral corresponent. Correspon a la Fundació Científica complir totes les obligacions en matèria de pagaments i d'afiliació al règim de Seguretat Social i d'accidents de treball que com a ocupador li pertoquen. A aquest efecte i perquè el centre n'estigui informat degudament, hi enviarà una còpia del contracte de treball corresponent i de l'alta a la Seguretat Social.

En els termes prevists a la convocatòria, els investigadors beneficiaris han d'enviar semestralment una informació a la Fundació Científica sobre l'evolució del seu treball, i una memòria final amb el resultat d'aquest, que han d'estar avalades pel director del treball.

Tercera. Activitat científica per desenvolupar

L'investigador beneficiari desenvoluparà a l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears el projecte científic aprovat per la Fundació Científica, que s'adjunta com a annex 1 a aquest conveni.

L'ajuda-contracte exigeix dedicació exclusiva i és incompatible amb qualsevol altre tipus de finançament percebut pels investigadors beneficiaris.

Quarta. Direcció científica i mitjans complementaris

Excepte pel que fa a la vinculació laboral, la percepció de les retribucions i el compliment de les altres obligacions a les quals es refereix la clàusula anterior, a càrrec de la Fundació Científica, correspon a la doctora Pilar Roca Salom la direcció científica de l'activitat investigadora del beneficiari de l'ajuda-contracte, com també li correspon facilitar els mitjans complementaris que calguin per desenvolupar la seva activitat.

Cinquena. Règim general de l'activitat investigadora

El beneficiari de l'ajuda-contracte té la mateixa consideració i el mateix tractament que el personal propi de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears, i ha d'observar les mateixes normes, tant les referents al funcionament general del centre com les que fan referència a l'organització, la seguretat i disciplina de treball al grup al qual estigui adscrit.

La directora de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears informarà la Fundació Científica de totes les anomalies que puguin produir-se en la conducta o les activitats desenvolupades pel beneficiari de l'ajuda-contracte, perquè la Fundació pugui prendre les mesures que, en cada cas, resultin aconsellables o pertinents.

S'aplicaran especialment les regles generals establertes a l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut de la Universitat de les Illes Balears sobre propietat intel·lectual i industrial, règim de publicacions i confidencialitat. En qualsevol publicació derivada del seu treball, els investigadors beneficiaris hi han de fer constar expressament l'ajuda rebuda de la Fundació Científica.

Sisena. Durada del conveni

Els efectes d'aquest conveni començaran a partir del dia de la signatura, i la durada arribarà fins a l'acabament de l'ajuda-contracte finançada per la Fundació Científica.

Setena. Abast i modificacions del conveni

Aquest conveni constitueix el text regulador general de la col·laboració entre les dues entitats. Les modificacions, adaptades amb la conformitat d'ambdues parts, es formalitzaran per escrit i s'uniran, com a protocol complementari, al text d'aquest conveni.

Vuitena. Principis per a l'execució correcta dels pactes

Les parts signants del present conveni col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, per assegurar l'execució correcta dels pactes i per fomentar i impulsar el desenvolupament de la cooperació entre ambdues entitats.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats, en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un en cada idioma.

Pel IUNICS,

Margalida Gili
Directora

Per la Fundació Científica de l'AECC,

Isabel Oriol Díaz
Directora general

Pilar Roca
Investigadora responsable

Príam de Vilallonga
Investigador beneficiari

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de març de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).