Convenis i acords marc signats per la UIB

Renovació del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca (departament de Cultura i Educació), l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, per al manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis de recerca, formació i documentació teatral

Palma, 16 de gener de 2007

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el conseller executiu del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, Honorable Senyor Manuel Martí Llufriu, en representació d'aquesta corporació, segons el Decret de Presidència 584/2006, de 18 d'octubre de 2006.

De l'altra, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics, senyor Gabriel Janer Manila, en representació d'aquesta entitat, segons el Decret 78/2004, de 10 de setembre (BOIB núm. 129, de 16 de setembre de 2004).

I el director gerent de la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, senyor Andreu Ramis Puig-gros, en representació d'aquesta.

MANIFESTEN

Primer . Que la història i la teoria teatral és una de les línies de recerca destacada del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i, en general, de la historiografia cultural produïda a les Balears i Pitiüses els darrers anys.

Segon . Que aquests anys s'han llegit almenys set tesis doctorals que hi fan referència i a més s'hi han interessat investigadors diversos.

Tercer . Que això ja ha permès que s'hagin pogut dur a terme projectes importants, com l'elaboració del Diccionari del teatre a les Illes Balears (el primer volum publicat el 2003 i el segon, el 2006).

Quart. Que la realització d'aquest Diccionari ha cohesionat encara més els grups de recerca en història teatral i això els ha situat en una posició òptima per emprendre projectes culturals més importants.

Cinquè . Que podria ser important, a partir dels materials que ja es posseeixen, la incorporació a la xarxa del Diccionari del teatre a les Illes Balears . Una altra secció bàsica seria l'elaboració de la cartellera teatral, històrica i contemporània, de les representacions dutes a terme a les tres illes: en aquest moment la UIB (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General) disposa de la documentació que permetria de fixar aquesta cartellera i ara s'hauria d'introduir en la base de dades creada a l'efecte. Una altra secció seria bibliogràfica, que hauria d'incloure també l'inventari de manuscrits teatrals, la localització d'edicions, etc.

Sisè . Que en l'actualitat es compta ja amb una mínima biblioteca teatral i una gran quantitat de materials diversos: cartells, crítiques teatrals, programes, retalls de premsa, nombrosos treballs universitaris de temàtica teatral, dossiers de premsa, etc. Tots aquests materials s'haurien de catalogar exhaustivament i fer accessibles a través de mitjans informàtics. Una tasca important d'aquest centre de documentació seria incrementar aquest fons, intentant donacions o adquisicions d'arxius privats, amb els quals la Universitat ja té contactes, i aplicant una política de recol·lecció exhaustiva de tots els documents que contenen informació teatral.

Setè . Que durant els anys 1996-2000 el Consell de Mallorca va publicar l' Anuari teatral de Mallorca , una publicació que tingué un impacte important entre els ambients teatrals mallorquins. Aquesta publicació, però, s'interrompé el 2000. Seria bo que se'n reprengués l'edició, ja que, en definitiva, la seva continuïtat asseguraria la pervivència de l'única publicació insular de temàtica exclusivament teatral i pot tenir també una funció important de promoció del teatre insular fora de les Illes.

Vuitè . Que el 3 de novembre de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, pel qual es creava la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral.

Novè . Que, d'acord amb el que preveu la clàusula setena de l'esmentat conveni, el 22 de març de 2006 les entitats en varen signar la renovació per mantenir la càtedra durant l'any 2006.

En virtut de tot això, acorden renovar l'esmentat conveni per mantenir la càtedra durant l'any 2007, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . La UIB creà la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral (CJRR) dins l'any acadèmic 2004-2005.

Segona . La CJRR és una unitat de recerca, de documentació i de formació. Entre els seus projectes més immediats es preveuen els següents:

1. Elaborar l' Anuari teatral de les Illes Balears .
2. Crear una base de dades de temàtica teatral.
3. Constituir i posar a l'abast d'investigadors i professionals de l'àmbit teatral material divers relacionat amb l'activitat escènica produïda a les Illes Balears.
4. Convocar cada dos o tres anys unes jornades d'estudis teatrals a les Balears. Editar les actes corresponents
5. Establir convenis i col·laboracions amb altres centres similars, com el Centro de Documentación Teatral de Madrid, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, el Centre d'Investigació, Documentació i Difusió de l'Institut del Teatre de Barcelona, el Centro de Documentación e Investigación de la Escuela de Navarra de Teatro, l'Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas de Asturias, el Servei de Documentació de Teatres de la Generalitat Valenciana i l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.
6. Promoure la consolidació de grups de recerca científica, en el marc de l'ordenació universitària actual, i impulsar projectes o campanyes d'investigació de temàtica teatral.
7. Organitzar seminaris o cursets de formació en història, documentació o anàlisi teatral.
8. Promoure edicions de temàtica teatral.

Tercera . Estructuració de la Càtedra

1. La càtedra és dirigida per un director científic nomenat per la Universitat de les Illes Balears a proposta del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
2. La càtedra té un secretari, nomenat pel director científic, i un coordinador responsable de la redacció de l' Anuari teatral de les Illes Balears i de la gestió dels diversos projectes: ocupa aquesta figura un tècnic contractat, de nivell superior, amb jornada completa.
3. A la càtedra també s'hi inscriuran un nombre indeterminat d'investigadors i becaris, relacionats amb els grups de recerca que s'hi integrin i amb els projectes concrets que s'hi realitzin.
4. El coordinador ha d'elaborar una memòria anual, que presentarà al vicerector d'investigació de la UIB i a les institucions que signin el conveni.
5. La càtedra també tindrà un consell assessor, amb funcions consultives, nomenat de comú acord per les institucions que signin el conveni.

Quarta . Finançament de la Càtedra

Les aportacions econòmiques per al seu manteniment són les següents:

Consell de Menorca (Departament de Cultura i Educació): 3.000 euros anuals.
Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears: 12.000 euros anuals.
Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears: 12.000 euros anuals.
L'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears farà un pagament anual de 12.000 euros durant l'any 2007 a càrrec de la partida pressupostària següent:

71 101 455C01 44113 00.

La UIB emetrà les factures que consideri adients per imports inferiors a 3.000 euros, IVA inclòs.

A cada una d'aquestes factures s'hi adjuntarà:

* Fotocòpia de les factures que justifiquen la despesa.
* Certificació on s'especifiqui que les factures es corresponen a despeses derivades del compliment del conveni.

Tant la factura del perceptor corresponent abonada per a la UIB com la factura emesa per la UIB hauran d'anar conformades pel director de la càtedra.

La càtedra també podrà obtenir finançament exterior per a projectes o activitats concretes.

Cinquena . Seu de la Càtedra

La seu del centre es troba situat a l'edifici Ramon Llull de la UIB. La UIB també posa a disposició del centre el seu equipament informàtic i el coordinarà amb altres unitats de documentació de la UIB, sobretot a través del Servei de Biblioteca i Documentació.

Sisena . Accions de difusió d'activitats

1. Cada any es durà a terme la presentació de l' Anuari teatral de les Illes Balears : als mitjans de comunicació i a tot el món teatral illenc, en un acte públic que tindrà lloc al Centre de Cultura Sa Nostra del carrer de la Concepció de Palma.
2. La Càtedra Joan Ramis i Ramis aportarà amb continuïtat totes les dades necessàries referides al món teatral a la Base de Dades Culturals de les Illes Balears que la Fundació «Sa Nostra» té la previsió d'impulsar properament. A més, tota la documentació del centre estarà a disposició dels investigadors.
3. Amb el temps, la recopilació de materials teatrals permetrà l'organització d'exposicions múltiples.
4. En tots els actes de difusió de la càtedra es destacarà la titularitat de les institucions que la creen.

Setena . Vigència de la Càtedra

Aquest conveni de manteniment de la càtedra tindrà vigència des de l'1 de gener de 2007 fins al 31 de desembre de 2007 i es renovarà de forma expressa abans de la seva finalització. Per acord dels titulars que integren la càtedra, s'hi podran adherir altres institucions o organismes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Pel Consell Insular de Menorca,

Manuel Martí
Conseller Executiu del Departament de Cultura i Educació

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,

Gabriel Janer
President

Per la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears,

Andreu Ramis
Director gerent

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).