Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre béns d'interès cultural

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyor Joan Cerdà Rull, Conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell de Mallorca, amb CIF S-0711002-F i domicili al carrer General Riera, 113 de Palma, amb habilitació expressa de l'Honorable Senyora Presidenta del Consell de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data 1 d'agost de 2006, assistit per l'Il·lustríssim Senyor Miquel Ferrà i Jaume, Secretari tècnic.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco i Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A i domicili a la ctra. De Valldemossa, km 7·5 ( edifici Son Lledó), CP 07122, Palma.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar, per aquest acte, i

DIUEN

El Consell de Mallorca té les competències en matèria de Patrimoni Històric, en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de Patrimoni Històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports. Entre les competències de patrimoni històric que exerceix el Departament de Patrimoni i Identitat Cultural, a través de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, és la tramitació dels procediments administratius de declaració de béns d'interès cultural a l'àmbit de Mallorca, de conformitat amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 9 de l'esmentada llei, per a la declaració de Bé d'interès cultural és necessari informe favorable almenys d'una de les institucions consultives previstes a l'article 96, i la Universitat de les Illes Balears (UIB) és una d'aquestes institucions consultives.

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

Primer

La Universitat de les Illes Balears es compromet a emetre els informes a què fa referència la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, sol·licitats pel Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell de Mallorca, per fer possible l'adequada tramitació dels expedients de declaració de béns d'interès cultural.

Segon

Per tal de donar compliment al termini que la llei marca per adoptar l'acord de declaració dels béns d'interès cultural, la Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar els esmentats informes en un termini màxim de tres mesos des de la seva sol·licitud.

Tercer

La coordinació dels informes a què fa referència el punt primer d'aquest conveni serà a càrrec del/la director/a del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, sens perjudici que segons l'especialització que requereixi la redacció de l'informe, la dugui a terme pel departament que es consideri més adient de la mateixa.

Quart

En el marc del present conveni, el Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell de Mallorca pot sol·licitar, de manera excepcional, la realització d'informes de seguiment d'obres de restauració de béns d'interès cultural autoritzats per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Cinquè

Per fer front a les despeses derivades de la realització dels esmentats informes, el Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.000 (dotze mil) euros amb càrrec a la partida pressupostària 55 45310 22706, i reserva de crèdit autoritzada 200600041399.

Sisè

La Universitat de les Illes Balears per justificar el cobrament haurà de presentar la factura justificativa de la despesa abans del 15 de novembre de 2006. Aquesta quantitat es farà efectiva una vegada comprovada la realització de tots els informes demanats durant el període anual de vigència del conveni.

Per fer efectiu el pagament, haurà de dur el vistiplau del conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l'activitat esmentada haurà de ser notificada al CIM.

Setè

Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2006.

Així ho acorden ambdues parts, que firmen per duplicat i a un sol efecte el present conveni de col·laboració.

Palma, 7 d'agost de 2006

 

El conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural,

Joan Cerdà Rull

El Rector de la UIB,

Avel·lí Blasco i Esteve

El secretari tècnic,

Miquel Ferrà Jaume

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).