Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 22 de novembre de 2006

REUNITS

D'una part, el Degà Excm. Sr. Joan Font Servera, en representació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, amb domicili legal a la Rambla dels Ducs de Palma de Mallorca, 10, 07003, Palma de Mallorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el Col·legi d'Advocats, com a titular de les Actes de les Juntes de Govern dels representants del dit col·legi des de la seva constitució i fins l'any 1961 i valorant la importància del seu contingut per a les tasques de recerca per als membres docents de la Facultat de Dret i particularment per als especialistes en Dret civil balear, vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El Degà, en representació del Col·legi d'Advocats, fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la còpia dels Llibres de les Actes de les Juntes de Govern i Juntes Generals des de la seva constitució fins l'any 1961 del dit col·legi.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport d'aquests materials des de la seva ubicació actual a la seu del Col·legi d'Advocats al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació prové de la col·lecció del dit Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears,

Joan Font
Degà

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).