Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Recreativos Mazu, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de novembre de 2006

REUNITS

D'una banda, el senyor Domingo Muñoz Salvà, amb DNI núm., en qualitat d'administrador de la societat Recreativos Mazu, SL, amb domicili al carrer Gràcia, 9 baixos - Llucmajor (c/ de la Pollacra, 4, 07610 Palma), inscrita al Registre Mercantil de Palma, tom 1213, del Llibre de Societats, foli núm. 188, full núm. PM-18.827, inscripció 1ª, amb CIF B07687973, segons els poders atorgats a la notària del Sr. Miguel Mulet Ferragut.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . L'entitat Recreativos Mazu, SL, concedirà dues beques de col·laboració per participar en un treball de transferència de tecnologia referent al disseny i innovació en la restauració i per fer recerca en l'àmbit de millora d'instal·lacions turístiques. Aquestes beques es regiran d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

Segona. Selecció d'alumnes . Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció es realitzarà segons la normativa de la UIB.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada de 14 mesos a jornada parcial, des de l'1 de novembre de 2006 fins al 31 de desembre de 2007. A més a més, es podran prorrogar fins a un màxim de dos anys si tant Recreativos Mazu, SL, com la UIB i els alumnes ho consideren oportú.

Quarta. Règim de col·laboració i compromisos . Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració de trenta hores setmanals des del Departament de Física amb la supervisió dels professors Andreu Moià Pol, del grup de recerca d'enginyeria de l'edificació i la gestió energètica, i del professor Bartomeu Alorda Ladària, del grup d'enginyeria electrònica del Departament de Física, durant el període esmentant a la clàusula tercera.

Les tasques que s'obliga a realitzar l'equip investigador queden definides en els termes següents:

¿ Descripció i Avaluació d'un sistema automàtic de distribució de material.
¿ Optimització del control de TPV i sistema de gestió.
¿ Optimització dels mecanismes de moviment i control de les instal·lacions.
¿ Selecció de materials i equips per al funcionament d'una instal·lació pilot.
¿Suport en la fabricació i disseny de prototips.

Les tasques encomanades s'hauran d'efectuar complint els terminis que s'anuncien seguidament:

¿ Desembre 2006
¿ Febrer 2007
¿ Juny 2007
¿Desembre 2007

Cinquena. Finançament de les beques . Recreativos Mazu, SL, finançarà les beques amb un import de 22.525 (vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc) euros. Recreativos Mazu, SL, pagarà a la UIB 10.000 euros a la firma del present conveni, i després 12.525 euros a la finalització de les beques.

Sisena. Estatut del becari . Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, i aquesta relació no representa cap lligam contractual entre l'alumne i Recreativos Mazu, SL.

Setena. Formació del becari . Per facilitar el coneixement de la temàtica de la gestió d'equipaments turístics i la millora en la restauració, Recreativos Mazu, SL, donarà una formació mínima de vint hores en temes generals de control d'instal·lacions i restauració.

Vuitena. Compensació de la tasca dels professors . Recreativos Mazu, SL, posarà a disposició de la UIB 14.000 (catorze mil) euros per compensar la tasca de l'equip de professors en la direcció del projecte assignat tan bon punt s'hagi signat aquest protocol. Aquests euros es destinaran a la compra de material de laboratori del grup de recerca o per finançar despeses de viatges d'enginyeria de l'edificació i la gestió energètica i del grup d'enginyeria electrònica del Departament de Física.

Novena. Seguiment del protocol . Una persona designada pel Departament de Física, conjuntament amb la persona designada com a responsable per Recreativos Mazu, SL, realitzarà avaluacions de la marxa del treball dels becaris.

Desena. Anul·lació de les beques i forma de pagament . Les beques poden veure reduïda la seva durada per l'escàs aprofitament dels alumnes o per petició per escrit dels becaris.

Onzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes mentre duri el projecte, d'acord amb la clàusula tercera, Recreativos Mazu, SL, es farà càrrec de les assegurances dels estudiants.

Dotzena. Propietat dels informes i estudis, i confidencialitat

a) Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les informacions científiques o tècniques sobre el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic, o no obtinguin l'autorització per fer-ho.

b) Els informes i estudis derivats de les actuacions descrites en aquest conveni són propietat de l'entitat Recreativos Mazu, SL.

c) No obstant l'anterior, i atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, l'entitat Recreativos Mazu, SL, ha de facilitar, en la mesura possible, que els professors autors dels treballs puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o totalment, per a la publicació com a articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de tipus científic.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Recreativos Mazu, SL,

Domingo Muñoz
Administrador

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).