Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col.laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per a la realització de l'inventari general de béns mobles en possessió d'institucions eclesiàstiques.

Palma, el dia 28 de novembre 2006.

REUNITS

D'una part, Hble. Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura, facultat per autoritzar i signar el present conveni en virtut del que estableixen els apartats b) i c) de l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Mag. i Excm. Sr. Avel.lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, facultat per a la signatura de l'esmentat conveni en virtut de les competències que li confereix l'article 28 dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

EXPOSEN

Que l'article 26.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric nacional, estableix que l'Administració de l'Estat en col·laboració amb la resta d'Administracions competents, confeccionarà l'Inventari general d'aquells béns mobles del patrimoni històric espanyol no declarats d'interès cultural que tenguin singular rellevància.

Que, en compliment de l'esmentat article, el Ministeri de Cultura i el Govern de les Illes Balears, el dia 25 d'agost de 2006, varen signar un conveni mitjançant el qual el Govern col.labora en l'elaboració de l'Inventari general de béns mobles del patrimoni històric espanyol en possessió d'institucions eclesiàstiques.

La clàusula primera d'aquest conveni estableix que aquesta col.laboració es concreta en la complimentació d'unes fitxes informatitzades que ha processat el Ministeri, i la clàusula quarta preveu que el Govern, per realitzar aquesta tasca, pot signar convenis de col.laboració amb ents institucionals.

Atès que la Universitat de les Illes Balears ja té experiència d'anys anteriors en la complimentació d'aquestes fitxes, i atès que continua interessada en participar en la protecció del patrimoni històric de les Illes Balears, ambdues parts signen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE.

És objecte del present conveni la realització de l'Inventari general de béns mobles del patrimoni històric espanyol en possessió d'institucions eclesiàstiques, mitjançant la complimentació de les fitxes processades que el Ministeri de Cultura ha elaborat per a la realització de l'Inventari general de béns mobles. Aquestes fitxes es referiran a objectes en els que hi concorrin les característiques assenyalades en l'apartat primer de l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric nacional, és a dir, que es tracti de béns mobles no declarats d'interès cultural, que tenguin singular rellevància.

Segona. ELABORACIÓ DE LES FITXES.

La Universitat de les Illes Balears, sota la direcció de la catedràtica d'Història de l'Art Sra. Catalina Cantarellas amb la col.laboració dels professors Sr. Jaume Andreu i Sr. Miquel A. Capellà, es compromet a la complimentació de 2.495 fitxes informatitzades, referides a tots els objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, de singular rellevància, que es trobin en els immobles relacionats a l'annex que s'adjunta.

Aquestes fitxes s'enregistraran en els CDs necessaris per contenir la informació, de ser possible en l'aplicació informàtica proporcionada.

Cada una de les fitxes s'enviarà amb la seva documentació gràfica associada, digitalitzada, en color, format jpg, amb una mínima resolució de 3 megapíxels.

A més d'aquests CDs, s'enviarà una còpia en paper de cadascuna de les fitxes amb la seva documentació gràfica en color.

Al titular del bé se li entregarà, així mateix, una còpia impresa en paper de cadascuna de les fitxes informatitzades i una còpia en paper fotogràfic, en color, tamany 10 x 15 cm., de la documentació gràfica associada a cada fitxa.

Tercera. ENVIAMENT DE LES FITXES.

La Universitat de les Illes Balears s'obliga a entregar a la Direcció General de Cultura de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, les còpies en paper, dins d'arxivadors de dimensions aproximades de 35 x 25 x 10 cm. Cada arxivador ha de contenir, a més, una relació en la que es recullin les fitxes que conté, amb el número que s'hagi assignat a cadascuna, fent menció als béns mobles que cataloguen, així com a l'any de la present campanya.

Els CDs s'enviaran en caixes independents dels arxivadors.

A cada fotografia digitalitzada i en les seves còpies en paper fotogràfic, i a cada fitxa informatitzada, així com en les seves corresponents còpies impreses en paper, hi haurà de figurar el número assignat, indicant les sigles de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quarta. TERMINI D'ENTREGA.

La Universitat de les Illes Balears s'obliga a l'entrega de les fitxes degudament complimentades abans del 31 de desembre de 2006. Aquest termini es podrà prorrogar per tres mesos previ acord mutu d'ambdues parts.

Cinquena. APORTACIÓ ECONÒMICA.

El Govern de les Illes Balears aportarà a la Universitat de les Illes Balears, per cada fitxa a complimentar (inclosos els duplicats, les fotografies i la còpia en suport informàtic que s'han d'adjuntar), la quantitat de 33,06 euros, donant com a resultat una quantitat total de VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS I SETANTA CÈNTIMS (82.484,70 ¿), amb càrrec a la partida pressupostària 13201.455A01.44113.00 fons 13226.

Aquesta aportació ¿que el Govern ha rebut del Ministeri de Cultura en virtut del conveni a que fa referència la part expositiva d'aquest text-, es farà efectiva a la firma del conveni per tal que la Universitat pugui dur a terme les tasques de recollida de dades i de complimentació i enviament de les fitxes.

Sisena. QÜESTIONS LITIGIOSES.

El present conveni té naturalesa administrativa, essent competent la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa per conèixer les qüestions que puguin sorgir entre les parts.

Setena. VIGÈNCIA DEL CONVENI I POSSIBILITAT DE PRÒRROGA.

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva firma, fins el dia 31 de desembre de 2006. D'acord amb la clàusula quarta, les parts de mutu acord podran prorrogar el conveni per tres mesos més.

I en prova de conformitat, el signen en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.

El Conseller d'Educació i Cultura
de les Illes Balears
El Rector de la Universitat
Francesc J. Fiol Amengual
Avel.lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

RELACIÓ D'EDIFICIS ON ES TROBEN ELS MOBLES A INVENTARIAR

  • MONESTIR DE LLUC (continuació de les tasques realitzades en anys anteriors)
  • ESGLÉSIA PARROQUIAL D'ARTÀ
  • ESGLÉSIA PARROQUIAL DE CAMPANET
  • ESGLÉSIA PARROQUIAL DE MONTUÏRI
  • ESGLÉSIA DE SANT GAIETÀ DE PALMA