Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme un estudi de viabilitat per a una xarxa de banda ampla universitària

Palma, 12 de desembre de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Lluís Àngel Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat mitjançant el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears (BOIB núm. 93, d'1 de juliol), en nom i representació de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposa la lletra c) de l'article 11 amb relació a l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

EXPOSEN

I. Que un dels objectius la comunitat autònoma de les Illes Balears és donar suport a les institucions i a les organitzacions de caràcter social, cultural i d'altres àmbits, i a les altres administracions públiques per atendre aquelles necessitats que requereixen una atenció especial per part de l'Administració autonòmica.

II. Que entre els objectius de la comunitat autònoma de les Illes Balears figura l'execució del Pla director sectorial de telecomunicacions, aprovat pel Decret 22/2006, de 10 de març, i que té per objecte, entre d'altres, la promoció de l'ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions pels ciutadans que hi resideixen.

III. Que, d'acord amb l'article 8 del Decret 32/2003, de 26 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, a la Direcció general de Tecnologia i Comunicacions, en l'exercici de les seves funcions, li correspon executar el Pla director sectorial de telecomunicacions.

IV. Que el Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears preveu un conjunt de mesures de foment de les tecnologies de la informació i de les comunicacions a la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatives, entre d'altres, a les infraestructures a diferents tipus de serveis públics basats en les noves tecnologies. Així, l'article 46 del referit Pla estableix que "l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, si n'és el cas, la resta d'administracions públiques de les Illes Balears, han de desenvolupar, entre d'altres i dins l'àmbit de les respectives competències, les actuacions següents en matèria de tecnologies de la informació i de les comunicacions: (¿) j) estudi de la viabilitat de la xarxa de banda ampla universitària (¿)" , i possibilita la participació activa de les administracions públiques de les Illes Balears per tal de desenvolupar aquestes actuacions, mitjançant els instruments jurídics que resultin procedents (art. 46.2).

V. Que la Universitat de les Illes Balears, que té entre els seus objectius la millora de la qualitat del sistema educatiu universitari, està interessada en què es dugui a terme l'estudi de viabilitat de la banda ampla universitària, i participar activament en la seva elaboració, ja que coneix les necessitats, principalment tècniques i educatives de la universitat. Estudi que servirà de marc per a la futura xarxa de serveis educatius de la Universitat de les Illes Balears, eina imprescindible per avançar en la millora dels serveis que s'ofereixen.

Per tot això, i atès que es considera convenient dur a terme les actuacions necessàries per acomplir aquests objectius, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears és dur a terme un estudi de viabilitat de la xarxa de banda ampla universitària, d'acord amb el que estableix l'article 46.1 j del Decret 22/2006, de 10 de març, pel qual s'aprova el Pla director sectorial de telecomunicacions de les Illes Balears.

En concret, l'estudi de viabilitat per a una xarxa de banda ampla universitària comprèn una sèrie d'estudis que es faran en dues fases:

Fase 1 :

 • Estudi per a l'ampliació de la qualitat dels serveis d'Òpera Oberta, que es transmeten des de Catalunya als edificis centrals de la Universitat de les Illes Balears (Campus universitari) a Mallorca i a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa.
 • Estudi de banda ampla necessari per a l'ampliació de serveis integrats de veu, dades i videoconferència per fer aplicacions de telepresència o tele-ensenyament entre el Campus universitari i les extensions universitàries de Menorca i Eivissa.
 • Primer estudi per a l'ampliació de serveis d'accés de dades, mitjançant sistemes de telecomunicacions inalàmbrics dins el Campus universitari. En concret, s'ha d'estudiar l'augment de cobertura i la qualitat de servei amb tecnologies WiFi.
 • Estudi inicial i previsió de serveis interactius i d'ensenyament a distància (Universitat Digital), així com l'estudi que valori la disponibilitat necessària prevista per a aquest servei de Universitat Digital. Com a mínim, haurà de plantejar-se la definició i les necessitats ulteriors per a la implantació de pissarres virtuals, aules virtuals i secretàries virtuals.
 • Estudi d'aplicacions educatives sobre televisió, com a plataforma especialment adequada per a l'enviament de continguts multimèdia audiovisuals, en totes les seves modalitats de difusió i interactivitat. En concret, com a mínim, haurà d'incloure els estudis per a la difusió d'aquestes aplicacions sobre TDT (televisió digital terrena), IPTV (televisió sobre tecnologia Internet Protocol que permeti la difusió de continguts als ordinadors portàtils) i cable amb tecnologia digital. Referent a la interactivitat, estudi sobre la plataforma MHP.
 • Estudi d'aplicacions interactives sobre televisió digital que ajudin a difondre serveis generals de la Universitat de les Illes Balears a la societat balear.

Fase 2 :

 • Estudi per a l'ampliació de les línies per a les extensions universitàries de Menorca i Eivissa, des d'un cabdal inicial de 34 Mbps, fins a un cabdal necessari definit en la fase 1.
 • Segon estudi per a l'ampliació de serveis d'accés de dades, mitjançant sistemes de telecomunicacions inalàmbrics dins el Campus Universitari. En concret, en aquest punt, s'ha d'estudiar la viabilitat per a la instal·lació, la gestió i el manteniment de la tecnologia WiMax segons la família d'estàndards IEEE 802.16
 • Estudi de previsió de l'augment estimat de l'ample de banda necessari per a la connexió d'Internet per la implantació de la Universitat Digital.
 • Estudi de la previsió de les necessitats de xarxa (equipament i infraestructura) i de serveis de gestió, operativa i manteniment, per tal de tenir la disponibilitat necessària per a la Universitat Digital.
 • Estudi de sistemes i aplicacions de VoD ¿Video on Demand (vídeo sota demanda). S'haurà de tenir en compte els sistemes que permetin diferents idiomes, alta qualitat d'àudio (hi-fi) i "high definition" per a la difusió de continguts amb alta qualitat de vídeo.
 • Estudi de requeriments i de sistemes disponibles per a l'edició de vídeo digital cooperativa entre la comunitat de professors de la Universitat de les Illes Balears per a la generació de clips de vídeo sobre els sistemes de VoD. Inclourà els requeriments de segmentació, indexació i edició per contingut, així com aspectes de visualització semàntica per contingut.
 • Estudi de les solucions concretes de desenvolupament de les aplicacions sobre televisió digital.
 • Estudi de les solucions concretes de desenvolupament de les aplicacions sobre el sistema de VoD de la Universitat de les Illes Balears.
Segona. Compromisos i actuacions de cada una de les parts. Finançament

La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

 1. Dur a terme l'objecte d'aquest conveni de col·laboració, dins els terminis prevists.
 2. Lliurar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i innovació l'estudi de viabilitat per a una xarxa de banda ampla universitària.
 3. Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim seixanta dies després del lliurament de l'estudi de viabilitat a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
 4. Facilitar la informació que en qualsevol moment li pugui sol·licitar la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
 5. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació es compromet a:

 1. Donar suport tècnic i a revisar juntament amb l'equip investigador que dugui a terme les diferents fases de l'estudi de viabilitat que servirà de marc per a la futura xarxa de serveis educatius de la Universitat de les Illes Balears, si s'escau.
 2. Fer una aportació econòmica de 60.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària 14801 521A01 74113/00, que seran lliurats a la Universitat de les Illes Balears en els terminis següents:

 • En el moment de la signatura d'aquest conveni s'emetrà ordre de pagament del 50 per cent del total de l'aportació, amb càrrec al pressupost de despeses de 2006 i destinada a cobrir els costos necessaris per dur a terme la primera fase de l'estudi de viabilitat.
 • En el moment de lliurar l'estudi de viabilitat, s'emetrà ordre de pagament del 50 per cent restant, amb càrrec al pressupost de despeses de 2007.

Tercera. Comissió de seguiment.

Es crearà una comissió de seguiment, formada per dos representats de la Universitat de les Illes Balears i dos representants de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, per fer el seguiment periòdic del desenvolupament de les tasques dirigides al compliment de l'objecte del conveni i de les obligacions d'ambdues parts, a l'efecte de comprovar que les actuacions que es duen a terme s'ajusten al que es preveu en aquest conveni de col·laboració.

Quart. Termini de vigència i pròrrogues

Aquest conveni vigirà des de la data de signatura d'aquest conveni de col·laboració fins al 31 de desembre de 2007.

Es pot prorrogar la vigència del conveni si ambdues parts estan d'acord i així ho manifesten amb un mes d'antelació a la data del venciment, sempre que es justifiqui la necessitat de poder disposar de més temps per completar els estudis, així com les fases en que es troben aquells en el moment de sol·licitar la pròrroga.

Cinquè. Resolució del conveni de col·laboració

Són causes de resolució del present conveni, a més del compliment del termini de vigència del conveni o de les pròrrogues corresponents:

 1. L'incompliment de qualsevol de les obligacions previstes en aquest conveni.
 2. L'acord entre ambdues parts.

Setè. Solució de les controvèrsies.

Els signants d'aquest document es comprometen a intentar resoldre de comú acord les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Si això no és possible, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa administrativa.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació,

Lluís Àngel Ramis de Ayreflor

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).