Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de cooperació entre la Universitat Nacional de Guinea Equatorial (Guinea Equatorial) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Malabo/ Palma, 30 de juny de 2006

REUNITS

D'una part, la Universitat Nacional de Guinea Equatorial, representada en aquest acte pel seu rector, Sr. Carlos Nse Nsuga, segons el que estableixen la Llei 12/1995, de 6 de gener, per la qual es va crear la Universitat Nacional de Guinea Equatorial, i el Decret 86/1998, de 25 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la UNGE.

I de l'altra, la Universitat de les Illes Balears, representada pel seu rector, Sr. Avel·lí Blasco Esteve, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En el seu desig de contribuir al desenvolupament i enfortiment de les relacions culturals,

ACORDEN

Subscriure aquest conveni marc de cooperació en els termes següents:

Clàusula 1a. Les parts acorden dur a terme les accions que tendeixin a desenvolupar, de forma conjunta, projectes de caràcter acadèmic, científic i cultural per a benefici de docents, estudiants i personal administratiu de les dues institucions.

Clàusula 2a. Els diferents camps de cooperació, com també els termes, les condicions i els procediments d'execució de cada un dels projectes que s'implementin s'han de fixar de mutu acord, i es deixa alhora constància de l'interès que hi ha en la formació del professorat i dels estudiants.

Clàusula 3a. Els resultats que s'aconsegueixin a través de treballs realitzats en virtut d'aquest conveni seran propietat comuna i les parts els poden publicar conjuntament o separadament, amb indicació de l'origen i l'autoria.

Clàusula 4a. Atès que el conveni marc l'aproven les dues parts, cada universitat ha de designar un coordinador per al seguiment de l'acord.

Clàusula 5a. Aquest conveni és vigent a partir de la data de l'última signatura, serà vigent durant cinc anys i es renovarà tàcitament.

Clàusula 6a. Aquest conveni es pot rescindir a petició d'alguna de les parts, però la intenció de fer-ho s'ha de comunicar a l'altra amb una antelació mínima de noranta dies.

Com a prova de conformitat, el document se signa en quatre exemplars, d'un mateix tenor i amb un únic efecte, dos exemplars redactats en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Nacional de Guinea Equatorial,

Carlos Nse Nsuga
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni marc de cooperació el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).