Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Nacional de Colòmbia (Colòmbia) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 11 de maig de 2006

Bogotà, 15 de setembre de 2006

REUNITS

D'una part, Moisés Wassermann, Rector de la Universitat Nacional de Colòmbia (UNC) identificat amb cèdula de ciutadania núm. 17157126 de Bogotà, conforme al que disposa la resolució de nomenament número 070 de 18 d'abril, i l'acta de possessió 001 de 2 de maig de 2006 del CSU.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears,(UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Amb el propòsit d'assolir intercanvis acadèmics i culturals a través de l'assistència mútua en les àrees de formació, investigació i desenvolupament institucional, accorden subscriure el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni marc de cooperació és conjuminar esforços per avançar accions conjuntes en temes d'interès recíproc per a cadascuna de les parts, en les àrees de docència, investigació i extensió i en totes les altres formes d'acció universitària que puguin ser de mutu interès per als aquí signants.

Participaran en aquest conveni totes les unitats acadèmiques i/o administratives d'ambdues institucions, d'acord amb les necessitats que plantegi la seva execució.

Segona. Compromisos

Per arribar als objectius prevists a la clàusula primera, les dues universitats es comprometen, en la mesura del possible, dins el marc dels estatuts interns de cada institució, a:

  1. Estimular l'intercanvi de personal acadèmic de carrera amb el propòsit d'actualitzar coneixements en investigació acadèmica, científica, tecnològica i cultural en general;

  2. Estimular la mobilitat d'estudiants vinculats a programes acadèmics de les dues universitats, amb el propòsit de facilitar l'intercanvi en diferents àrees del coneixement, la investigació, les passanties i el desenvolupament d'activitats culturals i esportives en general, així com propiciar l'intercanvi de personal administratiu amb la finalitat de contribuir a l'enfortiment dels processos administratius d'ambdues institucions;
  3. Contribuir a la definició de línies d'investigació conjunta;
  4. Facilitar la participació mútua en esdeveniments acadèmics organitzats per qualsevol de les dues universitats;
  5. Realitzar projectes conjunts de desenvolupament i millorament de programes de formació de pregrau i de postgrau en totes les àrees;
  6. Col·laborar en el disseny i l'execució de programes curriculars de pregrau i de postgrau en el marc de l'espai comú d'educació superior europeu i de l'Amèrica Llatina i el Carib (UEALC);
  7. Realitzar conjuntament cursos internacionals.

Tercera. Coordinació i avaluació

Per desenvolupar les activitats que es generin en el marc del present conveni, els vicerectorats corresponents de cadascuna de les universitats seran els encarregats de promoure'n, coordinar-ne i avaluar-ne l'execució i el compliment, amb la finalitat de fer els ajustaments necessaris i tenir bases per a la projecció d'accions futures.

Quarta. Desenvolupament del conveni

Les parts subscriuran posteriorment acords específics que definiran clarament les activitats que es desenvoluparan, les seves característiques, els termes, els aspectes financers i els altres aspectes que siguin pertinents. Aquests acords se subscriuran de conformitat amb les normes i competències internes de cadascuna de les universitats i s'hi determinaran les obligacions i responsabilitats de cadascuna de les parts.

Cinquena. Propietat intel·lectual

La titularitat de la producció intel·lectual que sorgeixi a l'empara del present conveni serà regulada en els acords específics.

Sisena. Exclusió de la relació laboral

Les parts acorden que el personal acadèmic que participi per cada universitat en el desenvolupament del present conveni, s'entendrà exclusivament vinculat laboralment amb la institució d'origen.

Setena. Durada

La durada del present conveni serà de cinc (5) anys, i podrà ser prorrogat en els mateixos termes i condicions si les parts per mutu acord així ho manifesten per escrit, sis (6) mesos abans del venciment. Així mateix, les parts, per mutu acord, en qualsevol moment i per causa justificada, podran donar per acabat anticipadament aquest conveni. No obstant això i independentment del motiu de la terminació, els programes, projectes o activitats que s'estiguin realitzant en aquest moment continuaran fins a la data programada i aprovada de conclusió.

Vuitena. Solució de controvèrsies

En cas de presentar-se un conflicte i quant a la interpretació i/o aplicació de les clàusules del present conveni, la qüestió es resoldrà de comú acord entre les parts.

Perquè se'n tingui constància, se signa el present conveni, en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà d'igual tenor i valor; cada una de les parts se'n queda un en cada idioma.

Per la Universitat Nacional de Colòmbia,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Moisés Wassermann
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de maig de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).