Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni general de cooperació acadèmica i cultural entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i Rudecolombia, que representa les universitats de l'estat Colombià de: Cartagena, Cauca, Caldas, Nariño, Tolima, Tecnológica de Pereira i Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Palma/ Pereira, 10 d'octubre de 2006

REUNITS

D'una part, Avel·lí Blasco Esteve, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta universitat, segons estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

I de l'altra, Luis Enrique Arango Jiménez, amb cèdula de ciutadania núm. 10.059.486, autoritzat per a la signatura com a president del Consell de rectors de RUDECOLOMBIA, associació de vuit universitats públiques regionals de l'ordre estatal, constituïda mitjançant conveni de col·laboració multilateral datat el 4 de juny de 1996 a fi de col·laboració acadèmica, especialment per a la creació del doctorat en Ciències de l'Educació.

Totes dues institucions, per acord mutu i en total conformitat amb els principis que regeixen la col·laboració entre els pobles d'Espanya i Colòmbia i a fi d'apropar i augmentar les relacions científiques, culturals i educatives entre els Centres d'Educació Superior, per al suport recíproc en l'elevació de la qualitat del procés docent educatiu, la formació d'especialistes altament qualificats i el treball cientificotècnic, acorden establir un conveni de cooperació acadèmica i cultural, segons les declaracions i clàusules següents:

DECLAREN

Que els Centres d'Educació Superior, indicats, manifesten la seva voluntat d'oferir-se suport mutu per al millor acompliment dels seus objectius.

Atesa l'anterior declaració, els paràmetres dins dels quals es desenvolupa aquest conveni es determinen segons les clàusules següents, dins l'esperit de col·laboració i bona fe en l'entesa de les parts que el subscriuen.

CLÀUSULES

Primera . Objectius del conveni: Les institucions assenyalades emprenen una relació de treball conjunta en el desenvolupament dels plans d'estudis, nivells acadèmics i investigacions en les esferes, disciplines i temes que siguin d'interès mutu.

Segona . Les esferes de col·laboració assenyalades a la clàusula precedent requereixen l'elaboració del programa de treball corresponent, on apareguin els responsables del seu compliment, els objectius i les tasques a realitzar per cada Centre d'Educació Superior, els terminis del seu acabament, les fonts i formes de finançament i l'intercanvi d'especialistes per a la conducció i l'avaluació del treball. Aquests programes de treball, una vegada aprovats per les instàncies competents de totes dues institucions, formaran part d'aquest conveni i n'inclouran la durada necessària.

Tercera . Tots dos centres desenvoluparan la cooperació educacional a través de:

  • Intercanvi d'especialistes i d'estudiants per al desenvolupament de programes, conferències, investigacions científiques i estudis de postgrau.
  • Organització de seminaris, simposis i investigacions científiques conjuntes.
  • Intercanvi de plans, programes, materials d'estudi, informació cientificotècnica.
  • Elaboració d'articles científics, textos i altres materials per a la seva publicació a les revistes especialitzades a què tingui accés cada Centre d'Educació Superior.
  • Altres formes de col·laboració que no s'expressen en aquest document i que les parts acordin.

Quarta . El mecanisme per donar seguiment als punts acordats en aquest document es farà de conformitat amb el que estableix cada institució sobre això.

Cinquena . Aquest conveni té vigència a partir de la signatura. Les parts es reserven el dret de revocar-lo, avisant prèviament l'altra part abans de sis mesos d'antelació, sense perjudici del compliment de les obligacions assumides.

Sisena . Al conveni es tenen en compte els estudiants, professors i investigadors de les institucions que hi participen.

En reconeixement que la col·laboració entre les institucions assenyalades n'incrementarà el desenvolupament material, físic i intel·lectual, els representants de la Universitat de les Illes Balears i RUDECOLOMBIA afirmen, convenen i subscriuen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, i d'un sol tenor a aquest mateix efecte.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per RUDECOLOMBIA,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Luis Enrique Arango
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de maig de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).