Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic entre l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears

Barcelona/ Palma, 2 d'octubre

REUNITS

D'una part, l'Il·lm. Sr. Salvador Giner de San Julián, president de l'Institut d'Estudis Catalans, i l'Il·lm. Sr. Joan Argenter, director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, amb domicili a Barcelona, carrer del Carme, 47, CP 08001.

I de l'altra, l'Excm. i Magfc. Dr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, i l'Il·lm. Sr. Joan Miralles i Montserrat, amb domicili a Palma, cra. de Valldemossa, km. 7,5, CP 07122.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica suficient per a subscriure aquest document i

MANIFESTEM

  1. Que l'Institut d'Estudis Catalans és una institució acadèmica que té per objecte l'alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura catalana.
  2. Que l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, fomenta un sistema integrat d'activitats de recerca, formació, informació i documentació en el camp de les llengües i l'educació.
  3. Que la Universitat de les Illes Balears és la institució oficial consultiva per a tot quant fa a la llengua catalana a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  4. Que l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears van signar, amb data 22 d'abril de 1997, un conveni marc de col·laboració cultural i científica.
  5. Que l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant la Càtedra UNESCO, està interessat a donar suport al projecte "Recuperació de fons documental de mallorquins traslladats a Cuba", que porta a terme la Universitat de les Illes Balears.

Per això acorden signar el present document, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte de l'acord

L'objecte d'aquest acord és la definició de les condicions en què l'IEC, mitjançant la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, col·laborarà en el projecte "Recuperació de fons documental de mallorquins traslladats a Cuba" que porta a terme la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.

Segona. Finançament de l'activitat

Com a contribució a les despeses del projecte "Recuperació de fons documental de mallorquins traslladats a Cuba", l'Institut d'Estudis Catalans, mitjançant la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, es compromet a abonar a la Universitat de les Illes Balears fins a un import màxim de 4.000 euros.

Aquesta quantitat es destinarà a les despeses derivades de dos viatges a Cuba, anar i tornar, d'un investigador de la Universitat de les Illes Balears i d'un investigador de la Universitat Ramon Llull, i l'estada durant uns deu dies. El viatge a Cuba té com a finalitat la digitalització dels exemplars del diari La Vida (1899-1913): aquesta despesa anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Tercera. Contraprestació

Com a contraprestació, la Universitat de les Illes Balears es compromet a lliurar la documentació justificativa de les despeses dels viatges i de les estades dels investigadors, i a fer constar en tota la documentació derivada del projecte el logotip de l'Institut d'Estudis Catalans i el de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació.

Quarta. Responsables de les activitats i del seguiment

Per la Universitat de les Illes Balears, el responsable del projecte serà l'Il·lm. Sr. Joan Miralles i Montserrat, professor del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i membre de la Secció Filològica. Per l'IEC, la persona designada per a fer-ne el seguiment serà l'Il·lm. Sr. Joan A. Argenter, director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació i membre de la Secció Filològica.

Cinquena. Forma d'abonament

L'abonament d'aquesta quantitat es farà efectiu amb una transferència bancària al compte corrent de la Universitat de les Illes Balears núm. 2051-0151-65-1014198336, una vegada hagin estat justificades les despeses.

Sisena. Modificació i cancel·lació de l'acord

Les parts poden renunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per acord mutu.

Setena. Jurisdicció

L'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord. En cas de conflicte, ambdues parts acorden que se sotmeten als tribunals de Barcelona i renuncien a la jurisdicció pròpia.

Vuitena. Durada d'aquest acord

Aquest acord de finançament finalitzarà el 31 de desembre de 2006.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni en dos exemplars idèntics en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Per l'Institut d'Estudis Catalans

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Salvador Giner
President

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació
Pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Joan A. Argenter

Director

Joan Miralles

Professor

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).