Convenis i acords marc signats per la UIB

Marratxí, 22 de juny de 2006

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor José María Rodríguez Barberà, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, facultat per firmar aquest conveni d'acord amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar aquest conveni i, d'acord amb això,

EXPOSEN

  1. Que en data 9 d'agost de 2004 fou signat un conveni entre la Conselleria d'Interior i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració d'estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement de les corrents marines i les onades per minimitzar el seus riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient.
  2. Que a la clàusula 1 del conveni indica que els termes de col·laboració són el fitxats als annexes 1 i 2. L'annex 2 en el seu apartat d'objectius fixa que es tracta de desenvolupar una fase pilot a una de les platges del litoral Balear.
  3. Que a la clàusula 2 del conveni es preveu que el mateix es pugui prorrogar més enllà del 2006 per mutu acord entre les parts i prèvia tramesa de l'expedient de pròrroga.
  4. Que vista la memòria justificativa presentada pel director general d'Emergències de la conveniència de modificar el contingut del vigent Conveni de col·laboració per a elaborar estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement de les corrents marines i les onades en el litoral de les Illes Balears, amb l'objectiu de minimitzar el seus riscos sobre les persones, els bens i el medi ambient.
  5. Donat dels bons resultats obtinguts en la fase pilot, i donat l'interès de l'administració autonòmica per assegurar al màxim la seguretat en el seu litoral se proposa la següent addenda que té per objecte ampliar l'àmbit d'investigació i desenvolupament de les corrents marines i les onades per minimitzar els seus riscos i la seva aplicació en matèria de predicció de vessaments marins i seguretat e informació a les platges i litoral Balear.

ACORDEN

Primer.- Objecte de l'addenda

L'ampliació de l'objecte i el termini del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i la Universitat de les Illes Balears per a l'elaboració d'estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement de les corrents marines i les onades per minimitzar el seus riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient de data 9 d'agost de 2004.

Segon.- Obligacions de la Universitat de les Illes Balears

S'amplien les obligacions de la Universitat de les Illes Balears, a través del IMEDEA, establertes al punt primer del conveni, que es compromet a desenvolupar les següents accions:

1.- Implementació del sistema de predicció de vessaments marins, proposta de convenis de col·laboració amb altres institucions i administracions per assegurar el funcionament de la aplicació.

2.- Seguiment, assessorament en el maneig de les eines i assistència tècnica en cas d'abocament marí, tant per hidrocarburs com d'elements flotants a la deriva que pugin suposar un risc per a la navegació.

3. Seguiment, assessorament i assistència tècnica en el maneig de l'eina desenvolupada en la fase pilot en la platja de Cala Millor.

4.- Seguiment i control de les dades obtingudes a la platja objecte del projecte pilot a l'any 2005, amb els estudis necessaris per a la actualització de les dades.

5. Desenvolupar i implantar un sistema de predicció basat en un índex predictiu de risc en les zones de bany del litoral balear fonamentat en les prediccions de l'estat de la mar en aigües profundes.

6.- Elaborar el llistat definitiu de les platges susceptibles de ser estudiades per a que la fase pilot es pugui estendre com un projecte integral de les Illes Balears.

7.- Totes aquelles actuacions que es considerin necessàries per al correcte desenvolupament de les actuacions contemplades al conveni i als seus annexes signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Interior.

Tercer.- Obligacions de la Conselleria d'Interior

Com a contraprestació per a l'ampliació de l'objecte del conveni, la Conselleria d'Interior es compromet a fer una aportació addicional de 163.690 ¿, IVA inclòs, a càrrec de la partida pressupostària 16401 223A01 64000 00 del pressupost de despeses de 2006 i 2007, que serà lliurada, juntament a les despeses que poguessin quedar pendents del conveni inicial, en la forma estipulada al punt 4 del mateix, de la següent manera:

Any ......................................... 2006 ......................... 2007 ................ Total

Mes de Juny .................... 54.563,50 ¿

Mes de Novembre ........... 54.563 ¿ ................... 54.563,50 ¿

.......................................................................................................... 163.690 ¿

Quart.- Modificació de la quantia total del conveni

Com a conseqüència de les modificacions establertes als apartats anteriors, es modifica la quantia total fins 433.590,00 euros, a càrrec de la partida pressupostaria 16401 223A01 64000 00, i les anualitats del conveni inicial en el sentit següent:

Any 2004 120.000 euros
Any 2005 90.900 euros
Any 2006 113.563 euros
Any 2007 109.127 euros
Total 433.590 euros

Quint.- Modificació de la vigència del conveni

Es prorroga la vigència del conveni inicial fins el 31 de desembre de 2007.I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquesta addenda, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El conseller d'Interior José María Rodríguez Barberá
El rector de la Universitat de les Illes Balears Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 d'abril de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 3 de novembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).