Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Palma, 6 de juny de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Aina M. Salom i Soler, Consellera de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnific i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdós en la representació que exerceixen i amb la capacitat legal suficient

EXPOSEN

I. Que és d'interès comú de les parts la formació professional en les ciències de la salut, en les seves diferents àrees, en tant que ambdues parts tenen com a funció bàsica la prestació d'un servei públic a la societat.

II. Que és necessari donar compliment a les normes d'acreditació elaborades pels ministeris d'Educació i Ciència i de Sanitat i Consum, per crear una unitat docent de l'especialitat d'infermeria obstètrica i ginecològica (comare).

Per tot això, acorden subscriure el present conveni de col·laboració, de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte del present conveni la creació d'una unitat docent per al desenvolupament del programa de formació de l'especialitat d'infermeria obstètrica i ginecològica (comare), de conformitat amb els requisits que s'estableixen en l'Orde d'1 de juny de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE núm.132, de 2 de juny de 1992), que manté la vigència en l'Orde ministerial 15395, de 24 de juny de 1998.

Segona . La Conselleria de Salut i Consum i la Universitat de les Illes Balears garantiran el compliment de l'establert en l'apartat 5.1 de l'Orde de 1 de juny de 1992, i facilitaran la disponibilitat dels mitjans materials i humans a què es refereix l'esmentat apartat.

Tercera . La Conselleria de Salut i Consum, a través del Servei Balear de la Salut, formalitzarà el contracte de treball oportú als infermers/es especialistes en formació, d'acord amb el disposat en la Llei 24/1982, de 16 de juny, sobre pràctiques i ensenyaments sanitaris especialitzats.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears, a través de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia de Palma, d'acord amb la Conselleria de Salut i Consum, realitzarà les funcions de supervisió i control del desenvolupament del programa de formació d'infermeria obstètrica i ginecològica (comare), de conformitat amb l'establert en l'article 5è del Reial decret 992/1987, de 3 de juliol, i l'apartat 5.2 de l'Orde d'1 de juny de 1992, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de Secretaria del Govern.

Cinquena . La Universitat de les Illes Balears dotarà i finançarà el professorat pertanyent al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, necessari per a la Unitat Docent, que reuneixi els requisits establerts en l'apartat tercer de l'Orde d'1 de juny de 1992.

Sisena . La proposta de places formatives de la Unitat Docent serà formulada per la Conselleria de Salut i Consum, previ informe del Servei Balear de la Salut i de la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb la capacitat docent d'aquesta, les disponibilitats pressupostàries i la demanda estimada de professionals.

Setena . Les parts que signen el conveni hauran de donar conformitat a la Normativa de funcionament de la unitat docent que s'elabori.

Vuitena . La unitat docent comptarà amb una comissió docent amb la missió d'organitzar i desenvolupar la formació, així com avaluar el compliment dels objectius que conformen el programa.

Novena . Per al seguiment d'aquest conveni es crea una comissió mixta que tindrà com a funció primordial el seguiment, avaluació i resolució de les qüestions que es plantegin mentre vigeixi.

La composició de la Comissió Mixta es composarà de sis membres, tres designats per la Universitat i tres designats per la Conselleria de Salut i Consum.

La Comissió Mixta es constituirà en el termini d'un mes des de la signatura d'aquest conveni.

La presidència de la comissió serà rotatòria per cursos acadèmics, adoptarà els acords per majoria acceptant el consens i estendrà acta del contingut de cada una de les reunions.

Desena . El present conveni vigirà d'ençà de la signatura i la duració serà de dos anys acadèmics.

Onzena . El present conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les parts, amb tres mesos d'antelació ala seu acabament. En aquest cas, les parts es comprometen a continuar les activitats docents de la Unitat fins a la terminació del programa complet de la titulació dels infermers especialistes que es troben en formació.

Els representants d'ambdues entitats signen quatre exemplars d'aquest conveni, dos en català i dos en castellà originals igualment vàlids. Cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma, un cop estampades les firmes corresponents, en el lloc i la data abans esmentats.

Per la Conselleria de Salut i Consum, Aina M. Salom, Consellera.
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, Rector.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 4 de juny de 2002 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de juny de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).