Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb l'Institut de Migracions i Serveis Socials (imserso) per a la realització de la Universitat Oberta per a Majors

Madrid, 2 d'agost de 2002

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Senyor Antonio Lis Darder.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger.

INTERVENEN

L'Il·lustríssim Senyor Antonio Lis Darder, director general de l'IMSERSO, nomenat per Reial decret 801/2002, de 26 de juliol, en nom i representació de l'esmentat institut, en exercici de les competències atribuïdes pel Reial decret 238/2002, de l'1 de març (BOE de 15 de març de 2002).

I el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, nomenat per Decret 70/1999, de 4 de juny (BOCAIB núm. 77, de 15 de juny de 1999).

Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per obligar-se i convenir i

EXPOSEN

I. Que l'IMSERSO, en compliment dels fins d'interès general i social que té encomanats, estima necessari col·laborar mitjançant el seu programa de formació de postgrau amb els cursos que permetin aprofundir en el coneixement, el tractament i l'atenció als col·lectius socials de persones majors als quals va dirigida la seva acció dins l'àrea de serveis socials.

II. Que la Universitat de les Illes Balears té entre les seves finalitats la creació d'estudis de postgrau i l'organització de cursos, seminaris i activitats d'interès cultural i científic, comptant, quan sigui convenient, amb la col·laboració d'altres entitats públiques o privades.

III. Que l'IMSERSO i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en el seu interès per organitzar la Universitat Oberta per a Majors, per donar resposta contínua a aquestes noves necessitats socioculturals d'aquest sector de la població, que comença a sol·licitar la institucionalització del dret a l'educació i a la formació permanent. Així mateix, ha de ser entesa en una perspectiva experimental i de progressivitat, tenint en compte la realitat sociològica, demogràfica, econòmica i cultural de les Illes Balears. A més, la mateixa realitat turística i l'existència de grups de persones grans d'altres països europeus implicarà aprofundir en aquest projecte.

D'altra banda, la Universitat de les Illes Balears ja n'ha realitzat dues edicions, amb una acceptació significativa tant de l'Administració autònoma com del conjunt de la societat i dels mitjans de comunicació social.

Per això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre l'IMSERSO i la Universitat de les Illes Balears en la realització i organització de la Universitat Oberta per a Majors, que es farà a les aules de la Universitat de les Illes Balears de Mallorca i a les extensions universitàries de Menorca, als centres universitaris municipals de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

El contingut de la Universitat Oberta per a Majors, d'interès per a les dues entitats participants en l'organització, és el que s'exposa en la memòria annexa al present conveni de col·laboració.

2. Equip organitzador

La realització del projecte objecte del conveni correspondrà a un equip format per professionals procedents de la Universitat de les Illes Balears i de l'IMSERSO.

Al si d'aquest equip es crearà una comissió docent, integrada per tres representants de cada institució. La seva missió serà dissenyar l'estructura dels continguts de la Universitat Oberta per a Majors, els programes de formació, la selecció del professorat, l'admissió d'alumnes i la concessió de beques, com també conèixer totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament de la Universitat Oberta per a Majors.

3. Compromisos de col·laboració que assumeix la Universitat

La Universitat col·laborarà en la realització de la Universitat Oberta per a Majors mitjançant la integració i el treball dels seus professionals a l'equip organitzador; la posada a disposició de les aules i la infrastructura i els mitjans materials i personals necessaris per al desenvolupament; la participació dels seus professionals com a docents, en l'acció; i la gestió econòmica que es derivi de la realització de les diferents activitats projectades.

La Universitat destacarà, en totes les activitats i publicacions que realitzi en el desenvolupament de la Universitat Oberta per a Majors, o com a conseqüència d'aquest, la col·laboració de l'IMSERSO.

4. Compromisos de col·laboració que assumeix l'IMSERSO

L'IMSERSO col·laborarà en la realització de la Universitat Oberta per a Majors mitjançant la integració i el treball dels seus professionals a l'equip organitzador; l'aportació d'estudis i informes per a l'elaboració del contingut de les activitats; i amb una aportació dinerària destinada al finançament del projecte.

5. Finançament

El pressupost total estimat del projecte, de conformitat amb el resum que figura a la memòria, és de 123.928,68 euros (cent vint-i-tres mil nou-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-vuit cèntims).

De la dita quantitat l'IMSERSO col·laborarà amb una aportació anual total de 9.015,18 euros (nou mil quinze euros amb divuit cèntims), que s'abonaran a càrrec del crèdit pressupostari de l'exercici 2002, i l'aplicació pressupostària 3591-2614, i que estarà destinada al pagament de la retribució de professors, coordinació i direcció del programa i altres despeses directes que es generin com a conseqüència del projecte objecte del present conveni. La resta es distribuirà de la manera següent:

¿ Matrícules dels alumnes 6.100,27 euros
¿ Aportació del Govern de les Illes Balears 30.050,61 euros
¿ Aportació del Consell de Mallorca 12.020,24 euros
¿ Aportació del Consell de Menorca 6.010,12 euros
¿ Aportació del Consell d'Eivissa i Formentera 4.808,10 euros
¿ Aportació de l'Ajuntament de Ciutadella 6.611,13 euros
¿ Aportació de l'IMSERSO 9.015,18 euros
¿ Aportació de la Banca March 45.075,91 euros
¿ Altres aportacions 3.005,06 euros

TOTAL 122.696,62 euros

La quantitat que ha d'aportar l'IMSERSO es farà efectiva a la Universitat, amb la justificació prèvia per part d'aquesta de les despeses generades en la realització del projecte, mitjançant factures o la còpia compulsada d'aquestes; l'aportació de la Universitat, com també la de la resta de les entitats que es comprometen al finançament del projecte, es justificarà amb documentació fefaent (factures, vals, o documents substitutius equivalents a aquells) o, si escau, amb certificat expedit per l'òrgan responsable que en tingui la competència. El dit certificat s'expedirà especialment per justificar despeses que facin referència a costs indirectes o altres difícils de justificar mitjançant factura. Tot això s'haurà de presentar amb un certificat per la totalitat de les despeses justificades per la Universitat, que haurà de coincidir amb la suma dels justificants aportats seus, així com l'import consignat a la memòria. Tot això s'ha d'enviar a l'IMSERSO abans del 30 de novembre de 2002.

6. Vigència

La vigència del present conveni s'estendrà des de la data de la signatura fins al 31 de desembre de 2002.

7. Resolució per incompliment

És causa de resolució del present conveni l'incompliment d'alguna de les parts de les obligacions que se'n deriven.

En cas de resolució del Conveni per incompliment de les obligacions de la Universitat, aquesta haurà de reintegrar a l'IMSERSO les quantitats que n'hagi rebut com a aportació, en la realització d'aquesta acció, incrementades amb l'interès legal dels diners, de conformitat amb el que estableix l'article 36 de la Llei general pressupostària, text refós, aprovat per RD legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

8. Règim jurídic i jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es troba exclòs de l'àmbit del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques de 16 de juny de 2000 (art. 3.1.c.).

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar seran sotmeses a la jurisdicció contenciosaadministrativa.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars; cada una de les parts se'n queda dos exemplars.

Per l'IMSERSO, Antonio Lis, Director General.
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, Rector.

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).