Convenis i acords marc signats per la UIB

III protocol de desenvolupament del conveni marc entre el Consell Insular de Menorca, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la Fundació AENA, la Universitat de Barcelona, l'Institut Menorquí d'Estudis i l'Ajuntament de Sant Lluís, per a l'excavació i valoració del poblat prehistòric de Biniparratxet

Maó, 9 d'agost de 2002

ANTECEDENTS

El dia 26 de maig de 1999 les entitats que encapçalen aquest document signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat d'ajuntar esforços per establir camins d'actuació que afavoreixin el coneixement i la difusió de la prehistòria i la història de Menorca, centrant-se, en primer lloc, en el poblat talaiòtic de Biniparratx Petit, que es troba en terrenys dels quals és propietària AENA.

L'esmentat conveni estipulava la firma d'un protocol anual d'actuacions que, per als anys 2000 i 2001 el funcionament resultà satisfactori per a totes les parts, i que per a l'any 2002 es concreten en els següents

ACORDS

Primer . La UIB, la UB i l'IME aportaran els mitjans humans, tècnics i científics per a la realització de l'excavació arqueològica i el posterior estudi dels materials recuperats que es detallen al projecte adjunt.

Segon . El CIM aportarà, amb la mateixa finalitat, 4.508 euros (quatre mil cinc-centes vuit euros), i els mitjans tècnics disponibles del Servei de Patrimoni per al desbrossament i la conservació de les restes immobles recuperades.

Tercer . Igualment, AENA es compromet a aportar, durant el present exercici, que es pugui fer ús del poblat de Biniparratx Petit i el seu tancat.

La Fundació AENA aportarà, el present any, la quantitat de 18.030 euros (divuit mil trenta euros), per sufragar les despeses dels treballs científics.

Quart . L'Ajuntament de Sant Lluís aportarà, 4.508 euros (quatre mil cinc-centes vuit euros), per garantir l'allotjament i la manutenció dels equips de treball que s'han de desplaçar de fora de l'illa.

Cinquè . La Fundació AENA i les institucions faran les aportacions econòmiques corresponents a través de l'IME, que actuarà com a coordinador entre aquestes i les universitats.

I com a prova de conformitat, les parts signen protocol al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis,

 

Per la Universitat de Barcelona,

 

Joana Barceló
Presidenta

Joan Tugores
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació AENA,


Sofia Urroz
Directora gerent

Per l'Ajuntament de Sant Lluís,

Miquel Pons
Batlle

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).