Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya per les tesis doctorals electròniques

Palma, 13 de desembre de 2002

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra part, el senyor Joan Majó i Roca, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (en endavant, CBUC).

I de l'altra part, el senyor Antoni Oliva Cuyàs, president de la Comissió Permanent del Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (en endavant, CESCA).

Totes les parts es reconeixen mútuament capacitat legal per subscriure contractes i per obligar-se en la qualitat en què actuen i, a aquest efecte

MANIFESTEN

1. Que la UIB té cedits els drets d'explotació de les tesis doctorals dels autors que signin el corresponent acord amb aquesta universitat, a través d'Internet o qualsevol dels canals o destinacions de la informació que siguin susceptibles d'adscripció a Internet, així com a través de la televisió digital, cable o qualsevol altra plataforma o forma de transmissió de dades tecnològiques (com per exemple ondes hertzianes, transmissió telemàtica o transmissió per fibra òptica).

2. Que el CBUC és un organisme públic fundat l'any 1996 per les universitats públiques de Catalunya i per la Biblioteca de Catalunya, que ha iniciat, amb la col·laboració del CESCA i amb el patrocini del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, un projecte pilot denominat TDX, la finalitat del qual és oferir als universitaris, professors i investigadors (en endavant, «usuaris») una base de dades de tesis doctorals de les universitats dels territoris de parla catalana en extracte i text complet, en format electrònic a través d'Internet.

3. Que el CESCA és un organisme públic fundat l'any 1991 per la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca i les universitats de Catalunya que reben subvencions públiques, el qual té com a finalitat primordial donar suport a les activitats de desenvolupament i recerca de totes les institucions que necessiten accés a Internet i/o càlcul d'altes prestacions, majoritàriament per a càlcul científic, però també per a entorns comercials que requereixin grans bases de dades.

4. Que tenint en compte el que s'ha exposat anteriorment, totes les parts estan interessades a establir l'acord marc que regularà la cessió per part de la UIB al CBUC i al CESCA dels drets de transformació, reproducció, i comunicació pública de les esmentades tesis doctorals únicament per als usos que s'hi especifiquen.

En virtut de l'anterior, les parts formalitzen el present acord sobre la base de les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

1.1. La UIB cedeix al CBUC i al CESCA, per a tot el món i durant el període de vigència del present acord, amb caràcter gratuït i amb fins exclusius d'investigació i docència, els drets de transformació, reproducció i comunicació pública de les tesis doctorals únicament per:

1.1.1. Adaptar la tesi doctoral, ja sigui directament o a través de tercers, en la mesura en què això sigui necessari per adequar-la al format, imatge o aparença d'Internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d'adscripció a Internet, així com incorporar marcatge ( watermarking ) o qualsevol altra mesura tecnològica de seguretat en el format electrònic de la tesi doctoral.

1.1.2. Reproduir la tesi doctoral en un suport digital per poder-la incorporar a una base de dades electrònica, entenent-hi inclòs el dret d'emmagatzemar-la en centres servidors, així com el dret de fer-ne qualsevol reproducció temporal necessària per permetre'n als usuaris o bé la visualització o bé la reproducció o l'enregistrament en el disc dur del PC o en suport paper, per al seu ús privat i/o amb finalitats d'estudi i investigació.

1.1.3. Fer la comunicació pública o posada a disposició de la tesi doctoral, en la modalitat de demanda o a la carta, a través de qualsevol canal amb fils o sense fils, o adreçada a qualsevol destinació de la informació que sigui susceptible d'adscripció a Internet, per exemple, la telefonia mòbil ¿protocol WAP ( Wireless Application Protocol )¿ o UMTS o altres mitjans anàlegs, com els mitjans televisius i de radiodifusió com la televisió digital o per cable quan sigui difosa a traves d'Internet.

1.2. Per fer efectiva la cessió dels drets esmentats a la clàusula 1.1, la UIB ha de lliurar al CBUC i al CESCA en suport electrònic la tesi doctoral perquè es pugui incorporar a la base de dades, anomenada Tesis Doctorals en xarxa (TDX).

2. Garanties

2.1. La UIB està plenament facultada per cedir al CBUC i al CESCA els drets objecte del present acord, i declara expressament que el present document no infringeix cap dret de tercers, ja sigui de propietat industrial o intel·lectual, secret comercial o qualsevol altre.

2.2. Sens perjudici de qualsevol altre dret que els pugui correspondre, el CBUC o el CESCA poden donar per resolt el present acord en cas que un tercer faci prevaler qualsevol dret sobre tota o part de la tesi doctoral i/o la UIB no pugui garantir l'exercici pacífic dels drets que li són cedits en virtut d'aquest acord.

2.3. Cadascuna de les parts es compromet a comunicar a les altres, tot d'una que en tingui esment, l'existència de qualsevol reclamació d'un tercer relacionada amb la tesi doctoral.

3. Durada

3.1. El present acord entra en vigor el dia de la seva signatura i té una durada indefinida, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a les altres parts la seva intenció de donar per finalitzat l'acord amb una antelació mínima d'un (1) mes.

4. Obligacions del CBUC i del CESCA

4.1. El CESCA s'obliga a mantenir la base de dades en què s'inclogui la tesi doctoral i a operar-hi d'una forma professional i diligent, segons els estàndards de la indústria i de tal forma que redundi en benefici del bon nom i el prestigi de la UIB.

4.2. El CBUC, en virtut del que s'estableix en el present acord, adquireix el dret, però no l'obligació, d'incorporar la tesi doctoral a Internet.

4.3. El CBUC és responsable de tots els aspectes tècnics relacionats amb la transformació i posterior incorporació de la tesi doctoral a la base de dades.

4.4. Quan la tesi doctoral es mostri a la base de dades, hi haurà de figurar tant el nom de l'autor com el de la UIB, així com qualsevol altra menció específica i raonable indicada per aquesta. El CBUC s'obliga a respectar aquesta menció i a fer-la figurar a la tesi doctoral en format electrònic.

4.5. Si bé el CBUC i el CESCA únicament posaran la tesi doctoral a disposició dels seus usuaris, per al seu ús privat i/o amb fins d'investigació i educació, no garanteixen ni assumeixen cap responsabilitat per la forma i manera en què els usuaris facin un ús posterior de la tesi doctoral.

4.6. Les parts reconeixen i acorden que ni el CBUC ni el CESCA tenen intenció de censurar ni revisar l'exactitud i adequació de la tesi doctoral, ni poden ser obligats a fer-ho, i en conseqüència serà en tot cas l'autor i/o la UIB el responsable del contingut de l'esmentada tesi doctoral.

5. Obligacions de la UIB

5.1. La UIB és responsable de lliurar al CBUC la tesi doctoral en format electrònic per a la seva incorporació a la base de dades.

5.2. La UIB ha de fer saber immediatament al CBUC qualsevol error o incidència dels quals tingui esment en relació amb la tesi doctoral amb l'objecte que el CBUC pugui actuar en conseqüència.

5.3. La UIB crearà l'adreça electrònica tdx per atendre les consultes sobre aquest servei. A més, lliurarà al CESCA el nom de la unitat estructural i el telèfon públic de contacte per atendre aquest tipus de consultes, els quals seran incorporats al web del servidor TDX.

5.4. La UIB nomena al vicerector d'Investigació i Política Científica, Dr. Eugeni Garcia i Moreno, eugeni.garcia@uib.es , com al seu interlocutor per rebre les notificacions estratègiques sobre aquest servei i per ésser incorporat a la llista de distribució electrònica tdx-e .

5.5. La UIB satisfarà una quota d'entrada de 3.000 (tres mil) euros i una quota mensual d'operació i manteniment de 44,17 euros (quaranta-quatre euros amb disset cèntims). Aquesta inclou fins a 5 gigabytes (GB) d'espai en disc; si l'ocupació va més enllà, la quota mensual s'incrementarà amb 2 euros (dos euros) per cada gigabyte addicional.

Aquestes quotes seran incrementades amb l'import corresponent a l'IVA o amb qualsevol altre impost de la mateixa naturalesa que el substitueixi. Per a l'any que ve, la quota d'operació s'incrementarà com a màxim amb l'índex general de preus al consum de l'Estat.

6. Propietat intel·lectual

6.1. Els drets morals i d'explotació de la propietat intel·lectual, objecte del present acord, sobre la tesi doctoral pertanyen i seguiran pertanyent a l'autor i/o a la UIB. El CBUC i el CESCA adquireixen únicament els drets que específicament figuren en aquest acord, i en particular els que s'especifiquen a la clàusula 1.

6.2. Per tant, queden exclosos d'aquest acord i reservats a l'autor i a la UIB tots els drets que els corresponguin en relació amb modalitats d'utilització no previstes a la clàusula primera, o que s'hagin d'efectuar en forma i condicions distintes de les esmentades expressament en aquesta clàusula.

6.3. Cadascuna de les parts ha d'informar immediatament les altres de qualsevol infracció dels drets de propietat intel·lectual de què hagi tingut esment i els prestarà tota la seva col·laboració en la defensa d'aquests drets.

7. Cessió de l'acord

7.1. Aquest acord vincula les parts i els seus successors.

7.2. Aquest acord crea una relació de confiança entre les parts. Ni el CBUC ni el CESCA poden cedir els drets o obligacions que en dimanin a terceres persones.

8. Extinció de l'acord

8.1. Sens perjudici del que disposa la clàusula 3.1, cadascuna de les parts pot posar fi a aquest acord en cas que una altra part incompleixi qualsevol de les obligacions que se'n deriven.

8.2. En el supòsit de finalització d'aquest acord per qualsevol causa, cadascuna de les parts cessarà immediatament en la utilització dels drets i signes l'ús i explotació dels quals li hagin estat cedits per les altres parts. Així mateix, el CBUC i el CESCA tornaran de forma immediata a la UIB tots els materials que aquesta els hagi lliurat.

9. Jurisdicció i llei aplicable

9.1. El present acord es regeix per la legislació espanyola. No obstant això, qualsevol excepció o límit que s'incorpori a la legislació espanyola a favor del CBUC o del CESCA seran aplicables preferentment i no es veuran limitats o afectats pel contingut d'aquest acord de llicència o autorització.

9.2. Les parts acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultants de l'execució o interpretació del present acord o que s'hi relacioni, directament o indirectament, es resoldrà definitivament mitjançant arbitratge en el marc del Tribunal Arbitral de Barcelona, al qual s'encarrega l'administració de l'arbitratge i la designació dels àrbitres d'acord amb el seu reglament i Estatuts o, si escau, qualsevol altre sistema de resolució de conflictes previst pel mateix CBUC o CESCA.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,

Joan Majó
President

Pel Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya,

Antoni Oliva
President de la Comissió Permanent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 22 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).