Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura en matèria de política lingüística

Palma, 18 de desembre de 2002

Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i Llorenç Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears,

MANIFESTEN

La Conselleria d'Educació i Cultura, dins la política integral que duu endavant en matèria d'universitat, es planteja el reforçament de les iniciatives que emprèn la Universitat de les Illes Balears des de la perspectiva lingüística i considera necessari potenciar tots els elements de la política i la planificació lingüístiques que facin possible l'ús normal de la llengua catalana com a eina de treball habitual en el si de la comunitat universitària i, alhora, l'obertura de la Universitat a la realitat plurilingüe de la societat actual, amb la potenciació del coneixement de terceres llengües.

La Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de diverses iniciatives del Consell de Govern, de departaments, de facultats i centres, del Servei Lingüístic i d'altres òrgans de govern, desenvolupa des de fa temps nombroses accions encaminades a la normalització de l'ús de la llengua catalana; això no obstant, considera que s'ha d'arribar a la coordinació de les iniciatives d'ambdues institucions per fer òptims i rendibles els recursos que s'hi destinen, tant des de la Conselleria com des de la Universitat. Al mateix temps, la Universitat de les Illes Balears, a través del Servei Lingüístic, la implantació de la llicenciatura de Filologia Anglesa i altres iniciatives, està potenciant l'aprenentatge de les terceres llengües en el si de la Universitat.

La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears volen col·laborar en el disseny i desenvolupament d'accions per potenciar l'ús del català com a primera llengua en l'activitat universitària, atès que és la llengua pròpia de les Illes Balears, i per fomentar l'adquisició de terceres llengües en el si de la UIB, amb accions dirigides al conjunt de la comunitat universitària i en totes les dimensions de l'activitat acadèmica i científica de la Universitat.

Atesos l'article 25.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, i el procés de construcció de l' espai universitari europeu, el Govern de les Illes Balears i la UIB es comprometen a incentivar, mitjançant cursos o altres mitjans, la comprensió i l'ús del català, oral i escrit, i el foment de les terceres llengües per part de professors i alumnes en l'ensenyament universitari, i del personal d'administració i serveis.

Atès el que s'ha esmentat, i en el marc del conveni general de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears,

ACORDEN

1. L'objecte d'aquest acord és potenciar, a través del Servei Lingüístic i els diversos òrgans de govern de la UIB, l'ús del català a la Universitat de les Illes Balears com a llengua vehicular habitual en tots els aspectes de l'activitat universitària (docència, investigació, gestió, relacions externes, etc.) i per al foment de l'adquisició de terceres llengües, tant per part dels docents com dels estudiants i del personal d' administració i serveis.

A. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears posaran en marxa, quant a la potenciació de l'ús del català, les mesures concretes següents:

a) Per als estudiants i els professors que s'incorporen a la comunitat universitària sense coneixements de català, per als que volen perfeccionar els coneixements que en tenen i per als que volen fer una formació en pràctiques en llengua catalana, es crearà un centre d'autoaprenentatge de català, radicat al campus universitari, el qual serà cofinançat per les dues institucions:

  • La Conselleria d'Educació i Cultura, de manera directa o mitjançant la concertació del servei amb tercers, assumirà les despeses derivades del muntatge i del disseny, selecció, edició i classificació del material d'autoaprenentatge que ha d'integrar el fons del centre.
  • La Universitat de les Illes Balears proporcionarà l'espai per a la ubicació del centre, i el moblarà tenint en compte les necessitats del tipus d'activitat a què s'hagin de destinar els mobles. El maquinari que ha de ser utilitzat pel centre d'autoaprenentatge serà proporcionat per la Conselleria d'Educació i Cultura, i la Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de les connexions amb els sistemes de comunicació (telèfon, fax, Internet, etc.) i del manteniment i reparació d'aquests.
  • Les despeses de contractació del personal que ha de treballar en el centre d'autoaprenentatge es concretaran en un document a part, que es considerarà annex a aquest, entre la UIB i la Conselleria o l'empresa o organisme que aquesta designi.

b) La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears organitzaran cursos intensius d'anivellament de llengua catalana a l'inici de cada curs acadèmic.

c) La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears organitzaran cursos per a l'acolliment inicial dels alumnes nouvinguts que no tenen coneixements suficients de català per poder comprendre satisfactòriament les explicacions que es fan a partir d'un nivell avançat i amb l'ús habitual de tecnolectes específics.

d) Respecte de la utilització de la llengua catalana com a vehicular en la realització de tesis doctorals i estudis diversos que no siguin sobre matèria estricta de llengua catalana o la seva literatura, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears duran endavant les accions concretes següents:

  • Promoció de l'ús del català en la realització de les tesis doctorals, la qual cosa es reflectirà des del moment de la inscripció d'aquestes fins al de la lectura; consegüentment, es fomentarà l'ús del català en els cursos de doctorat, qualssevulla que siguin els temes d'aquests.
  • Impuls a l'elaboració de material didàctic de suport a la docència en català per especialitats universitàries en coordinació amb altres universitats en el marc de l'Institut Joan Lluís Vives.

e) La Universitat de les Illes Balears garantirà que el material didàctic que hi ha a la xarxa de la UIB tingui versió en català i que aquesta es trobi a l'abast de tota la comunitat universitària, sempre que hi hagi finançament.

B. La Universitat de les Illes Balears elaborarà, en el marc de les seves competències i d'acord amb la legislació universitària estatal i autonòmica vigent, una proposta de perfils lingüístics tant per al personal docent i investigador contractat com per als cossos docents universitaris, i per al conjunt de departaments i instituts de recerca de la UIB, tenint en compte el català, com a llengua oficial i pròpia, el castellà, com a llengua oficial, i altres llengües de la Unió Europea.

C. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears posaran en marxa, quant a la potenciació de les terceres llengües, les mesures concretes següents:

a) Realització d'un estudi que defineixi la possibilitat d'introduir el coneixement superior d'una tercera llengua com a requisit necessari per poder tenir un títol oficial, així com el calendari per a la seva implantació. En aquest sentit es proposa analitzar les iniciatives següents:

  • Modificar els plans d'estudis incloent-hi la tercera llengua com a matèria obligatòria.
  • Modificar els plans d'estudis incloent-hi la tercera llengua com a requisit necessari per a l'obtenció del títol universitari.

b) Potenciació dels programes de mobilitat del personal docent i investigador i d'estudiants que actualment es duen a terme, com a mecanisme de coneixement d'idiomes i de foment de la internacionalització de la Universitat de les Illes Balears.

c) Difusió d'una campanya per potenciar la percepció dels avantatges de l'adquisició d'una tercera llengua com a element d'enriquiment personal i com a coneixement que afavoreix la inserció laboral en el marc de la Unió Europea.

d) Facilitació que la realització de tercers cicles (mestratges, cursos de postgrau i altres) i cursos de doctorat es puguin fer en terceres llengües.

e) Oferta, al personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i els estudiants, de cursos presencials i de cursos no presencials i material de suport d'aprenentatge d'una tercera llengua.

f) Inclusió en els concursos de places de personal d'administració i serveis, i com a barem de valoració, del coneixement d'una tercera llengua.

2. Les característiques i el pressupost de les mesures i iniciatives que s'estableixen en el conveni es concretaran mitjançant la signatura dels corresponents documents, que es consideraran addendes d'aquest.

3. Es crearà una comissió mixta entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura, formada per dos membres de cada institució, designats pel rector de la UIB i el conseller d'Educació i Cultura, amb l'objectiu de fer el seguiment de l'esmentat conveni.

4. Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2006 i es prorrogarà de manera tàcita si cap de les dues parts no el denuncia dins els tres mesos anteriors a la finalització de la vigència de l'acord primer o de qualsevol de les seves pròrrogues.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura, Damià Pons.
Per la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet.

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell Executiu de data 29 d'octubre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).