Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics

Palma, 12 de desembre de 2002

REUNITS

D'una part, el senyor Jaume Gibert Salamanca, degà del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics (COAAT).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Les parts consideren de mutu interès per complir llurs funcions establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs receptives atribucions, i acorden de subscriure els següents punts dins el marc que les lleis assignen a ambdues institucions.

ACORDS

Primer

Subscriure un acord marc de col·laboració amb la finalitat d'establir fórmules generals de cooperació que es tradueixen en modalitats operatives.

Aquestes modalitats hauran de permetre aprofitar millor els recursos humans i materials en temes comuns, afins i complementaris de mutu interès, i fonamentalment estaran relacionades per intercanvis i col·laboracions específics, com també per l'elaboració conjunta i coordinada de cursos i seminaris en la forma i les condicions que es prevegin per a cada cas concret, en els quals podran participar alumnes de la UIB i col·legiats del COAAT.

Segon. Tipus de cooperació

La cooperació entre les institucions pot incloure els punts següents:

1. Accés a equips i material i específics.

2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

3. Seminaris, col·loquis, simposis.

4. Estudis d'investigació conjunts.

5. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

6. Altres activitats de col·laboració establertes entre les parts.

Tercer. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a totes dues institucions.

El personal que ofereixin les institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per les parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quart. Programes específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al coneixement i la convalidació acadèmica en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del representant de cada institució.

Cinquè. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per cada programa s'indicaran, si és que cal, separadament i específica, els detalls financers.

Sisè. Forma de dipositar la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes les parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setè. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitè. Comissió mixta

Es crea una comissió mixta formada per dos representants de cada institució que s'encarregarà de fer, continuar i avaluar els programes que s'estableixin entre les parts i de fer-ne el seguiment. Les actes i els acords de l'esmentada comissió s'uniran al conveni una vegada aprovats. La comissió podrà demanar l'assessorament dels experts que consideri convenient.

Llegit per les parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

Pel Col·legi Oficial d'Aparelladors
i Arquitectes Tècnics,

Jaume Gibert
Degà

Per la Universitat de les Illes Balears,

Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 12 de novembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).