Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració amb l'Institut Nacional de Meteorologia, per al projecte internacional de recerca MEDEX en el marc de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb el Ministeri de Medi Ambient

Madrid/Palma, 22 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una part, l'Il·lustríssim Senyor Enrique M. Martín Cabrera, director general de l'Institut Nacional de Meteorologia, nomenat per Reial decret 1056/2000 de juny (BOE de 3 de juny), i en virtut de les competències que li atribueix el Reial decret 1415/2000, de 21 de juliol, i l'ordre de 6 de febrer de 2001, del Ministeri de Medi Ambient (BOE de 14 de febrer) per la qual es deleguen atribucions.

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representat d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 32/19999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, que actuen en representació de les respectives institucions, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració i, per tant,

EXPOSEN

1. Que en data 11 de juliol de 2001 se signà un acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient, al qual està adscrit l'Institut Nacional de Meteorologia, i la Universitat de les Illes Balears.

2. Que a l'acord marc esmentat s'estableixen les àrees de cooperació entre ambdues institucions (base tercera) i concretament en Física atmosfèrica, meteorologia i climatologia.

3. Entre els tipus de cooperació prevists (base segona) es consideren:

  • Punt 4: activitats conjuntes d'investigació atmosfèrica, meteorològica i climatològica.
  • Punt 5: Accés a equips i material específic d'acord en les possibilitats tècniques i la normativa establerta.

4. Que l'Institut Nacional de Meteorologia va promoure un projecte d'investigació que preveu l'estudi dels ciclons mediterranis que produeixen temps perillós amb un alt impacte social. El projecte fou presentat amb l'acrònim MEDEX, juntament amb França, Itàlia i Israel a l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). El projecte fou considerat d'alt interès científic i social i acceptat dins del programa World Weather Research Program (WWRP).

5. L'esmentat programa MEDEX compta amb la participació de 25 institucions de diferents països mediterranis, com també del Regne Unit i dels Estats Units d'Amèrica. La direcció científica del MEDEX correspon a un òrgan col·legiat internacional de deu membres, el Comitè Científic Director (MSSC), en què estan representades les institucions més actives en el projecte. En l'Institut Nacional de Meteorologia recau la coordinació internacional del MEDEX, perquè presideix l'MSSC. La Universitat de les Illes Balears (UIB) és, al mateix temps, una de les institucions més actives, a través del Grup de Meteorologia del Departament de Física, i està representada a l'MSSC.

6. Que una de les tasques que s'han realitzar dins del projecte MEDEX consisteix en el desenvolupament d'una base de dades amb estructura apropiada per emmagatzemar dades de tipus meteorològic i d'una pàgina web que permeti, als investigadors involucrats en el projecte, un accés fàcil a l'esmentada base de dades.

7. Que l'esmentada base de dades és fonamental per a la coordinació dels diferents grups de recerca i dur a bon port les tasques previstes en el desenvolupament del projecte.

8. L'Institut Nacional de Meteorologia, com a coordinador internacional del MEDEX, garanteix la constitució i el funcionament de la base de dades del projecte i que s'hi pugui accedir des de la resta d'institucions participants. En virtut dels termes de l'acord marc esmentat anteriorment, així com la participació activa de l'INM i la UIB en el MEDEX, el desenvolupament i implantació de la base de dades MEDEX es preveu com un subprojecte conjunt i cooperatiu.

Per la qual cosa, ambdues parts,

ACORDEN

1. El conveni específic present té per objecte regular la col·laboració entre l'Institut Nacional de Meteorologia i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament i implantació de la base de dades MEDEX i de la pàgina web d'accés a la base, segons les necessitats i requeriments indicats per l'Institut Nacional de Meteorologia, en un termini no superior al sis mesos des de la signatura del protocol present.

2. Els responsables del projecte seran: per part de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Bartomeu Serra, director del Servei de Càlcul i Informàtica (SCI), i per part de l'Institut Nacional de Meteorologia, el Doctor Agustí Jansà, director del Centre Meteorològic Territorial a les Illes Balears (CMTIBAL).

3. La base de dades se situarà físicament a la Universitat de les Illes Balears, que en garantirà la disponibilitat permanent. El control de la base de dades, quant a contingut, polítiques de provisió, accés i explotació, etc., correspondrà a l'Institut Nacional de Meteorologia, que tindrà en compte els criteris acordats en el sí del comitè científic director del MEDEX (MSSC). La propietat de les dades aportades per tercers correspondrà, no obstant això, a les institucions proveïdores.

4. L'Institut Nacional de Meteorologia contribuirà al subprojecte amb la quantitat de vint-i-quatre mil euros (24.000 euros) amb càrrec a la partida pressupostària 23.03.551B.227, que seran abonats a la Universitat de les Illes Balears en dos terminis: dotze mil euros (12.000 euros) a la signatura del protocol i dotze mil euros (12.000 euros) en finalitzar el subprojecte, en un termini no superior als tres mesos des de la signatura del protocol. Els abonaments es realitzaran al compte 2051-0100-57-0337143171 de Sa Nostra, carrer de Ter 16, 07009 Palma.

5. La Universitat de les Illes Balears es compromet durant els sis mesos següents al desenvolupament i implantació de la base de dades a resoldre les possibles deficiències o errors que s'observin en el funcionament.

6. La Universitat de les Illes Balears es compromet a mantenir la base de dades operativa fins al 31 de desembre de 2005, termini que es allargar dos anys més a petició de l'Institut Nacional de Meteorologia.

7. El personal de la Universitat de les Illes Balears no podrà mantenir cap relació de caire laboral amb la Direcció General de l'Institut Nacional de Meteorologia del Ministeri de Medi Ambient.

8. Aquest conveni específic s'inclourà com a annex a l'acord marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears de data 11 de juliol de 2001.

9. El conveni específic entrarà en vigor en el moment que se signi i serà vigent fins a la finalització total del projecte que s'hi preveu, llevat que una de les parts el denunciï. En aquest cas, la comissió mixta, regulada a la base novena de l'acord marc de col·laboració de 11 de juliol de 2001, decidirà el moment de la finalització, segons l'estat de desenvolupament en què es trobi el projecte. En seran causes de resolució l'acord mutu d'ambdues parts o l'incompliment de les obligacions per alguna de les parts.

10. Aquest conveni específic, que té naturalesa administrativa, forma part dels previstos a l'article 3.1.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per la qual cosa queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada llei, de la qual hi són aplicables, no obstant això, els principis per resoldre els dubtes i mancances que podrien presentar-se; d'altra banda, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per conèixer de les qüestions litigioses que puguin sortir en la seva interpretació i el seu compliment.

Com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni específic al lloc i en la data indicats, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per l'Institut Nacional de Meteorologia,

Per la Universitat de les Illes Balears,


Enrique M. Martín
Director general

Llorenç Huguet
Rector


Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 26 de novembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 19 de desembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).