Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'Associació Nousistemes i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 15 d'abril de 2010

REUNITS

D'una part, el president de l'Associació Nousistemes, Baltasar Servera Nicolau, amb DNI 43034648-S, com a representant d'aquesta, amb domicili legal a Palma, ParcBIT, cra. de Valldemossa, km 7,4, edifici Disset, primera planta, local B9-11, CP 07121, associació sense ànim de lucre constituïda legalment el 22 de febrer de 2000, segons la Llei d'associacions, de 24 de desembre de 1984, amb adaptació a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, el 17 de març de 2009, inscrita al Registre d'Associacions de les Illes Balears amb el núm. 311000003923.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

DECLARACIONS

Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Que l'Associació Nousistemes, de conformitat amb els seus Estatuts, té com a finalitat:

1. Promoure la tecnologia de suport en els àmbits de la salut, l'educació i els serveis socials.
2. Millorar i ampliar la intervenció en tecnologia de suport a les persones amb discapacitat.
3. Dirigir la intervenció als usuaris de tecnologia de suport, als seus facilitadors, a les organitzacions que els representen i als professionals implicats.
4. Promoure que els productes de suport (ajudes tècniques) siguin eines efectives per a la inclusió.
5. Contribuir al dret dels ciutadans a la plena participació i igualtat d'oportunitats.
6. Facilitar l'accés a les activitats de la vida diària.
7. Oferir un servei a les necessitats globals de les persones amb discapacitat al llarg de la seva vida.
8. Promoure el desenvolupament de tecnologies de suport d'acord amb el principi de disseny per a tothom.
9. Difondre informació acurada i actualitzada en tecnologies de suport, coneixements i aplicacions relacionades.
10. Promoure la formació continuada.
11. Desenvolupar un enfocament d'intervenció basat en el reconeixement de les necessitats individuals dels usuaris des d'una perspectiva de cicle vital.
12. Donar suport a la recerca i el desenvolupament d'activitats dirigides a millorar els productes de suport, a les tècniques i a les estratègies d'intervenció en comunicació augmentativa i a la tecnologia de suport.
13. Conèixer l'impacte de l'oferta de serveis i dels equipaments de tecnologia de suport en les activitats de la vida diària de les persones amb diversitat funcional.
14. Implicar les persones amb discapacitat i les seves organitzacions en els estadis de presa de decisions i procediments de valoració.
15. Contribuir a la formació de la persona en funció de les seves necessitats i capacitats.
16. Promoure contactes i col·laboracions amb entitats nacionals i internacionals en camps d'activitats similars.
17. Dur a terme la prestació de serveis en l'àmbit de sistemes de control de l'entorn, sistemes d'accés a l'ordinador, mobilitat assistida i higiene postural, sistemes augmentatius i alternatius a la comunicació, accés al joc, accés als aprenentatges i activitats de la vida diària.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues entitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

 

BASES GENERALS D'ACORD

PRIMERA. OBJECTE

L'objecte del present conveni és establir i desenvolupar mecanismes i instruments de mútua col·laboració i benefici, sumant esforços i recursos disponibles a efectes de lliurar un millor servei a la comunitat, així com de promoure el desenvolupament i la investigació científica i tecnològica.

SEGONA. TIPUS DE COOPERACIÓ

La cooperació entre ambdues entitats pot incloure els punts següents:

1) Establir les bases per subscriure acords específics amb objectius concrets, unitats responsables, terminis d'execució, finançament i altres condicions necessàries per a l'execució del present conveni.
2) Col·laborar en l'execució d'acords específics, sobre la base de la reciprocitat d'obligacions i drets, mitjançant serveis de professionals i informació científica, tecnològica i d'avançada.
3) Facilitar l'ús de les instal·lacions, els equips i els materials sota la supervisió de l'amfitriona, sense més restricció que la limitació dels recursos.
4) Designar entre el seu personal i/o funcionaris un coordinador per executar cada un dels acords.

TERCERA. ACORDS ESPECÍFICS

La cooperació projectada ha de ser desenvolupada per ambdues parts en el marc del present conveni, en forma anual i orientada a les seves necessitats operacionals i pressupostàries.

Els acords específics seran considerats com a annexos al present conveni, i s'hi precisarà la descripció, els objectius, activitats, propostes, unitats responsables, recursos tècnics, financers i humans, els procediments i línies generals per a la seva execució, els terminis i horaris, les obligacions de les parts i en general totes les estipulacions necessàries per a una correcta realització.

QUARTA. FINANÇAMENT

Per a la consecució dels objectius del present conveni, les parts es comprometen a dotar-los econòmicament, d'acord amb les seves possibilitats, i a procurar suports financers extrapressupostaris de caràcter públic o privat, nacional o internacional.

CINQUENA. RELACIÓ LABORAL

Les parts convenen que el personal seleccionat per cadascuna per a la realització de l'objecte matèria del present conveni, s'entendrà relacionat exclusivament amb aquella que l'empri; per tant, assumiran la seva responsabilitat per aquest concepte i en cap cas no seran considerades com a patrons solidaris o substituts.

SISENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual que derivi dels treballs realitzats amb motiu d'aquest conveni estarà subjecta a les disposicions legals aplicables i als convenis específics que sobre el particular subscriguin les parts, atorgant el reconeixement corresponent a les persones que hagin intervingut en l'execució d'aquests treballs.

SETENA. VIGÈNCIA

Aquest conveni tindrà una vigència de cinc anys (5) a partir de la data de la seva signatura, i serà prorrogat automàticament per períodes iguals, tret que una de les parts comuniqui a l'altra, per escrit i amb sis mesos d'antelació, la seva intenció de donar-lo per acabat.

En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització i prendran les mesures necessàries per evitar perjudicis tant a elles com a tercers.

VUITENA. INTERPRETACIONS I CONTROVÈRSIES

Aquest conveni és producte de la bona fe, raó per la qual els conflictes que es puguin presentar quant a interpretació, formalització i compliment seran resolts de comú acord per les parts. En cas que no sigui possible aquest acord, els conflictes es resoldran davant els jutjats o tribunals de Mallorca.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per l'Associació Nousistemes,
Baltasar Servera
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).