Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni Marc de col·laboració entre la Universitat de Girona, la Universitat de Perpinyà Via Domícia, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la Universitat de París VI (Universitat Pierre i Marie Curie)

PREÀMBUL

Les universitats franceses de Perpinyà Via Domícia, de París VI (Universitat Pierre i Marie Curie), mitjançant l'Observatori Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda, i les universitats de Girona, Lleida i les Illes Balears, comparteixen al si d'un territori entre els Pirineus i el Mediterrani una mateixa concepció de la recerca i de la formació d'alt nivell. Aquestes institucions geogràficament properes mantenen des de fa anys col·laboracions i partenariats en els àmbits de la formació, de la investigació i de la cultura. Aquesta cooperació s'integra en l'espai europeu d'educació superior (EEES), en l'Àrea Europea de Recerca (ERA) i en l'espai de cooperació euromediterrani i transfronterer.

La creació del Pol de Recerca i d'Ensenyament Superior Transfronterer Pirineus Mediterrani (PRES-PM) té com un dels seus objectius principals afermar i reforçar les nombroses cooperacions institucionals i bilaterals que existeixen en l'espai territorial català d'una part i l'altra de la frontera. Aquesta cooperació transfronterera es basa en experiències sòlides i col·laboracions nombroses, d'entre les quals els programes INTERREG (llengües, dret, economia, patrimoni, salut, medi ambient...) són els principals mitjans en aquesta cooperació interregional, transfronterera i transnacional que forma part dels objectius prioritaris de la política de cohesió d'Europa (2007-2013).

Aquesta perspectiva amplia l'escala de les responsabilitats de les cinc universitats i les condueix a intensificar la seva col·laboració en el marc d'una política concertada que té com a objectiu la constitució d'un pol de recerca i d'ensenyament superior associatiu.

El PRES-PM associatiu així constituït permetrà oferir als estudiants de totes les universitats i institucions participants un ventall de formació i d'itineraris d'excel·lència (en particular pluridisciplinaris), i als seus investigadors la possibilitat de portar a terme recerques temàtiques i transdisciplinàries. La focalització en les especificitats europees, mediterrànies i transfrontereres del PRES accentuarà la seva irradiació internacional i la seva atractivitat.

L'objectiu principal d'aquest PRES-PM apunta a constituir en el territori català un pol de recerca i d'ensenyament superior fort i visible, constituït per 80.000 estudiants i 3.300 ensenyants-investigadors i investigadors, és a dir, un conjunt d'ensenyament superior i de recerca ben identificable dins aquest espai transfronterer i euromediterrani.

El PRES-PM té com a institucions fundadores les universitats anteriorment esmentades i signatàries d'aquest conveni marc, encara que posteriorment podrà associar altres institucions públiques i privades d'educació superior, altres organismes de recerca i transferència de coneixement i altres socis públics i privats que s'hi vulguin adherir.

Aquest conveni marc prefigura la possibilitat de crear una eina jurídica de tipus AECT (agrupació europea de cooperació territorial) amb les universitats fundadores i els altres membres associats per tal de facilitar i d'atènyer els objectius de cooperació territorial europea. Els membres d'aquesta agrupació es comprometen a compartir les seves competències al servei del major nombre d'objectius comuns.

Organització general del PRES-PM

El PRES-PM tindrà un Consell d'Administració que estarà constituït per les universitats públiques fundadores i signatàries d'aquest conveni marc, les quals disposaran de la majoria de les veus, i un col·lectiu d'institucions associades, la integració al PRES-PM de les quals serà sotmesa al vot unànime dels membres fundadors.

Els cinc rectors o presidents de les universitats fundadores seran membres del Consell d'Administració, com també els representants dels membres associats segons una repartició que estarà definida pel reglament intern.

El Consell d'Administració té com a missió definir els eixos prioritaris en matèria de recerca, formació i transferència, com també validar anualment les propostes de projectes que emanin del Consell Científic.

La Presidència del PRES-PM serà ocupada per un rector o president i serà renovada anualment.

El Consell Científic estarà constituït per personalitats científiques designades pels membres fundadors i validades pel Consell d'Administració. Aquest Consell tindrà com a missió proposar projectes que responguin als criteris d'excel·lència de les prioritats definides pel Consell d'Administració. El funcionament dels diferents consells serà precisat per un reglament intern.

Els mitjans

Les universitats portaran a terme una acció conjunta a fi de cercar fons de finançament en l'àmbit de les institucions locals, regionals, estatals i europees. Per a cada actuació específica es presentarà al Consell d'Administració una proposta que haurà d'anar acompanyada d'un pressupost i de les fonts de finançament previstes per a realitzar-la.

Durada del conveni

El present conveni marc tindrà efecte per a cadascun dels seus membres en la data de la signatura i finalitzarà quan el PRES hagi adquirit un estatut jurídic de gestió comuna (AECT).

Modificació del perímetre del PRES

L'adhesió d'un membre associat serà votada en Consell d'Administració. L'extensió del col·lectiu dels membres fundadors pot ser considerada i ser sotmesa a l'aprovació per unanimitat dels membres fundadors.

Facultat de retirar-se

Tota institució membre del PRES pot, per decisió de la seva instància deliberant, retirar-se a l'expiració d'un exercici pressupostari, sota reserva que hagi notificat la seva intenció per carta amb acusament de recepció adreçada al rector o president en exercici de la presidència del PRES-PM sis mesos abans de la finalització de l'exercici pressupostari en curs.

Els àmbits de la col·laboració

El PRES-PM té com a objectiu afavorir la col·laboració de les institucions per a la recerca disciplinària i interdisciplinària en els camps científics en què són d'excel·lència per tal de reforçar les convergències i unir els esforços en un projecte comú. Es tractarà igualment de sostenir les xarxes temàtiques d'investigació interdisciplinària i d'afavorir les col·laboracions sobre les polítiques i les eines de valoració de la investigació i de la transferència que ampliaran el dinamisme dels membres en matèria d'innovació.

Les temàtiques d'investigació

Els temes prioritaris de recerca seran definits anualment pel Consell d'Administració. El bagatge previ de les institucions participants en aquest PRES-PM posa de manifest que els àmbits possibles de col·laboració abasten àrees de coneixement diverses, per la qual cosa es podran desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit científic, tecnològic, de les ciències de la salut, de les ciències socials i de les lletres i les arts.

La formació

El PRES-PM afavorirà la coordinació de l'oferta de formació i el caràcter pluridisciplinari en les temàtiques definides.

En matèria de política de reconeixement mutu de diplomes es fomentarà la creació de màsters sota una marca comuna en els dominis anteriorment esmentats.

El PRES facilitarà la coordinació de les activitats de les escoles de doctorat i la creació d'un col·legi doctoral internacional amb una gestió comuna dels doctorats preparats en les escoles de doctorat dels membres; els doctorats seran lliurats amb el segell del PRES-PM per les institucions reconegudes; també es farà seguiment de la inserció professional dels joves doctors.

La mobilitat

El PRES-PM establirà mecanismes per promoure la mobilitat d'estudiants i del personal docent i investigador de les institucions associades.

L'obertura internacional

La prioritat serà l'augment dels intercanvis amb el conjunt de països veïns del Mediterrani, l'acolliment d'estudiants i PDI, i l'assegurament de l'aprenentatge de català, castellà, anglès i francès en el si de les comunitats de les universitats membres del PRES-PM.

El territori del PRES es defineix per la seva pertinença a la vegada a Europa i a la conca Mediterrània, pels seus intercanvis amb el perímetre mediterrani, per la qualitat de les seves col·laboracions en investigació i en formació. Pretén mantenir una posició central en les relacions entre Europa i els països del Sud i de l'Est del Mediterrani i llatinoamèricans. Afermant-se com a pol de creació i de valoració dels intercanvis universitaris euromediterranis i transfronterers, els membres del PRES trobaran una veritable dinàmica de desenvolupament. Els membres del PRES tindran cura d'harmonitzar l'acolliment i l'acompanyament de tots els estudiants i investigadors estrangers en el marc de cooperacions internacionals reforçades i comunes.

Comunicació

El PRES es dotarà de mitjans que permetran una àmplia difusió de les licitacions destinades als estudiants, als investigadors, als socis socioeconòmics i als ens públics.

Signat a Girona, el 22 de març de 2010, en cinc exemplars originals.

La Rectora de la Universitat de Girona,

El President de la Universitat de Perpinyà Via Domícia,

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,

El Rector de la Universitat de Lleida,

El President de la Universitat de París VI (Universitat Pierre i Marie Curie),

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de març de 2010 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).