Convenis i acords marc signats per la UIB

Tercera addenda al Conveni Marc de col·laboració entre el consorci Casa de les Llengües i la Universitat de les Illes Balears

 

Barcelona / Palma, 28 d'abril de 2010

REUNITS

 

D'una banda, el senyor Antoni Mir i Fullana, director de la Casa de les Llengües.

 

I de l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears.

ACTUEN

 

El primer, en representació de la Casa de les Llengües, en ús de les atribucions que li confereix l'article 13 dels seus Estatuts (DOGC núm. 5283, de 22 de desembre 2008), i amb domicili a Barcelona, Via Laietana, 46A, principal 1a, i NIF V-63822464.

 

La segona, en representació de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7,5, i NIF núm. Q-0718001A.

MANIFESTEN

 

1. Que ambdues parts, en data 15 d'octubre de 2008, varen subscriure un conveni marc amb la finalitat d'establir les bases de col·laboració entre les parts en projectes d'interès mutu.
2. Que d'acord amb el pacte vuitè del conveni marc esmentat, ambdues parts poden signar unes addendes específiques que establiran, per a cadascun dels projectes, les activitats a realitzar i el cost de cada una.
3. Que ambdues parts desitgen subscriure aquesta addenda, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

 

Primera.

L'objecte de la present addenda és establir el pla d'activitats de l'any 2010 fruit de la col·laboració entre ambdues institucions prevista al conveni marc, així com el pressupost derivat d'aquest pla.

 

Segona.

Ambdues parts acorden dur a terme el pla d'activitats per a l'any 2010 següent:

 

Coordinar el procés d'identificació, selecció i documentació de bones pràctiques al voltant de la promoció de l'ús de la llengua catalana dutes a terme a les Illes Balears.

 

- En l'àmbit de la recerca, continuar i enllestir l'estudi sobre les llengües presents a les Illes Balears i la seva incidència.

 

- En l'àmbit de divulgació dels resultats d'aquesta recerca, col·laborar en la definició d'una exposició divulgativa adreçada a la societat en general i a la comunitat educativa en particular, basada en els resultats de l'estudi esmentat de les llengües i les cultures de la població present actualment a les Illes Balears.

 

- Promoure un o més actes de presentació dels resultats de la recerca esmentada.

 

Difondre i promoure a les illes Balears els programes, serveis i activitats de la Casa de les Llengües

 

Tercera.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) posarà els mitjans necessaris per realitzar el pla d'activitats de l'any 2010 detallat en aquesta addenda i informarà puntualment la Casa de les Llengües de qualsevol variació en el pla acordat.

 

La Casa de les Llengües tramitarà el pagament de l'import corresponent a la Universitat de les Illes Balears mitjançant una bestreta del 75% de l'import total en el moment de la signatura del conveni i el 25% restant, una vegada certificada la realització dels treballs, mitjançant la presentació d'un informe/memòria explicatiu de la realització de l'activitat, i una vegada presentada la documentació acreditativa de les despeses que han ocasionat els treballs objecte d'aquesta addenda entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2010, mitjançant la presentació del corresponent compte justificatiu de la despesa efectuada. Les despeses s'hauran d'acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les factures hauran d'anar acompanyades del corresponent rebut, o qualsevol altre document que justifiqui el pagament de la factura.

 

El pagament d'una bestreta del 75% a compte de l'import total de la subvenció es justifica per la naturalesa de l'activitat objecte de la subvenció, que es desenvolupa durant tot l'any, i atenent al caràcter públic del subjecte beneficiari de la subvenció.

 

Tal i com preveu la Llei de finances públiques de Catalunya, la subvenció prevista a la clàusula cinquena resta supeditada a la total execució de l'objecte de la subvenció.

 

Ateses les característiques del beneficiari, i l'activitat que desenvolupa, s'acorda la no necessarietat d'establir mesures de garantia en favor de la Casa de les Llengües.

 

El termini de lliurament a la Casa de les Llengües de la documentació corresponent a la fase de justificació és el 15 de desembre de 2010.

 

Quarta.

La Universitat resta obligada a subministrar a la Casa de les Llengües tota la informació que li sigui requerida a efectes de seguiment, i, amb caràcter general, resta obligada al que disposa el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

D'altra banda, ambdues parts expressen la seva submissió al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

En tot cas, les parts col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia per tal que el pla d'activitats de l'any 2010 sigui realitzat amb èxit.

 

Cinquena.

El pressupost derivat del pla d'activitats de l'any 2010 està detallat a l'annex 1 de la present addenda. No obstant això, ambdues parts acorden que sempre que la quantitat global no variï i hi hagi acord mutu exprés, es podran produir canvis a les partides del pressupost esmentat.

 

L'aportació de la UIB ascendeix a la quantitat total de 9.500,00 euros i correspon a les despeses d'infraestructura, gestió i altres despeses indirectes.

 

La Casa de les Llengües es compromet a abonar al compte de la UIB, a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", núm.: 2100 5897 17 0200001232, la quantitat de 106.400,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/449000100/4410/0000 del pressupost de la Casa de les Llengües per al 2010.

 

Sisena.

En tots els elements i mitjans de difusió i comunicació es garantirà la presència de la imatge d'ambdues parts. La presència de la imatge d'altres col·laboradors o patrocinadors, si escau, s'acordarà conjuntament i es durà a terme seguint els acords adoptats per ambdues parts.

 

Setena.

La Casa de les Llengües no assumeix en virtut d'aquesta addenda cap responsabilitat directa ni subsidiària en relació amb el desenvolupament de la tasca esmentada a la clàusula primera i a l'annex, i assumirà únicament el compromís financer previst a la clàusula cinquena d'aquesta addenda en virtut del que disposen els articles 87 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Vuitena.

La vigència d'aquesta addenda acaba un cop que s'hagin desenvolupat les accions previstes per les parts que en configuren l'objecte, i en tot cas el dia 31 de desembre de 2010.

 

Novena.

Són causes de rescissió de la present addenda

 

     

  • El mutu acord de les parts, que s'ha de recollir per escrit.
  • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que constitueixen el seu objecte.
  • L'incompliment greu o manifest de les seves clàusules.
  • Altres causes previstes per la normativa aplicable
  •  

 

I en testimoni de conformitat amb el contingut del present document, firmen la present addenda en dos exemplars, amb l'annex adjunt, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

 

Per la Casa de les Llengües,
Antoni Mir
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 19 d'abril de 2010 i la va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2010, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

 

 

ANNEX I

 

Pressupost de les activitats per a l'any 2010:

 

Coordinar el procés d'identificació, selecció i documentació de bones pràctiques al voltant de la promoció de l'ús de la llengua catalana dutes a terme a les Illes Balears.

 

- En l'àmbit de la recerca, continuar i enllestir l'estudi sobre les llengües presents a les Illes Balears i la seva incidència.
- Col·laborar en la definició d'una exposició divulgativa per a la societat en general i per a la comunitat educativa en particular, basada en els resultats de l'estudi de les llengües i les cultures de la població present a les Illes Balears.
- Promoure un o més actes de presentació dels resultats de l'estudi.
- Difondre i promoure a les Illes Balears els programes, els serveis i les activitats de la Casa de les Llengües.

 

 

Conceptes

 

Aportació Universitat

Aportació Casa de les Llengües

Despeses de gestió i infraestructura

 

9.500 ¿

 

Personal tècnic

 

60.000 ¿

Desplaçaments

 

3.000 ¿

Activitats en l'àmbit de recerca

 

 

20.000 ¿

Activitats en l'àmbit de dinamització i difusió

 

 

12.000 ¿

Despeses indirectes de personal de la UIB

 

 

11.400 ¿

 

TOTAL

 

9.500 ¿

 

106.400 ¿