Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Associació Amics dels Molins de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 17 de desembre de 2009

REUNITS

D'una part, el senyor José Pascual Tortella, com a president de l'Associació Amics dels Molins de Mallorca.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), i en ús de les facultats atribuïdes per l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Ambdós amb la representació que exerceixen i amb la capacitat legal suficient.

MANIFESTEN

La coincidència general d'objectius i interessos de l'Associació Amics dels Molins de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears pel que fa a l'estudi, investigació, difusió i suport de la cultura de les Illes, i especialment a tot el que fa menció dels molins de vent i s'hi relaciona.

Per tot això, formalitzen el present conveni mitjançant els següents:

ACORDS

Primer . Subscriure aquest conveni per convocar conjuntament un premi per a la realització d'un treball sobre la història, economia, rehabilitació, tecnologia o altra temàtica que es pugui considerar d'interès i tingui relació amb els molins de vent.

Segon . L'Associació Amics dels Molins de Mallorca aporta per a aquest premi la quantitat de 800 euros. Aquesta quantitat està subjecta a les retencions legals i a les estatutàries de la UIB. A més, el premiat serà donat d'alta com a soci de l'Associació.

Tercer . Els participants han de ser estudiants de la Universitat de les Illes Balears que estiguin matriculats en el darrer curs d'estudis de primer o segon cicle o bé en el darrer curs dels estudis de grau o de màster universitari. També hi poden participar exalumnes que hagin acabat els estudis de primer o segon cicle o màster universitari els últims tres anys i que hagin desenvolupat el treball presentat com un treball acadèmic o projecte de fi de carrera durant la seva estada a la UIB.

Quart . L'Associació Amics dels Molins de Mallorca permetrà als alumnes participants l'accés i la utilització de la biblioteca d'aquesta institució. Per poder accedir a aquesta biblioteca serà necessari que s'exhibeixi el carnet universitari.

Cinquè . Els treballs que concursin al premi han de ser originals i poden anar acompanyats de tot el suport audiovisual que sigui necessari.

Sisè . El jurat del premi serà format per representants de la Universitat de les Illes Balears i de l'Associació Amics dels Molins de Mallorca.

Els treballs han de gaudir d'una qualitat suficient, que serà determinada pel jurat del premi. Els treballs s'han de presentar amb les dades personals de l'autor o els autors.

Els treballs han de presentar-se en tres exemplars en la data i al lloc que determini la convocatòria.

Setè . El jurat pot declarar el premi desert, i les seves decisions seran inapel·lables.

Els projectes no premiats podran retirar-se dins els trenta dies següents en què s'hagi donat a conèixer el guanyador.

Els guanyadors es comprometen a presentar el seu treball en públic tres vegades.

Vuitè . Les convocatòries i tota la documentació referent al premi les faran ambdues institucions signants del present conveni.

Novè. Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos representants de cada institució que establirà les bases de la convocatòria del premi.

Desè . Les dues parts manifesten la seva voluntat de donar continuïtat a la col·laboració que s'estableix en aquest conveni, a més de recollir la possibilitat d'ampliar aquesta col·laboració a altres àmbits de mutu interès. El tipus i l'amplitud d'aquestes cooperacions, els concerts, els intercanvis, els programes i les actuacions comunes es definiran específicament i seran objecte de protocols específics que s'afegiran a aquest acord, una vegada signats.

Onzè . El present conveni tindrà vigència des de la data de signatura i es renovarà automàticament per anualitats, si cap de les parts no el denuncia abans dels tres mesos previs a la seva finalització.

Per l'Associació Amics dels Molins de Mallorca,
José Pascual
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).