Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Obra Social de «Sa Nostra», Caixa de Balears, i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors

Palma, 3 de desembre de 2009

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Julià Ribot, com a sotsdirector general de Desenvolupament Corporatiu i Obra Social de «Sa Nostra», Caixa de Balears, en representació de l'Obra Social de Sa Nostra, amb domicili al carrer del Ter, 16, de Palma.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

La seva voluntat de signar un acord de col·laboració entre ambdues entitats per a la realització del programa Universitat Oberta per a Majors (en endavant, UOM), en les diverses edicions a Mallorca, Menorca i Eivissa, per donar progressivament resposta a les necessitats socioculturals d'aquest sector de la població i tenint en compte la realitat sociològica, econòmica i cultural de les Illes Balears.

Aquest interès les dues institucions signants el volen fer explícit de la manera següent: per part de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en els denominats Diploma Sènior de la UOM, títol propi de la UIB, i en els Diplomes d'Especialització de la UOM; i per part de l'Obra Social de Sa Nostra, amb una dotació econòmica de 40.000 (quaranta mil) euros, per la qual cosa

ACORDEN

1. La UOM té com a finalitat bàsica la formació continuada per a gent gran mitjançant una oferta específica.

2. L'organització de la UOM és responsabilitat de la UIB, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural.

3. La UIB, com a entitat organitzadora de la UOM, en determina l'estructura, el contingut, el professorat i les activitats, així com el nombre d'estudiants que s'hi poden matricular i els requisits corresponents.

4. L'Obra Social de Sa Nostra col·labora en el finançament de la UOM per a l'any acadèmic 2009-2010 amb la quantitat de 40.000 (quaranta mil) euros. La col·laboració es farà efectiva en dos pagaments de 20.000 euros cada un, el primer dins els primers deu dies del mes de gener de 2010, i el segon, una vegada la comissió mixta específica de la UOM hagi presentat i aprovat la memòria de les activitats dutes a terme.

5. L'Obra Social de Sa Nostra i la UIB acordaran, sempre dintre de les seves possibilitats, posar a disposició de la UOM les estructures, les activitats, els documents i el material que aquesta pugui considerar del seu interès en la realització dels programes que porta a terme.

6. En relació amb la imatge i projecció pública de la UOM, ambdues parts acorden que:

  • En tots els materials didàctics i documents de la UOM hi apareixerà el logotip de l'Obra Social de Sa Nostra en lloc visible.
  • En tota la difusió gràfica pública dels programes de la UOM objecte d'aquest conveni hi constarà la col·laboració de l'Obra Social de Sa Nostra, mitjançant la inserció del seu logotip.
  • L'Obra Social de Sa Nostra ha de donar la seva aprovació prèvia a la confecció del material gràfic. En aquest sentit, qualsevol menció d'aquesta col·laboració, o qualsevol reproducció del logotip de l'Obra Social de Sa Nostra, s'ha de consultar prèviament, a fi de poder facilitar a l'entitat els models corresponents. L'adreça de contacte per als temes referents a la difusió gràfica pública és imatge@fundacio.sanostra.es .
  • La UOM comunicarà a l'Obra Social de Sa Nostra totes les iniciatives de comunicació i els esdeveniments i les activitats complementàries que es produeixin en el marc del seu àmbit d¿actuació.
  • L'Obra Social de Sa Nostra es reserva el dret de publicitar les activitats de la UOM ¿que comunicarà a la UIB¿ i donar-los difusió on cregui convenient, tot assumint els costs que se'n puguin derivar. Igualment pot incloure aquestes activitats en la seva memòria anual d'activitats i en qualsevol altre document o suport.
  • La pàgina web de la UOM contindrà un enllaç a la web corporativa de Sa Nostra, i aquesta, a la vegada, contindrà un enllaç a la web de la UOM.
7. Es crearà una comissió mixta entre la UIB i l'Obra Social de Sa Nostra per revisar trimestralment el funcionament d'aquest acord i la destinació dels fons i, anualment, revisar-ne el contingut i rebre, a l'acabament de l'any acadèmic, una memòria de les activitats dutes a terme.

8. Aquest acord de col·laboració entrarà en vigor el dia 1 d'octubre de 2009 i acabarà quan la UOM lliuri la memòria d'activitats a l'Obra Social de Sa Nostra, previsiblement abans del 31 de desembre de 2010.

9. La UIB es compromet a fer que els serveis financers i d'altres tipus que es requereixin en la gestió de la UOM es duguin a terme a través de «Sa Nostra», Caixa de Balears, i les empreses del seu grup, molt especialment els ingressos de les matrícules (que s'abonaran exclusivament a un compte de «Sa Nostra», Caixa de Balears), les operacions de moviments de saldos i les assegurances.

 

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Obra Social de Sa Nostra,
Llorenç Julià
Sotsdirector general

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).