Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per establir un programa conjunt d'actuació en la formació dels professionals que treballen en centres de primer cicle d'Educació Infantil amb titulació insuficient de mestres d'Educació Infantil

Palma, 1 de desembre de 2009

PARTS

Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

  1. L'article 14.7 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), obliga les comunitats autònomes amb competències educatives a ordenar els requisits mínims que han de complir els centres de primer cicle d'educació infantil.
  2. L'article 4 del Reial decret 806/2006, de 30 de juny, estableix el calendari d'aplicació de la LOE i especifica que cada comunitat autònoma competent en matèria educativa ha de publicar el decret de requisits mínims abans de final del desembre de 2007; així mateix, la disposició addicional quarta estableix que els centres de primer cicle d'educació infantil han de complir els requisits en un període de tres anys des de la publicació de la normativa específica.
  3. El creixement sostingut de la natalitat a la nostra comunitat autònoma (proper al 5% anual) i l'augment constant d'oferta educativa adreçada a aquestes edats han fet que no es trobin en el mercat laboral professionals amb la deguda titulació per cobrir adequadament els nous llocs de treball o les vacants que es produeixen en els centres.
  4. Per tot això es fa necessari adoptar mesures excepcionals i urgents en la formació i capacitació dels professionals que cobreixen o han de cobrir els llocs de treball dels centres de primer cicle d'educació infantil. A aquest efecte, es considera adient que l'adopció de les esmentades mesures es dugui a terme en el marc d'un conveni específic, que reflecteixi la col·laboració institucional en aquesta matèria entre les dues parts, en desenvolupament del protocol general de col·laboració signat entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears amb data 1 d'octubre de 2008
  5. Aquest conveni específic té com a antecedent directe el conveni signat en la mateixa matèria entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 25 de febrer de 2008, modificat per una addenda signada entre les esmentades entitats el 22 de desembre de 2008.
  6. Atès que la vigència del conveni de 25 de febrer de 2008 va acabar el passat 31 de desembre de 2008, és necessari signar un nou conveni específic amb la mateixa finalitat i el mateix contingut.

Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni específic, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir un programa conjunt d'actuació en la formació dels professionals que treballen en centres de primer cicle d'educació infantil amb titulació insuficient de mestres d'educació infantil.

  El plantejament general del programa s'ha d'adequar a les necessitats formatives i prioritats de la Conselleria d'Educació i Cultura, establertes en relació amb l'oferta de places escolars de primer cicle d'educació infantil.

2. La col·laboració entre les parts signatàries tindrà com a eix fonamental el desenvolupament del Curs de formació per ocupar places destinades a mestres d'educació infantil de primer cicle. Les convocatòries del curs, així com les accions formatives que se'n deriven, han de ser programades, organitzades i impartides per personal seleccionat conjuntament per les parts signatàries.

3. Als efectes indicats al punt anterior, la Universitat de les Illes Balears assumeix els compromisos següents:

  1. Dedicar l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i els serveis administratius que en resultin afectats a l'execució del curs que se'n derivi.
  2. Desenvolupar el curs esmentat a les aules i les instal·lacions adequades. La comissió de seguiment prevista al punt quart ha de preveure les necessitats perquè el curs es desenvolupi a les dependències que la Conselleria d'Educació i Cultura consideri més adequades.
  3. Donar reconeixement acadèmic adient a les activitats desenvolupades.
  4. Desenvolupar totes les activitats de formació d'acord amb els controls de qualitat més estrictes. Per satisfer aquest criteri d'excel·lència, la selecció del professorat elegit per impartir el curs d'habilitació i, també, les metodologies didàctiques han de passar per un procés de control intern.
  5. Fer-se càrrec de la selecció i la contractació del professorat. En qualsevol cas, no s'establirà cap vincle contractual entre aquest professorat i l'Administració de la Conselleria d'Educació i Cultura.

4. Es constitueix la comissió de seguiment per al programa conjunt d'actuació en matèria d'habilitació per ocupar places de mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil.

Integren la comissió:

  • Tres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, que seran nomenats pel conseller d'Educació i Cultura.
  • Tres representants de la Universitat de les Illes Balears, que seran nomenats per la rectora d'aquesta universitat.

Són funcions de la comissió:

  1. Aprovar el disseny organitzatiu del curs i les activitats relacionades.
  2. Determinar, d'acord amb la legislació vigent, les condicions de participació i accés als cursos.
  3. Aprovar la proposta de director, coordinadors i professorat dels cursos i activitats relacionades.
  4. Realitzar el seguiment i l'avaluació de les activitats.
  5. Elevar a la comissió mixta de seguiment del conveni marc, la memòria del programa i, si escau, les propostes de modificació del conveni específic.
  6. Informar, abans del començament del curs, dels aspectes següents:
   1. Plantejament formatiu de les activitats.
   2. Relació nominal del professorat.
   3. Disseny organitzatiu del curs.
   4. Pressupost estimat de les activitats.
  7. Proposar els coordinadors de les activitats formatives.
  8. Presentar, una vegada acabada cada activitat formativa derivada del present conveni, la documentació següent:
   1. Memòria de les activitats i resultats.
   2. Resum de les despeses efectuades i dels ingressos obtinguts.

5. Les condicions i els requisits d'accés al curs són els que estableix la Conselleria d'Educació mitjançant la corresponent convocatòria.

6. Ambdues administracions signatàries, a través de la comissió de seguiment, han d'establir les condicions per a l'avaluació del procés formatiu i de reconeixement de la participació.

7. De conformitat amb els criteris establerts per les dues administracions signatàries, recollits i harmonitzats per la comissió de seguiment, la Universitat fixarà els drets de matrícula, sempre d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

8. Les activitats previstes en aquest programa suposen un cost total de 63.000 euros i han de ser finançades conjuntament per les administracions signatàries, d'acord amb els criteris següents:

  • La Conselleria d'Educació i Cultura ha de destinar al curs, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 53.000 euros amb càrrec a la partida 13501 421C01 44113 00 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009.
  • La Universitat de les Illes Balears, amb càrrec a la partida generada a partir de les matrícules dels alumnes, ha de completar les despeses resultants del desenvolupament del curs per un import total de 10.000 euros.

9. La Conselleria d'Educació i Cultura farà un únic pagament per la quantia de 53.000 euros, abans del 31 de desembre de 2009, una vegada presentada certificació per part de la Universitat de les Illes Balears on constin els terminis d'execució i la justificació de les despeses.

10. El present conveni acaba el 31 de desembre de 2009, sens perjudici que es pugui prorrogar mitjançant la corresponent addenda, on es fixaran les quanties corresponents.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Bartomeu Llinàs
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de desembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).