Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Red Electrica de España, SAU

Palma, 13 de novembre de 2009

 

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el president de Red Eléctrica de España, SAU, senyor Luis Atienza Serna, com a representant d'aquesta, que té el domicili al carrer Pº del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid.

En reconeixement de l'interès mutu per establir i desenvolupar una col·laboració entre ambdues organitzacions, i amb els seus respectius poders, han establert les següents

 

BASES GENERAL D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració científica i tècnica establert entre ambdues parts. Les parts es comprometen a promoure aquest acord davant els respectius òrgans institucionals.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1. Estudis d'investigació.

2. Accés a equips i material específic.

3. Visites de durada curta.

4. Cessió de material per a pràctiques.

5. Finançament d'activitats docents.

5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació dels representants autoritzats de cada organisme.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

És aplicable a les relacions entre les parts el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, modificada per la Llei 59/1998, de 6 de març.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament, excepte que hi hagi denúncia expressa de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de tres mesos. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Per Red Eléctrica de España, SAU,
Luis Atienza
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juliol de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 23 de juliol de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).