Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de novembre de 2009

 

D'una banda, el senyor Antoni Real Ramis, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, com a representant legal d'aquest segons l'article 24 dels Estatuts col·legials.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas i Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

  MANIFESTEN

Que el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears estan interessats a desenvolupar sinergies que permetin una aproximació dels professionals farmacèutics a la labor d'investigació dels grups de recerca i estructures relacionades amb temes sanitaris o d'interès farmacèutic.

ACORDEN

  Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears es comprometen a fomentar la seva cooperació en els àmbits següents:

  1. Intercanviar informació i activitats formatives en temes sanitaris o d'interès farmacèutic entre el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears.

  2. Fomentar i facilitar la incorporació de llicenciats en farmàcia als estudis de postgrau.

  3. Fomentar i facilitar la incorporació de llicenciats en farmàcia als grups d'investigació de la UIB.

  4. Intercanviar documentació científica i de publicacions, periòdiques o no.

  5. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

  Segon . El present acord té una vigència d'un any comptat a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que s'ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar mitjançant un escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest i la data d'ambdues coses. Si cap de les parts el vol donar per acabat, es comprometen a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

  Un cop llegit per les parts aquest acord marc i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a 1'encapçalament.

  Per la Universitat de les Illes Balears,
  Montserrat Casas
  Rectora

  Pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears,
  Antoni Real
  President

  Diligència

  El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 d'octubre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).